Discussies, overwegingen en een besluit over feestverlichting in ons dorpscentrum

Een vaste drie-eenheid, in ieder geval in mijn hoofd als ik bezig ben met voorliggende stukken van de Woudenbergse gemeenteraad. Discussies in de fractie zijn eigenlijk altijd interessant. Ieder fractielid bereidt de voorstellen op zijn óf haar eigen manier voor. Regelmatig zijn we er in de fractie redelijk snel uit, andere keren hebben we best een behoorlijke discussie. Waar we onlangs redelijk snel uitwaren in de fractie is dat het toch niet zo moeilijk moet zijn om ons dorpscentrum te voorzien van feestelijke verlichting. In de praktijk blijkt dat echter nog lastig genoeg.

Het is in deze decembermaand ongezellig donker in ons centrum, ondanks de aanwezigheid van de rode en groene grondspot verlichting, en dat is jammer. Als politiek werden we benaderd door de DES dat het toch een schande is dat ons college niet wil meebewegen met de verlichtingswensen van de DES. Wat ik geleerd heb is niet onmiddellijk te reageren maar eerst het ‘verhaal’ maar eens van twee kanten te beluisteren. En dan blijkt het ‘verhaal’ gelijk genuanceerder dan het in eerste instantie lijkt. Veiligheid speelt voor ons college een belangrijke rol, en niet onterecht. Ik zou als gemeenteraadslid ook niet willen horen dat er een vrachtwagen tegen een feestverlichting was aangereden met alle gevolgen van dien, of erger nog, dat iemand een stuk feestverlichting op zijn of haar hoofd heeft gekregen. Vanuit dat oogpunt snap ik ons college heel goed. Maar ik snap de DES ook, een aantrekkelijker dorp is een leuker dorp en in een leuker dorp wordt meer besteedt! Een typisch geval van een win-win situatie.

Wat moeten we op zo’n moment als fractie. Het gaat om uitvoering, uitvoering in de zin van vergunningverlening, daar gaat de raad niet over, dat is aan het college. En dan starten de overwegingen. Wat moeten we als fractie, en belangrijker nog, wat kunnen we vanuit de rol die we op dát moment hebben. Als fractie (en raad) gaan we niet over de uitvoering, gelukkig maar trouwens, we zouden er een dagtaak bij hebben.

Maar er moet wel iets gebeuren, die overtuiging was er al heel snel bij GBW, en trouwens ook bij alle andere fracties. DES en college leken de eigen overtuigingen zo verankerd te hebben dat er weinig bewegingsruimte meer was. DES wil verlichting aan de leibomen frames, het college niet. Ons college heeft geen problemen met verlichting aan de (winkel)panden en voldoende hoog hangend boven de winkelstraat zoals het altijd goed gefunctioneerd heeft in het verleden, maar de DES wil dit niet.

Denk breed, denk in mogelijkheden, denk in feestelijkheid en veiligheid.

En nu? Volgens de fractie van GBW is er maar één goede oplossing, en die oplossing kwam gelukkig overeen met wat alle fracties in de raad voor ogen hadden. Begin opnieuw: ga met een open mind en nieuwe mogelijkheden opnieuw met elkaar in gesprek en ga bekijken wat er mogelijk en wenselijk is, waarbij niet onmiddellijk wordt teruggegrepen op de ingenomen stellingen. Er zijn vast mogelijkheden in de markt van de feestverlichting waar dé oplossing beschikbaar is voor het ontstane probleem. Denk breed, denk in mogelijkheden, denk in feestelijkheid en veiligheid. Met die boodschap heeft de gemeenteraad DES en college gevraagd weer met elkaar in gesprek te gaan, omdat we allemaal volgend jaar willen genieten van een mooi en gezellig winkelcentrum. Zo zijn we als raad met elkaar, vanuit onze eigen rol gekomen tot een goed besluit. Het is nu aan onze DES en ons college. Kijk met elkaar wat er wel kan en maak er iets feestelijks van.

Fijne feestdagen allemaal!

Marco van de Hoef
Fractievoorzitter GBW

Nieuwe (partij)voorzitter voor GemeenteBelangen Woudenberg

Na ruim 8 jaar partijvoorzitter van GBW te zijn geweest, heeft Annette van der Ham, in de ledenvergadering van 4 december 2019 de bestuursvoorzittershamer overgedragen aan Ronald de Snoo (33).

Annette heeft in de afgelopen 8 jaar met enthousiasme leiding gegeven aan het bestuur van GBW. Annette is een GBW’er in hart en nieren. In de periode van 1999 tot 2002 heeft Annette namens GBW in de gemeenteraad gezeten, en na een tussenperiode waarin ze zich vooral concentreerde op haar 3 kinderen heeft Annette van 2011 tot vandaag het bestuur geleid. Voor de tomeloze inzet van Annette als bestuursvoorzitter van de grootste politieke partij van Woudenberg is onze partij haar ontzettend veel dank verschuldigd.

De kracht van onze partij ligt in de tomeloze inzet en betrokkenheid van onze fractieleden en wethouder en alle andere leden met het gevoel voor het “echte” Woudenberg, aldus Annette.

En dan onze nieuwe bestuursvoorzitter, en absoluut geen onbekende in de Woudenbergse politiek: Ronald de Snoo. Ronald (33) woont al sinds zijn 6e met veel plezier in Woudenberg. Hij is getrouwd met Lian en sinds een jaar vader van Vik. Hij studeerde communicatie in Arnhem en werkte daarna bij de KNVB, Rabobank en MKB Servicedesk. Vervolgens startte hij een ondernemersavontuur met het contentmarketingbureau Agency No9 en nadat dit bedrijf werd overgenomen door Van Spaendonck in Tilburg, is hij vanuit daar actief in de contentmarketing.

Als student rolde hij de politiek in Woudenberg in en was hij namens GBW 8 jaar lang Gemeenteraadslid. Verder verzorgde hij als bestuurslid van Industrievereniging Lage Weide in Utrecht, jarenlang de marketing van dit ondernemerscollectief en vervulde hij een rol in de Programmaraad van RTV Utrecht. In zijn vrije tijd loopt Ronald graag een rondje hard en steekt hij te pas en te onpas de BBQ aan.

De fractie en het bestuur van GBW zijn buitengewoon blij dat Ronald de komende jaren het bestuur van GBW zal voorzitten. Ronald is een bruggenbouwer en een verbinder, maar verliest daarbij nooit zijn eigen mening. Ronald is een doorzetter en beschikt over een enorme dosis energie.

Maar het belangrijkste is Ronald is een echte Woudenberger en een complete GBW’er, en daarnaast ook een buitengewoon aardig mens! Ronald, namens fractie, bestuur en wethouder van GemeenteBelangen Woudenberg ontzettend veel succes maar vooral veel plezier tijdens het bestuursvoorzitterschap van de grootste politieke partij van Woudenberg.

Marco van de Hoef
Fractievoorzitter GBW

Gemeente Woudenberg begroting 2020 GBW

Begroting 2020 unaniem door de gemeenteraad Woudenberg aangenomen

Op de laatste dag van oktober 2019 is de beleidsbegroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2023 van de Gemeente Woudenberg unaniem door de gemeenteraad aangenomen. De vaststelling van deze begroting van 36,4 miljoen voor Woudenberg had ook een schaduwkant, er moest helaas flink bezuinigd worden, maar liefst 1 miljoen euro in de komende 4 jaar.

Overzicht inkomsten begroting Gemeente Woudenberg

Waarom moet er bezuinigd worden? Hebben GBW en de Gemeenteraad de afgelopen jaren zitten slapen? Marco van de Hoef verwoordde dit in de raadsvergadering als volgt: ‘de bezuinigingen die nodig zijn om de begroting weer in balans te krijgen zijn het gevolg van ontwikkelingen in het ‘niet beïnvloedbare’ deel van onze begroting.  Dat niet beïnvloedbare deel betreft rijksbeleid en in dit geval specifiek de gewijzigde systematiek van BTW compensatie door het Rijk. Zonder dat de gemeente daar invloed op kan uitoefenen wordt Woudenberg geconfronteerd met meer dan 1 miljoen minder aan inkomsten. En dan hebben we het nog niet eens over “het sociaal domein” waarbij de balans tussen inkomsten en uitgaven ook nog niet bereikt is en dat ook daarbij de financieringssystematiek die het rijk hanteert leidend is.

Voor de zomer werden door de Gemeenteraad de kaders vastgesteld waar binnen de bezuinigingsvoorstellen door het college voorgesteld konden worden. Deze bezuinigingen zijn door het college op alle 5 de beleidsprogramma’s verdeeld gevonden. En dat betekent ