Afscheid Arno Vink, benoeming Karin Schipper namens GBW

Na middernacht, het was inmiddels 29 mei, werd er aan het einde van de heftige raadsvergadering afscheid genomen van een aantal raadsleden, waaronder GBW raadslid Arno Vink.

Arno had de gelegenheid van de vele schorsingen gebruikt om een afscheidswoordje voor te bereiden. Hij vertelde dat hij de afgelopen 2 jaar als raadslid veel geleerd heeft. Om uiteenlopende reden heeft hij niet de tijd in het raadslidmaatschap kunnen stoppen die Woudenberg en zijn 13.000 inwoners verdiend. Hij heeft alle vertrouwen in zijn opvolgster Karin Schipper en wenst haar veel succes. Waarbij hij haar ook nog een advies gegeven heeft om geen anonieme sponsoring te doen voor welk doel dan ook, en dat heeft ze ter harte aangenomen. Deze opmerking zorgde voor enig gegrinnik en gelach op de online achtergrond.

Karin Schipper werd vervolgens, evenals de andere nieuwe raadsleden de heer Van de Wetering (PVDA) en de heer Van Veldhuizen (SGP) de beëdigt als raadslid door de verklaring van belofte af te leggen.

GBW kiest heel bewust vóór de bouw van 30 appartementen Koningin Julianaplein

Het ging er verhit aan toe tijdens de unieke online raadvergadering van 28 mei 2020.  Nadat de oppositiepartijen bij aanvang van de vergadering al gepoogd hadden de vaststelling van het bestemmingsplan Koningin Julianaplein van de agenda af te halen, bleek de verdeeldheid tussen coalitie en oppositie bij de behandeling van het agendapunt weer groter dan ooit.

Deze verdeeldheid begint bij het nemen van de uitgangspunten. Is dit de structuurvisie, waarbij denkrichtingen over de invulling van deze inbreidingslocatie zijn opgenomen? Hierin werd namelijk gedacht aan het aantal van 15 woningen. Of is het uitgangspunt het daarna vastgestelde bestemmingsplan (2017) – met welke de oppositiepartijen destijds ook hebben ingestemd – waarin de mogelijkheid van 3 woonlagen (maximaal 10m hoog) en het bouwen van maximaal 1200m2 staat opgenomen?  In dit bestemmingsplan is destijds het noemen van een aantal te bouwen woningen losgelaten.

GBW is blij dat Woudenberg straks 30 appartementen rijker is, hiervan zijn 6 sociale huurwoningen en 6 midden huurwoningen. Nadat er een brief met handtekeningen van bewoners kwam is GBW in gesprek gegaan met een delegatie van deze bewoners. GBW vindt het zeer vervelend dat zij zich niet gehoord voelen, maar GBW weet ook dat alle bewoners betrokken zijn geweest bij het participatieproces dat is gevoerd de afgelopen maanden.

Wij zijn van mening dat er na het indienen van de zienswijzen van omwoners wel degelijk aanpassingen waar mogelijk zijn gedaan. Zo staat het college positief tegenover de extra aanplanting van groen tegen inkijk en wordt de verkeersituatie rond de parkeergarage veiliger gemaakt. Na een uitgebreide memo van wethouder De Kruif blijkt dat het geen haalbare optie is om in plaats van 3 maar 2 woonlagen te realiseren. Omdat in het huidige ontwerp het gebouw 90 graden gedraaid is, is er een aanpassing van het bestemmingsplan nodig, anders was dit gehele proces niet eens nodig geweest. Wim Merkens van GBW pleitte nog, naar aanleiding van de gesprekken met bewoners, voor een veilige toegang van de achtergelegen speelplaats, en vroeg het college dit mee te nemen bij de verdere uitwerking van het plan.

GBW kan niet anders concluderen dat aan alle voorwaarden voldaan is, het participatieproces goed doorlopen is, dat gebouw past binnen de uitgangspunten (het bestemmingsplan Bebouwde Kom) en waarbij deze ook positief door welstandscommissie is beoordeeld.  Uiteraard snappen we dat het niet niks is voor omwonenden. Een 3-laags complex is echter niet uniek binnen Woudenberg, in de uitwerkingen staan mooie beelden van het gebouw, de buurt knapt ervan op. Wim Merkens sprak zich daarbij ook uit naar de omwoners: ‘Uw wijk krijgt nieuwe bewoners, en nieuwe buurtgenoten die er ongetwijfeld met net zoveel plezier wonen als u dat nu al doet. Samen maakt u de buurt mooier, daar is de fractie van GBW van overtuigd’.

Nadat Wethouder de Kruif zijn betoog als reactie op de eerste termijn gehouden had, werd de strijd tussen oppositie en coalitie nog wat feller, de SGP sprak van een dieptepunt in de Woudenbergse politiek. Voor GBW voelde dat helaas ook zo, we kunnen ons niet onttrekken aan het idee dat dit puur een politiek spel was van de oppositiepartijen, zonder te kijken naar haar exacte rol als raad, maar leidend door emoties, waarbij zij vergaten dat woningnood onder bv de sociale huurwoningen ook voor hen een speerpunt is.  Kortom, GBW is zeer tevreden dat er, na het vaststellen van de ontwikkeling en bouw van 36 appartementen in het voormalige Inbo gebouw er nu (wederom) 30 appartementen Julianaplein worden toegevoegd aan de Woudenbergse woningvoorraad. Woningen die beschikbaar komen voor (nieuwe) bewoners van ons mooie dorp.

GBW vraagt extra aandacht voor biodiversiteit

In de raadsvergadering van 28 mei 2020 werd een notitie besproken om het huidige duurzaamheidsbeleid van de gemeente Woudenberg te actualiseren. Dit beleid wordt gevoerd langs een drietal thema’s namelijk Energietransitie, Circulaire Economie en Klimaatadaptatie.

Irene Houtsma van GBW pleitte er bevlogen voor om het onderwerp Biodiversiteit als apart thema op te nemen en niet binnen het thema klimaatadaptie te laten vallen. Er is een grote noodzaak om biodiversiteit beter op de kaart te zetten. Er is sprake van een verarming van de natuur over de gehele linie. Het vergroten van biodiversiteit is essentieel voor het welzijn van Woudenbergers, omdat biodiversiteit zorgt voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat. Het levert voedsel en grondstoffen voor huisvesting, kleding, brandstof en medicijnen. Kortom biodiversiteit is belangrijk voor de kwaliteit van leven en het welzijn van mens en dier.

GBW diende daarom een amendement in om te zorgen dat de notitie aangepast werd en Biodiversiteit als apart thema wordt toegevoegd, waarbij het groenbeleidsplan van de Gemeente onder dit thema ook extra aandacht krijgt. Samenwerking binnen de Gemeente met alle partijen (agrariërs, landgoedeigenaren, natuurbeheerders, bewoners en gemeente) is daarbij ook zeer belangrijk. Diverse stichtingen en verenigingen, zoals stichting Duurzaam Woudenberg en imkervereniging Scherpenzeel -Woudenberg kunnen daarbij ook een bijdrage leveren in het vergroten van de kennis over biodiversiteit bij bewoners en het opstarten van projecten.

Goed om te constateren was dat alle partijen binnen de raad dit initiatief van GBW wilden steunen, en daarmee werd het amendement unaniem aangenomen.