Beleidskader Sociaal Domein unaniem aangenomen door de Raad

Op de agenda van de raadsvergadering van 21 februari stond het beleidskader Sociaal Domein 2019 – 2022. Namens GBW sprak Irene Houtsma in en complimenteerde het college over de compacte overzichtelijke nota, die meerdere gemeentelijke beleidsdocumenten vervangt en waarin een integrale visie op het sociaal domein wordt gegeven.

Positieve gezondheid

De rode draad in de nota is het begrip Positieve gezondheid. In dit concept wordt gezondheid gezien als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Het gebruiken van de het begrip positieve gezondheid spreekt GBW aan, omdat het uitgaat van regie houden over je leven, en de focus leggen op wat je kan, in plaats van op wat er niet gaat. En omdat het heel integrale aanpak oplevert. Als GWB constateren wij dat er breed draagvlak is voor de beleidsnota. Wij zijn blij dat veel partners in de uitvoering van de nota betrokken willen zijn en hun bijdrage hebben willen leveren.

Discussie en input van de fracties

Tijdens de vergadering werden er meerdere amendementen en een motie ingediend door andere fracties, waarover goede discussies gevoerd werden met als uiteindelijk resultaat een verbeterd raadsbesluit als uitkomst.

GBW was van mening dat de amendementen die verzochten om nog explicieter op te nemen dat de samenwerking met kerken en andere levensbeschouwelijke organisaties verstevigd moest worden, niet nodig waren. Het beleidskader biedt voldoende kader hiervoor en verdere uitwerking komt in het uitvoeringsprogramma. GBW heeft vertrouwen dat alle maatschappelijke organisaties voldoende zijn ingebed in het programma, en wil geen verbijzondering voor de kerken hierin maken.

GBW diende mede het amendement van het CDA in, om de beschrijving van de visie aan te vullen met speciale aandacht voor het onderwerp Eenzaamheid.  Dit werd dan ook unaniem door de partijen aangenomen. Evenals het amendement van de SGP waarin verzocht werd om een tekstuele uitbreiding van de alinea rondom het thema “we laten niemand vallen”. GBW stemde voor dit amendement omdat ook GBW uiteraard van mening is dat alle inwoners die kwetsbaar zijn mogen rekenen op een goed vangnet en maatwerk en dat zij de benodigde ondersteuning behoren te krijgen.

Coalitie en oppositie slaan de handen ineen

Het totale beleidskader sociaal domein, met inbegrepen twee bovengenoemde aanvullingen werd unaniem door de partijen aangenomen. Fijn om te constateren dat zo’n belangrijk beleidsstuk niet met tegenstellingen, maar met een positieve insteek door de raad is aangenomen! De coalitie en oppositie slaan de handen ineen voor de verdere uitvoering van het sociaal domein en de noodzakelijk transformatie.

GBW pleit voor gebruik van de BuitenBeter app

Tijdens de raadsvergadering van 21 februari jl. verzocht GBW’er Peter van Schaik het college via de zogenaamde “motie vreemd aan de orde van de dag” om te onderzoeken of het gebruik van de BuitenBeter app een aanvulling kan zijn op de gemeentelijke dienstverlening.

Met de zeer gebruikersvriendelijke BuitenBeter app kunnen problemen snel en gemakkelijk bij de Gemeente gemeld worden.  Meteen op de plek én het moment waarop het gesignaleerd wordt. Bij het doen van een melding via de app kan er direct een foto worden toegevoegd.  De melding, de foto en de gps locatie worden doorgezonden naar het emailadres van de Gemeente. Op dit moment werkt dit al op deze manier, maar indien de Gemeente ook gebruik maakt van de betaalde versie van deze app en het proces en de werkwijze hiervan ook binnen de gemeentelijke dienstverlening inbedt dan werkt dit nog beter.

Nadat het college eerst in de commissievergadering het gebruik van deze app afwees, wilde GBW toch doorzetten dat er goed onderzocht wordt of het gebruik een aanvulling kan zijn op de dienstverlening en diende het verzoek via de genoemde motie alsnog in.

De motie werd ondersteund door alle andere fracties van de Gemeenteraad en unaniem aangenomen. De raad zal uiterlijk in kwartaal 4 gerapporteerd worden over de resultaten van dit onderzoek.

GBW vraagt aandacht voor de elektrische laadpalen

In de raadsvergadering van donderdag 21 februari 2019 vroeg Peter van Schaik aandacht voor de elektrische laadpalen in Woudenberg.

Elektrisch rijden staat volop in de spotlight. De overheid heeft torenhoge ambities (in 2030 alleen nog maar elektrische auto nieuw in de verkoop) en als je de media volgt, zou je zo maar tot de conclusie kunnen komen dat het binnen een paar jaar einde oefening is voor de brandstofauto. Op dit moment zijn er in Woudenberg 7 laadpalen, waarvan 2 bedrijfsmatig zijn. Waar deze staan is o.a. te vinden op www.oplaadpalen.nl.

