Gemeente Woudenberg begroting 2020 GBW

Begroting 2020 unaniem door de gemeenteraad Woudenberg aangenomen

Op de laatste dag van oktober 2019 is de beleidsbegroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2023 van de Gemeente Woudenberg unaniem door de gemeenteraad aangenomen. De vaststelling van deze begroting van 36,4 miljoen voor Woudenberg had ook een schaduwkant, er moest helaas flink bezuinigd worden, maar liefst 1 miljoen euro in de komende 4 jaar.

Overzicht inkomsten begroting Gemeente Woudenberg

Waarom moet er bezuinigd worden? Hebben GBW en de Gemeenteraad de afgelopen jaren zitten slapen? Marco van de Hoef verwoordde dit in de raadsvergadering als volgt: ‘de bezuinigingen die nodig zijn om de begroting weer in balans te krijgen zijn het gevolg van ontwikkelingen in het ‘niet beïnvloedbare’ deel van onze begroting.  Dat niet beïnvloedbare deel betreft rijksbeleid en in dit geval specifiek de gewijzigde systematiek van BTW compensatie door het Rijk. Zonder dat de gemeente daar invloed op kan uitoefenen wordt Woudenberg geconfronteerd met meer dan 1 miljoen minder aan inkomsten. En dan hebben we het nog niet eens over “het sociaal domein” waarbij de balans tussen inkomsten en uitgaven ook nog niet bereikt is en dat ook daarbij de financieringssystematiek die het rijk hanteert leidend is.

Voor de zomer werden door de Gemeenteraad de kaders vastgesteld waar binnen de bezuinigingsvoorstellen door het college voorgesteld konden worden. Deze bezuinigingen zijn door het college op alle 5 de beleidsprogramma’s verdeeld gevonden. En dat betekent ‘pijn’ bij vele domeinen, verenigingen en inwoners van Woudenberg. Dat dit pijn doet werd door alle fracties benoemd en met verschillende amendementen en moties werd getracht hier woorden en daden aan te geven. Vooral de bezuiniging op de Adviesraad Sociaal Domein werd door alle fracties als te groot benoemd. Met verschillende amendementen werd geprobeerd de pijn bij deze adviesraad te verzachten, zodat het voortbestaan niet onder druk zou komen te staan,. Hierdoor kan de adviesraad haar werk, waaronder het adviseren van de gemeenteraad, blijven uitvoeren. Uiteindelijk diende alle fracties, zo ook GBW, collectief een amendement in, waarin de voorgestelde bezuiniging van 10.000 euro naar beneden werd bijgesteld naar 2.500 euro.

Overzicht van de uitgaven van de Gemeente Woudenberg 2020GBW fractievoorzitter Marco van de Hoef gaf in zijn betoog aan dat GBW best moeite heeft met bezuinigingen en specifiek daar waar het speerpunten van GBW betreft zoals de bezuinigingen op Jeugd en Jongeren beleid, de Cultuurhuis coördinator, sportbeleid, het subsidiebeleid, en het jaarlijkse Nieuwjaars tentfeest. Voorafgaand aan de raadsvergadering is binnen de GBW fractie stevig gedebatteerd of GBW geen aanpassingen op deze punten zou moeten voorstellen. Uiteindelijk koos de fractie van GBW ervoor de bezuinigingsvoorstellen te accepteren, omdat deze pasten binnen de vastgestelde kaders en uitgangspunten waar ook GBW tijdens de kadernota mee akkoord is gegaan. Maar wat GBW betreft zijn deze onderwerpen dan ook meteen het prioriteitenlijstje van onderdelen waar de fractie graag weer budget willen opplussen als de begroting dat weer toestaat. Maar voor nu moet de ‘pijn’ vooral zo veel mogelijk gedeeld gedragen worden. Wel is er daarnaast en als mogelijke oplossing voor de financiële problemen via een motie aan het college gevraagd extra aandacht bij de minister en het Rijk te vragen om onder andere meer gelden voor de jeugdzorg en WMO beschikbaar te stellen en het systeem van BTW compensatie te verbeteren. Aandacht is er al voor deze punten maar een oplossing nog niet. Vandaar dat GBW samen met de PvdA/GL het initiatief heeft genomen om dit onderwerp weer duidelijk onder de aandacht te brengen.

Uiteindelijk werd er aan het einde van deze democratische avond, waarin er goed naar elkaar geluisterd werd, waarbij duidelijk werd dat alle fracties het maximale voor Woudenberg in zijn totaliteit eruit wilden halen, de beleidsbegroting en meerjarenbegroting unaniem aangenomen. 15 Stemmen voor en nul stemmen tegen bij  misschien wel de belangrijkste begroting van de afgelopen jaren toont aan dat de gehele Woudenbergse politiek zijn schouders wil zetten onder de financiële opgaves van de komende jaren. En dat stemt tot grote tevredenheid, ook bij de fractie van GBW.

Meer informatie over de begroting vind je op de website van de gemeente.