Noodkreet aan minister Ollongren

Om maximale druk te blijven zetten op minister K. Ollongren (Binnenlandse zaken) om voor elkaar te krijgen dat er meer rijksgelden gaan naar (kleinere) gemeenten hebben GBW’s fractievoorzitter Marco van de Hoef en bestuursvoorzitter Ronald de Snoo de onderstaande (brand)brief naar de minister gestuurd. Wij hopen dat deze brief bijdraagt aan het uiteindelijke doel: herschikking van het gemeentefonds en meer geld voor (kleinere) gemeenten en daarmee ook voor Woudenberg!


Woudenberg 3 juli 2020

Geachte mevrouw Minister drs K. Ollongren,

Wij zijn GemeenteBelangen Woudenberg, een lokale partij opgericht in 1946. Met trots zijn wij de oudste lokale politieke partij in Nederland. Wij maken al meerdere decennia deel uit van het college van B&W in de gemeente Woudenberg. Met veel enthousiasme en toewijding hebben we als gemeenteraad en college de zorgtaken van WMO en Jeugdwet in 2015 opgepakt. Uniek is onze gemeente met onze coöperatie De Kleine Schans waarin zorgprofessionals, verenigingen, stichtingen samenwerken om de transformatie in de zorg vorm te geven. Dichtbij, efficiënt en zorgzaam.

De afgelopen jaren hebben we de transformatie lokaal vormgegeven en voor de Jeugdzorg in samenwerking met de andere gemeenten in de regio Amersfoort.

Maar de kosten gaan voor de baten uit. Als gemeente maken wij stappen, zien we vooruitgang, maar al meerdere jaren op rij zijn de kosten van de zorg in Woudenberg hoger dan de bijdrage van het rijk. Unaniem hebben wij als gemeenteraad tot nu toe onze steun uitgesproken voor de kwetsbaren in onze samenleving en hebben wij als gemeente geïnvesteerd in nieuwe organisatievormen, en in maatregelen om de zorg beter en goedkoper vorm te geven. Maar nadat wij enige jaren vanuit onze reserves de tekorten in de zorg bij konden passen, is dit het tweede jaar op rij dat er flink bezuinigd moet worden. Het tekort op de WMO en Jeugdwet loopt op tot 2 miljoen per jaar. Dat is voor de gemeente Woudenberg erg veel op onze begroting van 36 mln. Ons college kan op dit moment geen sluitende begroting presenteren.

Er moet jaarlijks 1 miljoen euro bezuinigd worden. Dit is een opgave waardoor we ons voorzieningenniveau moeten afbreken. Het zal overal in de gemeente voelbaar zijn, in de sportvoorzieningen, het cultuurhuis, het onderwijs, maar ook op straat. De bezuinigingen zorgen ervoor dat we als gemeente niet aan de slag kunnen met de uitdagingen die ons op andere terreinen te wachten staan. Denk hierbij aan de energietransitie, klimaatadaptatie, vergroten van circulariteit en het vergroten van de biodiversiteit. Er zal geïnvesteerd moeten worden in het reorganiseren van de openbare ruimte. Die middelen zijn er niet.

Als er niets gebeurt breken wij onze voorzieningen af die we in de afgelopen jaren zorgvuldig hebben opgebouwd, en kunnen daarnaast onvoldoende onze taken oppakken buiten het sociaal domein. Als college en raad willen wij aan de slag gaan met een bezuinigingsdialoog, maar op dit moment zien wij ook met bezuinigingen geen kans om een sluitende meerjarenbegroting vast te stellen in het najaar. Een financiële bijdrage van het rijk is noodzakelijk om als gemeente te kunnen functioneren.

Daarom doen wij een dringend beroep op u, om meer geld beschikbaar te stellen voor gemeenten, zodat wij goede zorg kunnen verlenen aan onze inwoners, en onze andere gemeentelijke taken uit kunnen voeren. Zonder uw hulp redden wij het niet. Helpt u ons en alle andere gemeenten bij wie het water aan de lippen staat. We hebben elkaar nodig: vandaag, morgen en alle dagen en jaren daarna!

Met vriendelijke en politieke groet,

M. van de Hoef                                                            R. de Snoo

 

Fractievoorzitter GBW                                               voorzitter bestuur GBW

Ondanks de slechte financiële vooruitzichten wordt er toch geïnvesteerd in jeugdhulp, een groen Woudenberg en in kwalitatieve uitvoering van belastinginning.

De raadsvergadering op donderdag 2 juli vond plaats in de aula van de gemeentelijke begraafplaats. Het was de eerste keer dat er weer fysiek vergaderd kon worden, waar iedereen ook gelukkig mee was. Er was gekozen voor de aula van de begraafplaats omdat in deze ruimte de raadsvergadering opstelling en benodigde afstand kon worden gerealiseerd.

Groen Woudenberg

In deze raadsvergadering kwam het Groen Beleids Plan (GBP) aan de orde. Een lijvig document met grote ambities welke unaniem werd aangenomen. Op voorzet van Peter van Schaik van GBW zal van het GBP een kortere, leesbare versie komen met een duidelijke infographic  bestemd voor de inwoners van Woudenberg.

De stichting Duurzaam Woudenberg en de imkervereniging Scherpenzeel Woudenberg (IVSW) zijn partners bij de uitvoering van het GBP. “Wij hebben een amendement ingediend, welke ook werd aangenomen, om bij de uitvoering van het GBP rekening te houden met het convenant bij-vriendelijk handelen.  Als GemeenteBelangen Woudenberg zijn we blij en trots op de ambities van het Groen Beleids Plan, een groene omgeving is belangrijk voor de welzijn en woonkwaliteit van de Woudenbergse inwoners: precies waar we als GBW voor staan” aldus Peter van Schaik. Het groenbeleidsplan kan je hier downloaden.

 

Jeugdhulpverlening

Van een ‘groen Woudenberg’ naar een andere belangrijke pijler: onze jeugd. Voor de jeugdhulp wordt er in Woudenberg (in de periode 2019-2022) gebruik gemaakt van de BSA (Breed Spectrum Aanbieders). Dit is een samenwerking van 7 grote zorgaanbieders in de regio Amersfoort.

De 7 grote zorgaanbieders  zitten in een transformatieproces waarbij een verdergaande samenwerking gerealiseerd moet worden met als doel een slankere organisatie en een nog betere hulpverlening. Hiervoor is een extra budget nodig van ca € 370.000

Ondanks de huidige tekorten en slechte financiële positie vinden we dat een goede jeugdzorg noodzakelijk is voor deze kwetsbare doelgroep geeft Irene Houtsma aan namens GBW. “In de transformatieplannen wordt vooral ingezet op preventie. Ook de andere gemeenten uit de Regio Amersfoort (Leusden, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Soest en Amersfoort) zijn kritisch en hebben -net als Woudenberg- behoefte aan monitoring van de voortgang. Dit zal dan ook samen in de regio worden opgepakt en gerealiseerd. Ondanks de huidige tekorten wordt het extra budget unaniem toegekend om ervoor te zorgen dat de jeudghulp op peil blijft en zelfs kan verbeteren”.

Van het groen en de jeugd naar de belasting-inning. En dan specifiek de WOZ-belasting.

Uitvoering inning WOZ-belasting

De uitvoering van de inning van de Woudenbergse WOZ-belasting lag bij de gemeente Scherpenzeel. Het plan is om de uitvoering hiervan (van zowel Woudenberg als in eerste instantie ook Scherpenzeel) over te hevelen naar de gemeente Veenendaal. Hiermee zijn kosten gemoeid die uiteindelijk hoger uitvallen dan verwacht.

De oorzaak van de extra kosten zijn veroorzaakt door een gebrekkige uitvoering door de gemeente Scherpenzeel. Hierdoor moeten de WOZ-gegevens worden opgewaardeerd zodat de gemeente Veenendaal ook de uitvoering wilt overnemen en ook de gevraagde kwaliteit kunnen leveren.

De verbeteringen en dus de te maken kosten zijn noodzakelijk om aan de wettelijke voorwaarden te voldoen. Dit is bevestigd door de Waarderingskamer (toezichthouder) die tevens aangeeft dat Veenendaal de beste optie voor Woudenberg is. Na de verbeteringen en overgang naar Veenendaal kan Woudenberg ook de kwaliteit leveren richting de inwoners van Woudenberg die de overheid vraagt.

In een helder betoog geeft fractievoorzitter Marco van de Hoef aan “GBW is absoluut niet blij met de ontstane situatie, maar er is geen andere keuze. En Veenendaal is ook de beste keuze. Er is ook geen tijd te verliezen: anders kan er niet tijdig belasting geheven worden. Het benodigde extra krediet vinden wij als GBW dan ook een maximum. Zeer belangrijk is dat het vertrouwen in de Woudenbergse belastinginning wordt hersteld, en wel op een zo kort mogelijke termijn”. “Wethouder Vlam heeft aangegeven dat de hoogte van dit extra krediet gebaseerd is op het ‘worst case scenario’ waarbij wij het vertrouwen hebben dat het hier ook bij blijft”.

Daar waar fouten zijn gemaakt, wat ook erkend is door de Gemeente Scherpenzeel, zal er gekeken moeten worden naar de mogelijkheden of deze te verhalen zijn op de verantwoordelijke uitvoerder en veroorzaker. De gemeente is hier inmiddels een onderzoek naar gestart of er mogelijkheden zijn om de extra kosten op de Gemeente Scherpenzeel te verhalen.

Financieel noodweer

Woudenberg verkeerd in financieel noodweer, door de coronacrisis en naheffingen door het Rijk op het sociaal domein, is de financiële positie enorm verslechterd. Niet alleen in Woudenberg maar bij bijna alle Nederlandse gemeenten staat het water aan de lippen.  

De financiële opgave voor Woudenberg is heel erg groot, misschien wel de grootste waar we als dorp ooit voor hebben gestaan. Daarom zal na de zomer de bezuiningsdialoog worden opgestart. Deze zal bestaan uit een drietraps-raket. Gekeken wordt (ook in deze volgorde) hoeveel het Rijk kan bijspringen, vervolgens wordt er gekeken wat er aan bezuinigingen gerealiseerd kan worden en als laatste redmiddel kunnen de belastingen verhoogd worden. Iets wat zeker niet ondenkbaar is. “Woudenberg is veerkrachtig, maar niet onuitputtelijk rekbaar” gaf Marco van de Hoef aan. “We moeten samen de schouders eronder zetten, dat is de enige manier waarop we samen deze financieel beroerde tijd door kunnen komen”.