Aanleiding voor GBW om een aantal vragen aan het college te vragen hoe zij in het licht van het duurzaamheidsplan om willen gaan met deze trend. En of het er ook aandacht besteedt wordt aan een mogelijke uitbreiding van het aantal (openbare) elektrische laadpalen. Er zijn innovatieve ontwikkelingen, zoals bestaande lantaarnpalen gebruiken als oplaadpunt voor elektrische auto’s. Peter vroeg het college of de Gemeente deze mogelijkheid meeneemt in het nog op te stellen duurzaamheidsplan en adviseerde het college ook eens bij de Gemeente Zeist te kijken, waar op dit moment een proef loopt met deze manier van omzetten van lantaarnpalen naar elektrische laadpalen.

Het college gaf aan dat zij de interessante innovatieve ontwikkelingen gaan volgen en dat het zeker op termijn een mogelijkheid zou zijn, ondanks enkele te nemen technische hobbels. Ook zal op verzoek van inwoners het aantal laadpalen worden uitgebreid als men voldoet aan voorwaarden.

Huizen in Woudenberg vraaggericht bouwen, of juist niet?

 

Deze vraag stond centraal bij de behandeling van de Woonvisie 2019+ in januari 2019 in de gemeenteraad van Woudenberg.  Deze (aangenomen) woonvisie geeft een heldere kijk op welke type huizen we in Woudenberg de komende jaren gaan bouwen, voor welke doelgroep we gaan bouwen, huur- of koopwoningen, en wat mogen deze dan gaan kosten? Kortom deze woonvisie is voor GBW ook echt een visie op de toekomstige woningbouw in Woudenberg.

Hoe komt deze woonvisie dan eigenlijk tot stand is maar zo een vraag waarbij ik me kan voorstellen dat jij die hebt. Want, zo horen we als GBW regelmatig, “er zijn véél te weinig huizen in ons dorp en met name de jeugd moet heel lang wachten op een huurwoning en koopwoningen zijn simpelweg te duur voor onze jongeren”.

Voorafgaand aan deze woonvisie, maar met name de uitvoering ervan (want een visie is belangrijk, maar echt gaan bouwen is nog belangrijker!) voert een bureau, in opdracht van de gemeente een zogenaamd woonbehoefte onderzoek uit, zoals alle gemeenten dat trouwens doen. Een belangrijk onderzoek want dit onderzoek toont letterlijk aan, aan welke woningen behoefte is. Dus niet alleen naar de veelgevraagde woningen voor jongeren, maar ook naar woningen voor alle leeftijdscategorieën en variabelen die we daarbij kunnen bedenken. En dan hebben we het dus letterlijk over vraaggericht bouwen. De vraag naar type woningen wordt gepeild, en in de uitvoering gaan we daarmee aan de slag. Dus op de vraag, is vraaggericht bouwen een goed idee? Zonder enige twijfel ja!

Uit het meest recente woningbehoefte onderzoek bleek dat er vooral behoefte is aan kleine goedkope koopwoningen (voor o.a. alleengaanden en starters) tot €200.000, voor vrije sector (midden)huur boven de €720 per maand, sociale en vrije sector huurwoningen voor zorg en zorgconcepten,  en daarnaast dat er behoefte is aan duurdere woningen boven de €500.000. Die laatste categorie is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd, maar het zou zo maar kunnen dat door het verhuizen naar een duurdere koopwoning een goedkopere koop- of huurwoning vrij komt en dat daar dan doorstroming zou kunnen ontstaan. Kortom, het woonbehoefte onderzoek laat zien dat er aan vele woningtypen behoefte is, want naast bovengenoemde typen blijft er ook behoefte en aandacht voor bijvoorbeeld sociale huurwoningen en betaalbare koop (tussen €200.000 en €300.000).

Het moeilijke is alleen hoe gaan we aan al deze wensen voldoen. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen een passende woning in Woudenberg vindt. Hoe goed we ook ons best doen, en hoeveel we ook bouwen, iedereen zal toch de tijd moeten nemen en vinden om een geschikte woning te vinden. Ook omdat niet altijd voldoende bouwgrond ter beschikking is. We willen per slot van rekening ook niet alles volledig dichtbouwen. Er moet ook ruimte blijven voor groen, voor speelplaatsen voor onze kinderen enzovoort. De juiste balans vinden, in alles, daar gaat het om.

We doen meer dan ons best als gemeentebestuur, en dus ook als GBW om samen met partners waaronder Vallei Wonen zo snel mogelijk en zo veel mogelijk vraaggericht en passend te bouwen in ons mooie dorp. Maar we kunnen niet toveren. Ons advies aan iedereen, maar vooral aan onze jongeren is dan ook, neem zelf initiatief, wees proactief en schrijf je nadat je 18 jaar bent geworden in bij Vallei Wonen. Zorg ervoor dat je in beeld blijft, dan gaan wij, ook als GBW proberen zo snel mogelijk zo veel als mogelijk mooie en passende woningen te realiseren, waar mogelijk met verschillende vormen van (starters)leningen. Wil je hier meer over weten, bekijk onze notitie hierover achterin onze nota jongeren enquête, klik hier om deze te bekijken.

Marco van de Hoef

Fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg