Windmolens bij het Henschotermeer?

Oké, deze kop is gewaagd, maar werd wel door ons raadslid Peter van Schaik als voorbeeld gegeven om de noodzaak te duiden van goed overleg tussen de regio’s bij de Regionale Energie Strategie (RES). Bij de RES krijgen gemeenten vanuit het Rijk de opdracht om als regio, samen met alle betrokken partijen, tot een plan te komen waarbij de CO2-uitstoot wordt gereduceerd met tenminste 49% in 2030. Dit plan, dat de komende maanden wordt opgesteld, wordt de Regionale Energiestrategie (RES) genoemd. Woudenberg zit in de regio Amersfoort, samen met acht andere gemeenten.

Maar Maarn (gemeente Utrechtse Heuvelrug) zit in een andere regio en zou dus -theoretisch- kunnen besluiten om vanuit hun regiodoelstellingen, binnen hun gemeentegrenzen aan de rand van het Henschotermeer (wat deels ook Maarns grondgebied is) windmolens te plaatsen. Gelukkig is er een overlegstructuur tussen de regio’s en zal het niet zomaar mogelijk zijn -onverwacht- windmolens aan te treffen bij het Henschotermeer. “En dat is maar goed ook”, aldus Peter van Schaik.

Feit blijft wel dat de energie transitie een grote uitdaging gaat worden… een uitdaging waar GBW van vindt dat dit niet door alleen de gemeente Woudenberg opgelost kan worden; dit is duidelijk een regionale verantwoordelijkheid. GBW vindt ook dat er niet alleen moet gekeken worden naar huidige bestaande technieken om tot CO2-reductie te komen, maar dat er ook naar nieuwe innovatieve technieken gekeken moet worden. De momenten van terugkoppeling van de RES-plannen naar de gemeenteraad worden hierbij erg belangrijk. GBW is blij dat de RES elke 2 jaar geactualiseerd wordt, zo kunnen ook nieuwe, bewezen technieken, ingezet worden. GBW vraagt om extra aandacht voor de regionale grensgebieden en wat daar plaatsvindt en zal dit kritisch blijven volgen, ondanks dat hierin voorzien is in de overlegstructuur.

GBW vraagt de gemeente om haast te maken met het aanbieden van startersleningen

De Starterslening biedt starters op de koopwoningmarkt de mogelijkheid om op een verantwoorde manier nét iets meer te lenen. Hierdoor wordt het voor starters mogelijk om een huis te kopen, wat normaal niet mogelijk zou zijn. In Woudenberg is ruim €450.000 beschikbaar gemaakt, zodat starters hier gebruik van kunnen maken. Vanuit de gemeente was het tot op heden onduidelijk of de starterslening er zou komen. Tevens zorgt een gemeentelijk onderzoek voor een vertraagde de uitgifte. GBW stelde kritische vragen over óf de starterslening er ook gaat komen en wanneer hierover beschikt kan worden. Tijd voor vertragende onderzoeken en een onduidelijke informatieverstrekking zijn niet ten gunste van de starters.

De gemeente geeft aan dat de startersleningen daadwerkelijk beschikbaar gaan komen, voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw. Het voorstel hiervoor komt nog voor de zomer van 2019, en vanaf dan kunnen ook startersleningen aangevraagd worden. De woningen in plan Hoevelaar komen na de zomer van 2019 in de verkoop, dus dan kunnen op tijd de startersleningen aangevraagd worden. Fijn dat er nu duidelijkheid is, en dat door de inspanningen van GBW, deze startersleningen nu ook echt beschikbaar komen.

GBW verbindt oppositie en coalitie en steunt -aangepaste- motie van CDA en SGP mbt compensatie van teveel berekende OZB

GBW steunde, net als alle andere partijen, de -aangepaste- motie van CDA en SGP om de te hoog doorbelaste OZB te compenseren. GBW drong bij de indieners van de motie erop aan om de afhandeling tijdens de kadernota in juni te laten plaatsvinden in plaats van de voorgestelde 6 weken in de originele motie, omdat dan inzichtelijk is gemaakt hoeveel er teveel is berekend aan OZB belasting.De aanleiding is een fout in de verwerking van de OZB-berekening, waarbij uit is gegaan van een te hoge WOZ-waarde.

De gemeente heeft de fout ook toegegeven en duidelijk en transparant uitgelegd: lees de uitleg van de gemeente hier.

De hoogte van de teveel berekende belasting varieert tussen de € 13,– (bij een woning van € 200.000) en € 23,– (bij een woning van € 350.000) op jaarbasis. “GBW vindt ook dat deze teveel berekende belasting gecompenseerd moet worden, maar wel op basis van het complete financiële plaatje” zo betoogde Marco van de Hoef in de gemeenteraad. Dat plaatje is duidelijk in november bij de kadernota, vandaar dat GBW aandrong op aanpassing van de behandelingstermijn van de motie naar juni 2019, tijdens de kadernota. Na kort overleg door de indieners bleek dat ze zich goed konden vinden in deze voorgestelde aanpassing, en werd de motie unaniem aangenomen.

Een kijkje in de “keuken” van een (beginnend) gemeenteraadslid

Als beginnend raadslid wil ik jullie graag een kijkje in de keuken geven van wat er komt kijken voor de maandelijkse vergader cycli van de gemeenteraad en de voorbereidingen hierop.

Ieder jaar in november ontvangen we als fracties een kalender-jaaroverzicht vanuit de gemeente met alle vastgestelde data voor de commissie vergaderingen, raadsvergaderingen in informatie- avonden*. Deze kalender wordt door onze fractievoorzitter Marco aangevuld met:

  • de fractievergaderingen** die nodig zijn ter voorbereiding van de eerder genoemde raads- en commissievergaderingen;
  • uiterste datum waarop de technische*** vragen moeten worden ingeleverd bij Marco, die ze mailt naar de griffier .

In de kalender 2019 staan nu 53 vergaderingen opgenomen. Daarnaast is het nog mogelijk dat er uitnodigingen komen van bijeenkomsten waarbij verwacht wordt dat je daar als raadslid ( of als afgevaardigde van de fractie) ook aanwezig bent.

Zoals je ziet, hoeven we ons niet te vervelen. Gemeenteraadslid ben je voor een uitermate goed doel en zolang je het maar leuk vindt om mee te werken aan je eigen dorp,  is er niets aan de hand, en levert het veel meer energie op dan het kost!

Fractievergadering

Iedere vergadercyclus wordt gestart met een fractievergadering. Deze is in principe altijd op maandagavond bij GBW. Alle fractieleden hebben dan de stukken al gelezen. Alle stukken worden tijdig aangeleverd door de gemeente via onze accountinlog op internet. Wij kunnen de stukken ook benaderen via een speciale vergaderapp op de Ipad.  Jaren geleden is de gemeente namelijk overgestapt op papierloos vergaderen. We bespreken de agendapunten en nemen een standpunt in.  De woordvoering in de commissie en raad wordt gedaan door het raadslid die de portefeuille heeft over dat onderwerp. Bij de start van deze periode, vorig jaar maart, na de verkiezingen,  zijn de portefeuilles verdeeld onder de GBW fractiegenoten.

Commissievergadering

De deelnemers aan de commissievergadering zijn in principe de raadsleden. De raadsleden mogen zich echter tijdens de commissievergadering laten vervangen door een beëdigd plv. commissielid. In de raadsvergaderingen mag dit niet, daar mogen alleen raadsleden deelnemen aan de vergadering.

De commissievergadering wordt voorgezeten door een fractievoorzitter van één van de politieke partijen. Dit is een roulerend systeem. We zijn in afwachting van het landelijke besluit om als technisch voorzitter iemand van buiten de raadsleden te mogen aanstellen. Dat is nu nog niet toegestaan.  De commissie vergadering is in principe openbaar. Dus iedereen is welkom.

De dag na de fractievergadering is de commissievergadering. Tijdens de commissie vergadering worden de agendapunten die er zijn,  uitvoerig besproken met het college en de andere fracties. Vragen die er zijn kunnen dan gesteld worden. Het college geeft vaak met behulp van de (aanwezige) ambtenaren de antwoorden. Alle onderwerpen kunnen hier vrij gedetailleerd worden besproken. Tijdens deze vergadering wordt dan ook besloten door de vergadering of het agendapunt in de komende raadsvergadering als “hamerstuk” kan worden geagendeerd of dat er weer een verdere inhoudelijke bespreking gaat plaatsvinden in de raad, waarna de besluitvorming plaatsvindt. Het stuk wordt dan een “bespreekstuk”

Raadsvergadering

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn ook openbaar. De vergadering wordt voorgezeten door de burgemeester en de deelnemers zijn alle raadsleden en het college. In de gemeenteraad worden uiteindelijk de besluiten genomen. Zoals al eerder geschreven,  is er dan al veel voorwerk verricht in de fractie-, en commissie vergadering.

Even ontspannen…

Na de raadsvergadering is het gebruikelijk om met de raadsleden en het college onderling nog wat te drinken. Ik heb dit ervaren als erg nuttig. Tijdens de raadsvergadering kan het er best pittig aan toe gaan. Dan is het buitengewoon nuttig maar ook simpelweg prettig om na afloop even bij te praten in een informele sfeer, voordat de beschreven cyclus zich in de volgende maand weer herhaalt.

Vind jij het leuk om zo’n maandelijkse cyclus eens mee te maken van dichtbij, of overweeg je een actieve rol in de raad van Woudenberg bij GemeenteBelangen, neem gerust contact met ons op, iedereen is van harte welkom.

Peter van Schaik
Gemeenteraadslid GBW

* Dit zijn avonden die worden georganiseerd door de gemeente waarin bv. sprekers worden uitgenodigd om ons uitleg te geven over specifieke onderwerpen.
** Hierbij zijn de raadsleden van GBW aanwezig en veelal onze wethouder en af en toe een schaduwfractie lid.
*** Dit zijn vragen die meer specifiek zijn over b.v. cijfers of achtergrondinformatie. Dit zijn geen vragen van politieke aard, b.v. waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt.