Goedkeuring Financiële najaarsrapportage 2020 en aanwending reserves

Marco van de Hoef: “Maak gebruik van de 174.000 euro aan coronagelden!” 

De najaarsrapportage 2020 geeft een doorkijk van de financiële stand van zaken van het hele jaar 2020 aan de  hand van de werkelijke cijfers tot en met oktober 2020. De verschillen zijn vertaald naar het te verwachten jaarresultaat 2020. De raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de najaarsrapportage en de daarin verwerkte  financiële begrotingswijzigingen. Dit betreft onder andere onttrekking van een bedrag van 212.600 euro uit de reserve Omgevingswet voor de voorbereidingen van de invoering Omgevingswet. Daarnaast wordt gevraagd een  bedrag van 50.000 euro te onttrekken aan de reserve Duurzaamheid ter voorbereiding van de energietransitie. 

Fractievoorzitter Marco van de Hoef geeft namens GBW aan dat collega Peter van Schaik tijdens de  Raadscommissievergadering zich al positief uitsprak over het negatieve resultaat tijdens de commissie. De  rapportage laat immers een verbetering van 700.000 euro zien ten opzichte van de vorige cijfers. “We zijn er nog  niet, maar er wordt hard aangewerkt door iedereen.” Daarnaast wil Van de Hoef graag van de gelegenheid  gebruik maken om nogmaals een oproep te doen aan alle (sport)verenigingen en culturele instellingen in de  gemeente Woudenberg. “We hebben nog 174.000 Euro op de plank liggen aan Coronagelden. Maak daar  gebruik van, zorg dat je van je laat horen, en meld je bij de gemeente!” Verder geeft Marco van de Hoef aan namens de fractie van GBW akkoord te kunnen gaan met het raadsbesluit. En zo besluit de raad dan ook, niet  veel later.

Van netwerkregeling naar centrumregeling voor inrichting van de (afval)waterketen

Sinds 2012 worden de gemeentelijke taken op het gebied van meten en monitoren in de afvalwaterketen en het grondwater gezamenlijk uitgevoerd met 19 andere gemeenten binnen het beheergebied van Waterschap Vallei en Veluwe. De medewerkers belast met de uitvoering van deze taken zijn ondergebracht bij Waterschap Vallei en Veluwe en de afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Na 8 jaar blijkt dat de samenwerking een groot succes is, iedereen de meerwaarde ervan ziet maar dat ze tegen de grenzen van de  netwerksamenwerking is aangelopen. De aansturing is te diffuus, de medewerkers horen nergens bij en hebben  geen ontwikkelmogelijkheden.

Dit was de aanleiding voor een heroriëntatie van de werkzaamheden en de  organisatiestructuur. Het belangrijkste advies is om de bestaande netwerkorganisatie om te buigen naar een  centrumorganisatie. De voorliggende regeling gaat om een gemeenschappelijke Centrumregeling tussen de colleges van burgemeester en wethouders van Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Ede, Eemnes, Ermelo, Harderwijk, Leusden, Nijkerk, Putten, Renkum, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Soest, Veenendaal, Wageningen en Woudenberg. De vraag aan de Raad is of zij als Gemeente aan wil sluiten bij deze  centrumregeling. 

Irene Houtsma krijgt namens GBW het woord en geeft aan blij te zijn dat het voortel naar aanleiding van de raadscommissie op onderdelen is aangepast. Zij kan het daarom ook kort houden en akkoord gaan met het  voorstel. Hiermee geven de gemeenten vorm aan de regionale samenwerking voor het efficiënt en doelmatig  inrichten van de (afval)waterketen conform de afspraken die gemaakt zijn met het Rijk.

Strategie voor de groei van Regio Amersfoort voor wonen, werken, bereikbaarheid en landschap

Extra steun voor de agrarische sector 

Samen met Regio Amersfoort en Provincie Utrecht heeft Gemeente Woudenberg het initiatief genomen om een  strategie te ontwikkelen om de groei van Regio Amersfoort voor wonen, werken, bereikbaarheid en landschap in goede banen te leiden. Deze strategie heeft ook tot doel om de positionering van Regio Amersfoort in nationale  context duidelijk te maken. Tot circa 2030 is er (volgens de nu bekende prognoses) voldoende ruimte om aan de woonbehoefte te voldoen, al zal de daadwerkelijke ontwikkeling daarvan nog wel de nodige inspanning vergen.  Ook de druk op de beschikbare werklocaties is groot.

Door functiewijziging en transformatie, en de  mogelijkheden tot intensivering is het de vraag of de ruimte voor uitbreiding voldoende is tot 2030. Voor de  ontwikkeling na 2030 moeten voor alle thema’s nog keuzes worden gemaakt. Daarvoor is het nodig een integrale  visie en strategie op te stellen: het Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort. De raad wordt gevraagd of zij  kan instemmen met de voorliggende kaders voor deze strategie, zodat de ontwikkeling hiervan de vervolgfase in  kan gaan. 

Vanuit GBW is Wim Merkens aan het woord; hij geeft namens de partij aan zich goed te herkennen in het stuk en  blij is te zien dat het agrarische belang voor Woudenberg helder in de stukken is opgenomen. Ook bedankt hij  het college voor de duidelijke beantwoording van de vragen tijdens de Raadscommissie. Verder vervolgt Wim  Merkens zijn verhaal met een reactie op drie ingebrachte moties; 

De eerste motie is mede door GBW ingediend en betreft de vraag of de N224, de N226 en de A12 onderdeel  kunnen worden van de verschillende scenario’s die in de vervolgfase van de strategiebepaling worden  gerealiseerd. Juist deze wegen zijn voor de toekomst en de bereikbaarheid qua mobiliteit van Woudenberg zeer  belangrijk, daarom deze vraag voor extra aandacht bij de verdere ontwikkeling van deze regionale  toekomststrategie. 

De tweede motie vraagt aandacht voor goede OV- en fietsverbindingen in en rondom Woudenberg binnen de te  ontwikkelen strategie. Dit om een gezonde en toekomstbestendige leefomgeving te creëeren. Als mede-indiener  steunt GBW ook deze motie en is dan ook blij te zien dat deze ook wordt aangenomen. 

De derde motie vraagt aandacht voor de ruimtelijke ontwikkeling van de agrarische sector in de regio. Merkens  geeft aan de vraag in deze motie al beschreven te zien in het voorliggende voorstel. Desalniettemin spreekt  Merkens zijn steun voor de motie uit; “we willen de agrariërs in onze regio waar mogelijk extra ondersteunen”.  Ook deze laatste motie wordt aangenomen. 

Wethouder Pieter de Kruif geeft aan blij te zijn met de goede discussies en vragen tijdens de  raadscommissievergadering. De Kruif heeft begrepen dat de discussie in Woudenberg uitgebreider was dan in  omliggende gemeenten. Dit verbaast de wethouder niet; “de te voeren strategie is immers van zeer groot belang  voor onze regio”. De commissie heeft hem goede input geboden voor de gesprekken in de regio en de nodige  aanpassingen in het voorstel. Het doet hem dan ook deugd te zien dat het voorstel wordt aangenomen.

Woudenberg onder verscherpt financieel toezicht

Een goed signaal richting de overheid

Wethouder Vlam geeft vanuit het college aan dat de gemeente op basis van de afgegeven begroting voor aankomend jaar, onder verscherpt financieel toezicht komt te staan.

Fractievoorzitter Marco van de Hoef komt hierop namens GBW met een statement; “Verscherpt financieel toezicht is natuurlijk niet niks, maar er is ook niet niks aan de hand. We steken niet de kop in het zand, we hebben zichtbaar gemaakt de we echt wel financiële uitdagingen hebben maar gaan hard aan de slag om er met elkaar iets aan te doen. Met het vaststellen van de begroting erkennen we de uitdaging waar we voor staan en we geven hiermee een goed signaal af aan de overheid om de niet verwijtbare tekorten van de gemeente aan te vullen. Als dat lukt, dan hebben wij het als Woudenberg goed gedaan.”

GBW vraagt om nieuwe woningen bij verhuizing Albert Heijn

Al jarenlang zien we dat AH bezig is met de voorbereidingen van de verhuizing naar een nieuw pand naast de appartementen Kostverloren. Levensgrote borden geven aan dat AH, in feite franchiseondernemer Van den Tweel, van plan is op het voormalige terrein van automaterialen van den Burg, haar nieuwe winkelpand te bouwen.

AH heeft een behoorlijk belang om dit te realiseren. AH ziet gelukkig groeimogelijkheden in ons dorp. Een ruimere winkel met een groter assortiment. GBW is groot voorstander van de verhuizing van AH naar haar nieuwe winkelpand.

Bestemmingsplan

Bij dit soort plannen moeten meestal nogal wat procedures worden doorlopen. Zo ook in dit geval. Het bestemmingsplan moet worden aangepast, want het nieuwe terrein van AH heeft een bedrijfsbestemming, maar het zou een detailhandelsbestemming moeten worden. Door die bestemmingswijziging ontstaat er plotseling nog eens 1500 m2 lege winkelruimte (het huidige AH-pand) in ons dorp waar inmiddels al vele winkels, sommige dichtgetimmerd, wachten op een winkelier of horecaondernemer. Je zou kunnen zeggen, het belang van Woudenberg is er niet mee gediend dat er zoveel meer (lege) m2’s winkel bijkomen. Bovendien heeft AH geen woningen boven zijn nieuwe pand gepland, wat goed mogelijk was geweest en wat zou passen in de gebiedsplannen die in 2018 en 2020 voor het gebied rondom Kostverloren zijn ingediend.

Woningen boven winkels

Het bouwen van woningen boven winkels is meestal voor projectontwikkelaars een lucratieve bezigheid. Immers bij dit soort woningen hoeft niet gevreesd te worden voor leegstand of onverkoopbaarheid. Vreemd genoeg vond ondernemer Van den Tweel het kennelijk niet nodig, misschien uit vrees voor klachten over geluidsoverlast vanuit zijn winkel, om woningen boven zijn nieuwe pand te bouwen.

GBW vindt het echter een win-win situatie om juist wel woningen boven winkels te bouwen en heeft daarom het plan opgevat om druk uit te oefenen op AH om dan maar woningen te bouwen boven het huidige winkelpand van AH. Ook voor dat gebied betekent nieuwbouw met woningen een belangrijke opfrissing van de omgeving en een positieve impuls in tijden van woningnood. Bovendien, zo is onze redenering, voor AH is het ook hier lucratief, dus daarmee die voor ons zo belangrijke win-win situatie.

Waar we voor willen waken is dat AH straks zijn huidige pand verhuurt aan een of meer winkeliers en daarmee feitelijk de bouw van de bovenliggende woningen verhindert. Het huidige pand lijkt immers ongeschikt om zonder nieuwbouw enkele woonlagen te kunnen dragen. We beseffen dat AH ook de tijd nodig heeft om een beslissing te nemen over herbestemming en nieuwbouw van zijn huidige pand, dus moeten we niet wachten met het uiten van onze wensen naar AH.

GBW vraagt om nieuwe woningen

In de commissie van 8 december hebben we de wensen van GBW in dit kader, in het belang van de Woudenbergse woningzoekers, bepleit. Binnenkort staat de toekomstvisie voor het Centrum, van de DES-winkeliers, op de agenda van de gemeenteraad en is er mogelijk een nieuwe, formele gebiedsvisie van de projectontwikkelaars van Kostverloren en omgeving. Veel raadsleden vonden het daarom nog te vroeg om nu al hun mening te geven op het initiatief van GBW. De verwachting is dat de bredere discussie over de centrumplannen zal worden gevoerd in januari 2021.

Gelukkig heeft wethouder Vlam toegezegd de wensen die GBW heeft nu alvast bij AH neer te leggen. Dus, wat GBW betreft, komt er een nieuwe Albert Heijn, inclusief een flink aantal nieuwe woningen.

Wim Merkens
Raadslid GemeenteBelangen Woudenberg

Verkeersveiligheid, vuurwerkverbod en de ‘oplegger’ bij de woonvisie. Een raadsvergadering die gaat waar het over moet gaan in de gemeente.

Audioverslag

Voor het eerst is de vergadering ook live uitgezonden (in een teams-audio-stream). Tevens is er een audio-verslag als je deze wilt terugluisteren, dan kan dat via deze link (2020-11-26 audioverslag 1001, mp3).

Bomenkap op het Julianaplein

Maar er werd begonnen met de illegale bomenkap op het julianaplein. Dit nieuws kan je niet zijn ontgaan. Nog in de bezwaartermijn werden er 8 bomen gekapt, waarvan 5 onrechtmatig. Wethouder Pieter de Kruif geeft aan dat de projectontwikkelaar fout is en dat er proces verbaal is opgemaakt. De officier van justitie gaat uiteindelijk bepalen wat de boete is. Tevens heeft de projectontwikkelaar een herplantplicht en zal er worden verzocht om een geste te doen om het goed te maken.

Petitie verkeersveiligheid ‘het Zeeland’.

Nav een petitie die gestart is in de wijk het Zeeland worden er vragen gesteld of de veiligheidssituatie bekend is. Karin Schipper (GBW) geeft aan dat deze vraag niet nieuw is, aangezien dit ook aan bod is gekomen tijdens de veiligheidsavonden. Wethouder Vlam weet dat uit onderzoek blijkt dat de hardrijders vaak de eigen (wijk)inwoners zijn. Burgemeester Cnossen reageert als portefeuillehouder van de veiligheidsavonden dat als de verkeersveiligheid in de wijk Woudenberg-Oost in de top-3 staat van de vastgelegde prioriteiten, dit ook in de planning is opgenomen om dit jaar of volgend jaar nog aan te pakken.

Vuurwerkverbod en carbidschieten

Het vuurwerkverbod icm met het wel/of niet toestaan van carbidschieten is het volgende punt op de agenda. Burgemeester Cnossen geeft aan dat er helaas in de veiligheidsregio Utrecht geen regels zijn afgesproken die op de gehele provincie van toepassing zijn mbt het carbidschieten.

Ondanks dat het nu nog niet verboden is, zijn er zowiezo geldende regels van toepassing. Oa alleen in het buitengebied, voldoende afstand houden etc. De burgemeester is in dubio omdat het carbidschieten mensen kan aantrekken die komen kijken waardoor er meer dan 4 personen bij elkaar komen.

De beslissing of het carbidschieten in de gemeente Woudenberg wel of niet verboden wordt is daarom nog niet genomen. Burgemeester Cnossen overlegd met de omliggende gemeenten en in de regio en praat ook met ‘bekende’ carbidschieters.

Er worden in ieder geval door de gemeente extra inspanningen verricht op communicatiegebied om de inwoners te laten weten dat vuurwerk dit jaar niet is toegestaan. De boodschap zal strengen zijn en ook de sanctie is strenger: op het moment dat iemand wordt opgepakt krijgt hij of zij ook een strafblad.

Grondstoffenbeleidsplan.

Dit plan was een hamerstuk. Wel werd er afgevraagd of de kringloopwinkels zich niet in het centrum van Woudenberg konden vestigen. En of het plan niet ambitieuzer kon en de invulling tot stand zou kunnen komen middels een vergelijkende methode als hoe het sport-akkoord tot stand was gekomen.

Het doel is uiteindelijk om de hoeveelheid afval en de hoeveelheid kosten te kunnen beheersen en dat vraagt oa om een grote bewustwording en om actief ‘te gaan scheiden’, aldus de VVD. We gaan er maar van uit dat hier op het afvalscheiden werd gehint 😉 Er wordt gewerkt aan de invulling en de raad zal op de hoogte gehouden worden middels voortgangsrapportages.

Oplegger woonvisie 2020.

Altijd een belangrijk onderwerp, vooral ook vanwege het landelijke huisvestingsprobleem voor mn jongeren. Een oorzaak van het woningtekort van sociale huurwoningen in Woudenberg ligt in de oorzaak van het zgn. scheefwonen. Hierbij ‘bezetten’ inwoners die in hogere inkomensklasse zitten woningen die eigenlijk bedoeld zijn voor starters. Het gevolg is dat jongeren vervolgens Woudenberg verlaten omdat er geen geschikte en betaalbare woningen zijn. GBW is dan ook van mening dat de doorstroom moet worden gestimuleerd, waardoor er een verschuiving gaat plaatsvinden.

Naar aanleiding van de oplegger werden er 5 amendementen en 2 moties ingediend.

Peter van Schaik (GBW) diende samen met SGP een drietal amendementen in. Het eerste amendement betrof de zelfbewoningsplicht voor nieuwe woningen tot maximaal de NHG kostengrens, voor een periode van 5 jaar.

Het tweede amendement had betrekking op het anti-speculatiebeding, waarbij de gemeente/grondeigenaren in de eerste vijf jaar meedelen igv waardestijgingen van woningen die verkocht zijn met korting of subsidies.

Beide amendement werden aangenomen met 11 stemmen voor en 4 stemmen tegen. Het derde amendement, mbt de doelgroepenverordening, werd unaniem aangenomen. Hierbij gaf Peter van Schaik (GBW) aan dat nieuw te bouwen sociale/goedkope woningen alleen beschikbaar worden gesteld aan ingezetene starter of doorstromer -uit een sociale (midden)huurwoning- uit Woudenberg met een maximaal gezamenlijk inkomen van € 60.000.

De twee andere amendementen, mbt streefpercentages (ingediend door CDA, SGP en PLvdA-GL) en de ontwikkelstrategie (SGP) haalden het niet met 7 stemmen voor en 8 stemmen tegen, respectievelijk 3 stemmen voor en 12 stemmen tegen.

Bij de moties werd de motie van PvdA-GL, SGP en CDA mbt een onderzoek om de mogelijkheden in kaart te brengen om nieuwbouwwoningen toe te voegen voor de lage sociale huurklasse verworpen (7 voor en 8 tegen).

De motie van GBW’s Peter van Schaik mbt het invoeren van een vereveningsfonds werd met 13 stemmen voor en 2 stemmen tegen, aangenomen. Het vereveningsfonds (een nieuw initiatief van GBW in Woudenberg) zorgt ervoor dat er ook bij kleinere aantallen woningen (minder dan 20), door de projectontwikkelaar een afkoopsom in een vereveningsfonds gestort wordt, indien er niet de verplichte 20% sociale huurwoningen gerealiseerd (kunnen) worden. Het geld wat in het fonds gestort wordt, biedt vervolgens mogelijkheden voor andere initiatiefnemers om hier gebruik van te maken om juist wel sociale huurwoningen te realiseren.

Voor GBW is ‘wonen’ het belangrijkste onderdeel van het huidige beleid van de gemeente Woudenberg. Woningen zijn nodig om o.a. onze jeugd een plek te geven in ons dorp. Waar er mogelijkheden zijn grijpt GBW deze aan, zoals het daadwerkelijk realiseren van 12 (extra) goedkope koopwoningen in Hoevelaar. Ook was GBW voorstander (en dus voorstemmer) van de appartementen in het oude INBO gebouw en het Julianaplein. Niet zeuren over percentages, maar gewoon bouwen. Want “in percentages kun je niet wonen” aldus Peter van Schaik, woordvoerder Wonen van GBW. En daar kunnen wij hem geen ongelijk in geven!

Herinrichting kruising Europaweg/Stationsweg West

Als laatste agendapunt was er een ‘motie vreemd aan de orde van de dag’ van het CDA. Deze had betrekking op de herinrichting van de kruising Europaweg/Stationsweg West, waarbij het verzoek was om de Laan 1940-1945 toch in beide richtingen open te stellen. Irene Houtsma gaf aan dat deze optie ook al 2 weken eerder was besproken en dat toen de conclusie was dat dit niet mogelijk was ivm het gebrek aan ruimte om dit te realiseren. Wethouder Vlam bevestigde dit en geeft aan dat de gekozen situatie niet de meest ideale situatie is, maar het alternatief was het opvolgen van het adviesrapport waarbij de Laan 1940-1945 volledig werd afgesloten. Dat was onwenselijk en met de subsidie vanuit de provincie is het zaak snel de aanpassingen te gaan realiseren en na realisatie te gaan evalueren of het gewenste effect bereikt is of dat er evt. nog kleine aanpassingen uitgevoerd moeten gaan worden.

Een bezuinigingsdialoog met de samenleving

Het tekort in de begroting van de gemeente Woudenberg in 2021 wordt grotendeels veroorzaakt door de uitgaven in het Sociaal Domein en daar moet ook de grootste bezuiniging gevonden worden. De dialoog hierover kan helpen de inrichting te verbeteren en het transformatieproces af te ronden.

Naast het sociaal domein valt ook sport, cultuur en ons rijke verenigingsleven onder dit programma. Het gaat pijn doen om hier te bezuinigen, daar refereerden alle partijen in hun betogingen aan, zo ook GBW. Om als raad ook iets te kiezen te hebben straks werd een amendement (wijzigingsvoorstel) van de SGP en CDA unaniem aangenomen. De bezuinigingsopgave van 720.000 euro wordt nu op dit onderdeel met 10% verhoogd om de raad mogelijkheden te bieden om die keuzes te maken.

In de vergadering was ook veel aandacht voor het proces van de dialoog. In 2013 is er ook een bezuinigingsdialoog geweest en het komende proces is daar ook op gestoeld. De door PVDA/GL fractie aangedragen motie om dit proces aan te passen haalde geen meerderheid. Marco van de Hoef van GBW vroeg het college wel de input van de PVDA/GL te gebruiken waar het kan, maar de opzet van de procesbeschrijving te hanteren zoals die was opgesteld. Uiteindelijk leidde de teleurstelling bij de PVDA/GL fractie ertoe dat zij enige partij tegen dit raadsvoorstel stemde, en dus tegen dit proces van bezuinigingsdialoog.

Marco van de Hoef wenste tot slot namens de fractie van GBW alle deelnemers aan de dialoog veel succes, energie, samenwerking, overbrugging en kracht toe om deze enorme opgave tot een goed einde te brengen. “Wij hebben vertrouwen in de uitkomst omdat we vertrouwen hebben in onze Woudenbergers” aldus Marco.

Begroting met forse bezuinigingsopdracht door raad vastgesteld

Op donderdagavond 29 oktober vond de gemeenteraadsvergadering plaats waarin de begroting 2021 en de meerjaren begroting 2022-2024 werd behandeld.

Er werd voorafgaand aan deze besluitvormende vergadering al twee avonden gedebatteerd over deze begroting en dan vooral over de bezuinigingsvoorstellen. Hierdoor spitste deze laatste avond zich vooral toe op een beperkt aantal onderwerpen. Namelijk het onderwerp bezuinigingsdialoog en belastingverhoging (OZB en toeristenbelasting).

De begroting van de Gemeente Woudenberg is ingericht in een vijftal programma’s, te weten programma Samenleving, Ruimte, wonen en ondernemen, Leefomgeving, Veiligheid en Dienstverlening (zie inphographic).  De begroting voor 2021 werd gepresenteerd met een tekort van 1,1 miljoen totaal. Dat betekent dat er een grote opgave ligt om dit gat te dichten.

Het college stelde voor op een aantal punten maatregelen te nemen om te zorgen dat het tekort opgeheven wordt.

Dit zijn:

 • Een bezuinigingsdialoog met de samenleving (zie ook dit artikel)
 • Belastingverhoging
 • Overige bezuinigingen

Een bezuinigingsdialoog met de samenleving

Het tekort wordt grotendeels veroorzaakt door de uitgaven in het Sociaal Domein en daar moet ook de grootste bezuiniging gevonden worden. De dialoog hierover kan helpen de inrichting te verbeteren en het transformatieproces af te ronden.

Lees hier het artikel over de bezuinigingsdialoog.

Belastingverhoging

In het raadvoorstel van het college zit ook een verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB) van 8,5% bovenop de inflatiecorrectie van 1,5%. Tijdens de commissievergadering bleek al wel dat hier draagvlak voor was ontstaan. Marco van de Hoef stelde in zijn betoog ‘OZB-verhoging, je wilt het niet als politiek, maar de uitdagingen die voor ons liggen zijn zo groot dat we er niet aan ontkomen. Met die wetenschap in het achterhoofd is het fijn te constateren dat vele partijen hierover hetzelfde denken. Dat schept draagvlak. Zoals er ook draagvlak ontstond tijdens de commissies om naast OZB ook de toeristenbelasting te verhogen’.

Alle partijen, behalve de SGP, vonden het eerlijk om de pijn van belastingverhoging niet alleen op de inwoners en ondernemers van Woudenberg af te wentelen, maar ook op de toeristen. Een aantal recreatieondernemers hebben geschrokken gereageerd op dit voorstel van de raad, en waren dan ook aanwezig tijdens de raadsvergadering om toch nog enig protest aan te tekenen.

Ondanks dat het college het voorstel van de raadsfracties afraden, werd het amendement aangenomen met 12 stemmen voor en 3 tegen (SGP). Hierin werd voorgesteld de verhoging van de OZB te verlagen van 8,5% naar 7,1% en de toeristenbelasting met 16% te verhogen. Marco van de Hoef (GBW) rekende de raad voor: een gezin van vier personen die vier weken vakantie geniet in Woudenberg moet dan 19 euro meer betalen. GBW ziet hier wel balans in ten opzichte van de belastingverhoging van haar inwoners en ondernemers. We moeten het samen doen, “en dus kunnen ook de toeristen die onze fraaie campings bezoeken daar prima een bijdrage aan leveren” volgens Marco van de Hoef.

Overige bezuinigingen

Naast de bovengenoemde hoofdpunten uit de vergadering zullen er ook bezuinigingen plaatsvinden op de dienstverlening van de Gemeente. Zij hebben een taakstellende bezuinigingsopdracht, maar wellicht komen er in het verlengde van de bezuinigingsdialoog ook nog mogelijkheden voor bezuiniging b.v. door het anders inrichten van het ambtelijk apparaat.
Ook worden er bezuinigingsmogelijkheden gezocht in de overige programma’s (ruimte, wonen en ondernemen, veiligheid, leefomgeving). Dit wordt in de kadernota van 2022 gepresenteerd door het college. Dit is een vervroeging ten opzichte van het voorgestelde van het college en werd tijdens de vergadering afgedwongen door een amendement van de SGP die unaniem werd gesteund door de andere partijen, zo ook GBW.

Hernieuwde verbondenheid

Dat het geen plezierige jaren gaan worden in financieel perspectief bezien is evident. Met hier en daar een verschil in inzicht qua oplossingen werd wel duidelijk tijdens deze raadsvergadering dat iedereen de uitdagingen die voor ons liggen herkennen en erkennen. Dat schepte een hernieuwde verbondenheid tussen de raadsleden, de sfeer was dan ook constructief en samenwerkend te noemen. En dat is een goede start voor de zware opgave waar onze Gemeente voor staat.

Algemene Beschouwingen GemeenteBelangen Woudenberg bij de beleidsbegroting 2021-2024

Voorzitter,

In een periode waarin Covid-19 de wereld in zijn greep heeft, er door vele beroepsgroepen dag en nacht wordt gewerkt om bijvoorbeeld de gezondheidszorg op een fantastisch manier draaiende te houden, onze veiligheid te waarborgen, en het openbare leven zo goed als mogelijk draaiende te houden, merken we allemaal dat de economie in de meest brede zin van het woord ontzettend onder druk staat. Het geld dat we in NL hebben vliegt er met een enorme gang uit. En dat merken we, allemaal, en ook gemeenten in NL ontkomen hier niet aan, en dat geldt dus ook voor ons Woudenberg.

We zeggen het allemaal al een tijdje, we gaan een financieel buitengewoon zware periode tegemoet. Natuurlijk waren we allemaal voorbereid, maar als je dan die serieus negatieve resultaten ziet dan wordt pijnlijk duidelijk dat er oplossingen moeten komen, en nog pijnlijker misschien wel, iedereen gaat daar iets van merken. Ingrijpen is geen middel meer maar een doel! En hoe gaan we dat goed, structureel en gedragen doen in Woudenberg in een periode waarin de onderlinge verhoudingen in de Woudenbergse gemeenteraad wel eens beter zijn geweest.

Zoeken we de onderlinge verbinding weer op, of blijven we volharden in de oppositie en coalitie? Wat GBW betreft gaan we voor, het samen aanpakken van de financiële uitdagingen die voor ons liggen, maar voorzitter ‘it takes two to tango’. Samen moeten we voorwaarden scheppen om de Woudenbergse financiën weer op orde te krijgen, samen moeten we zorgen voor een positief toekomstbeeld. Die uitstraling en daadkracht wordt van ons allemaal gevraagd.

De democratie moet uiteraard zijn werk doen, en zal dat ook doen. Wat GBW betreft met een zo groot mogelijke meerderheid met betrekking tot de voorliggende begroting, maar gezien de verhoudingen op dit moment in onze raad is voor GBW een minimale meerderheid ook een meerderheid. Waarom voorzitter, omdat dat de essentie is van democratie.

Willen we een minimale meerderheid met de uitdagingen die voor ons liggen? Nee absoluut niet, we stellen ons dus open en constructief op voorzitter. Voorstellen die leiden tot een beter resultaat m.b.t. de begroting die voor ligt zullen we omarmen, en ik spreek de hoop uit dat dat andersom ook het geval zal zijn. Onze inwoners en ondernemers verdienen dat, zeker als we kijken naar de uitdagingen die voor ons liggen.

Negen deelbesluiten

Het voorliggende raadsvoorstel bestaat uit 9 deelbesluiten (pdf, 356kb). Tezamen moeten deze deelbesluiten leiden tot goedkeuring van de begroting 2021-2024 (pdf, 5.19mb, begroting in een oogopslag pdf 352kb, begroting op de website van gemeente Woudenberg). Uitgangspunt voor de besluitvorming is de drietrapsraket zoals we die hebben benoemd:

 1. maximale druk op het rijk voor structurele toename van inkomsten van onze gemeente
 2. bezuinigingen middels een bezuinigingsdialoog met de Woudenbergse samenleving
 3. Inkomsten verhogen door middel van belastingverhoging.

De 9 deelbesluiten in het raadsvoorstel voorzien in deze drietrapsraket, maar niet in de juiste volgorde in onze optiek. Deelvoorstel 9 zou eigenlijk deelvoorstel genummerd 1 moeten zijn. Dan beginnen we met wat we hebben afgesproken: druk op het rijk, en wel zo maximaal mogelijk!

Vervolgens is de tweede trap van de raket bezuinigingen middels een dialoog met de samenleving, waarbij het zwaartepunt ligt bij programma 1 ‘samenleving’. Terecht, de raad heeft daartoe middels een amendement verzocht. Ook middels een ruimschoots aangenomen amendement is programma 5 dienstverlening onderdeel van de noodzakelijke bezuiniging waar we naar op zoek zijn. Wat ons echter verbaasd heeft is dat de programma’s 2, 3 en 4 geen onderdeel zijn, op dit moment van de bezuinigingsopdracht. De uitleg die ons college hierbij gegeven heeft, o.a. op basis van technische vragen van collega fracties is in basis begrijpelijk, maar dat wil nog niet zeggen dat we het daarmee eens kunnen zijn op voorhand.

De opdracht die meegegeven is omhelst alle programma’s met het zwaartepunt op programma 1, maar met het op dit moment ontbreken van de programma’s 2 t/m 4 ligt het zwaartepunt wel heel letterlijk op programma ‘Samenleving’. Wij zouden het college willen vragen na te denken over een wijze om op dit moment programma 2 t/m 4 niet geheel links te laten liggen.

Het best mogelijke resultaat kan in onze optiek het beste geboekt worden door een integrale aanpak. Wellicht, zo geven wij de suggestie mee, is het mogelijk om in de periode tot de volgende kadernota de organisatie te vragen realistisch haalbare bezuinigingen in de programma’s 2 t/m 4 in kaart te brengen. De uitkomsten kunnen dan wellicht direct worden verwerkt in de kadernota, of als onderligger voor een alsnog uit te voeren dialoog 2 t/m 4 waarbij er dan al wel een realistische financiële richting klaarligt.

Belastingverhoging

Dat brengt ons voorzitter tot de derde trap van de raket inkomsten verhogen door middel van belastingverhoging. Als raad hebben we deze trap als derde benoemd omdat deze het derde middel moet zijn om de begroting sluitend te krijgen. Feitelijk zou dat betekenen dat we pas kunnen gaan nadenken over een belastingverhoging op welke wijze dan ook, en met welke percentages dan ook als de stappen 1 en 2 uit de drietrapsraket gemaakt zijn. Het nadeel is hierbij alleen voorzitter dat de stappen 1 en 2 tijd kosten, tijd die we moeten gebruiken en tijd die ook nodig is om resultaten te bewerkstelligen. De tijd echter om onze begroting, ook al in 2021 positiever te maken is beperkt, en daarom snappen wij de keuze die het college maakt om als onderdeel van de drietrapsraket ook nu al een belastingverhoging mee te nemen in het voorstel dat voorligt.

8,5% OZB-verhoging wordt als uitgangspunt van de besluitvorming bij de raad neergelegd. Wij spreken daar op dit moment nog geen oordeel over uit, anders dat we snappen dat een OZB-verhoging helpt om het begrotingsresultaat al in 2021 te verbeteren. Deze mogelijke OZB-verhoging voorzitter laat tegelijkertijd ook zien dat we de noodzaak om de begroting weer sluitend te krijgen zeer serieus nemen. En moeten nemen als gevolg van financieel rijksbeleid, laten we dat vooral niet vergeten vanavond, volgende week en tijdens de raad als we besluiten nemen. We worden gedwongen te acteren!

Er zijn echter voorzitter meerdere mogelijkheden om het resultaat te beïnvloeden, denk bijvoorbeeld aan de verhoging van de toeristenbelasting. In dat geval zou de uitspraak ‘gelijke monniken gelijke kappen’ kunnen werken. Verhoog, als er sprake gaat zijn van een verhoging, de toeristenbelasting met hetzelfde percentage als de OZB-verhoging. Het is maar een idee voorzitter die wel willen neerleggen op deze beeldvormende commissievergadering.

Herijking gemeentefonds

Voorzitter, een impactvolle keuze moet gemaakt worden m.b.t. de aanstaande herijking van het gemeentefonds. Impactvol voorzitter, omdat de wijze van omgaan met deze aanstaande herijking onder aan de streep maar zo kan bewerkstelligen dat Woudenberg onder toezicht komt te staan van de provincie. Een onwenselijke ontwikkeling.

Maar voorzitter, nog onwenselijker is het om de mogelijke consequenties van deze herijking niet reëel, niet transparant en niet eerlijk op te nemen in de begroting 2021-2024. Het college kiest er in onze ogen terecht voor om 50% van deze herijking op te nemen ten laste van onze begroting en 50% in de risicoparagraaf. Dat de herijking nog met onduidelijkheid is omgeven, niemand weet hoe en mogelijk hoe groot deze herijking zal zijn, moeten we er wel mee dealen. Het helemaal wegstoppen van deze herijking in de risicoparagraaf, zoals wij begrijpen meerdere gemeentes zullen doen betekend dat deze gemeenten later moeten dealen met de consequenties.

Als GBW willen we dat niet. Wij willen de grote financiële opgave waar we voor staan niet voor een deel wegstoppen, maar vol in de aanval gaan om Woudenberg weer financieel gezond te maken, want laten we vaststellen voorzitter, als we er voor zouden kiezen om de herijking van het gemeentefonds 100% te plaatsen in de risicoparagraaf dan verliezen wij alle prikkels voor het onder druk blijven zetten van Den Haag (stap 1 uit onze drietrapsraket) en belangrijker nog, de basis voor de echt noodzakelijke bezuinigingsdialoog valt helemaal weg, want op basis van een begroting waarin de uitwerking van de herijking volledig terecht komt in die risicoparagraaf zal een beeld geven waarin de noodzaak tot een bezuinigingsdialoog niet heel groot meer is, terwijl de financiële problemen dat absoluut wel zijn en blijven, want die herijking gemeentefonds komt toch echt onze kant op, en gunstig gaat die niet zijn voorzitter, die stelling durven wij wel aan.

Wij zijn nieuwsgierig voorzitter hoe de andere fracties is de voorgestelde verdeling herijking gemeentefonds zitten gezien de wijze waarop dit in de begroting wordt voorgesteld.

De bezuinigingsdialoog

En vervolgens voorzitter, de opzet en besluitvorming m.b.t. de bezuinigingsdialoog.

Dat de noodzaak er is om een bezuinigingsdialoog aan te gaan is evident, en zojuist al aanzienlijk aan bod geweest tijdens de beeldvormende bespreking van de voorliggende begroting 2021-2024

In dit agendapunt 12b wordt verder ingezoomd op de bezuinigingsdialoog programma 1 Samenleving en wordt de raad gevraagd een besluit te nemen over de mee te geven kaders inzake het onderwerp Bezuinigingsdialoog programma 1 Samenleving.

Het besluit omvat 3 punten:

 1. Een bezuinigingsdialoog programma 1 samenleving te starten volgens bijgevoegde procesbeschrijvingDe fractie van GBW kan zich vinden in het starten van de bezuinigingsdialoog programma 1 volgens de bijgevoegde procesbeschrijving. De procesbeschrijving geeft in onze optiek prima weer hoe gewerkt zal gaan worden, welke stappen er doorlopen gaan worden, en wat er uiteindelijk als eindresultaat opgeleverd gaat worden. Goed dat de raad gedurende het gehele proces maximaal aangesloten blijft door het afvaardigen van een lid voor de commissie van begeleiding. De fractie van GBW vaardigt uiteraard graag een lid voor deze commissie af.
 2. De financiële opgave van de dialoog vast te stellen op €720.000 in 2020 oplopend naar €1.500.000 in 2024Hierbij vroegen wij ons af of we dit al niet besluiten als er in meerderheid ja wordt gezegd tegen deelbesluit 1 m.b.t. het vaststellen van de begroting 2021 – 2024? Anders nemen we mogelijk een dubbel besluit. Zoals aangegeven kan de fractie van GBW zich op dit moment vinden in het vaststellen van de financiële opgave van de dialoog.
 3. Het meegeven van de volgende kaders:
  a) Rekening houden met die onderdelen die hebben deelgenomen aan de gerealiseerde besparing van €250.000
  b) Rekening houden met de gedachte achter de transformatie
  c) Belastingverhoging als oplossing niet aan de orde
  d) Omvang ambtelijk apparaat geen onderdeel van de dialoog

Met alle vier deze kaders kunnen wij instemmen, en de fractie van GBW is ook absoluut geen voorstander van het meegeven van meer kaders dan genoemde. En wel om de volgende reden. De opgave die voorligt en waarbij wij als gemeentebestuur de bevolking vragen om mee te denken en te participeren is zodanig groot, dat het opleggen van meer en inhoudelijke kaders het proces remt en ervoor zorgt dat er niet een totaalbeeld kan worden opgeleverd van alle mogelijkheden binnen programma 1.

Zoals vaker aangegeven door de collega’s van de oppositie: Er moet iets te kiezen zijn. En daarmee kunnen wij zeer instemmen als het gaat over het niet meegeven van meer kaders aan de deelnemers van de dialoog. Dat de uiteindelijke resultaten in het witboek ons als raad de mogelijk geeft om nog keuzes te maken zou fijn zijn, en dat worden dan keuzes vanuit de breedte van hetgeen is opgeleverd door de deelnemers aan de dialoog. Wat GBW betreft dus voorzitter geven wij niet meer kaders mee dan de 4 die zijn opgeschreven in het raadsvoorstel.

Tot zover onze eerste termijn.


Relevante documenten:

Definitiewijziging sociale huurwoningen

Uit de raadsvergadering van 24 september 2020

De coalitie dient een motie in die oproept de definitie die de gemeente Woudenberg hanteert m.b.t. sociale huurwoningen aan te passen. Een aanpassing die ervoor zorgt dat deze weer overeenkomt met de landelijk gebruikelijke definitie voor sociale huurwoningen. Wethouder Treep geeft aan dat de huidige Woudenbergse definitie door zowel de landelijke overheid als de woningbouwvereniging niet gebruikt wordt en het dus logisch is om de naamswijziging door te voeren.

De oppositie spreekt haar onbegrip uit over de wijziging en denkt met deze wijziging een doelgroep in Woudenberg te benadelen. Wethouder Treep geeft hierop aan dat het tegenovergestelde het geval is. Ook Peter van Schaik van Gemeentebelangen Woudenberg legt desgevraagd uit dat met het gelijktrekken van de definitie duidelijkheid wordt bereikt en verwarring voorkomen wordt en dat hiermee eerder doelgroepen geholpen worden dan benadeeld.

Na een schorsing verzoekt de oppositie uitstel van de motie omdat zij deze pas kort (maar wel tijdig genoeg conform de afgesproken procedures van de gemeenteraad) voor de vergadering hebben ontvangen. De coalitie geeft hier geen gehoor aan en wil de inhoudelijke discussie aan, zoals dat gebruikelijk is als er voorstellen middels een motie vreemd aan de orde van de dag worden gedaan. De oppositie ziet dit niet zitten en besluit gezamenlijk om vroegtijdig de vergadering te verlaten. Zij mist hiermee de kans om het inhoudelijke gesprek over deze definitie sociale huurwoningen met de coalitie aan te gaan, waarna de motie unaniem wordt aangehouden.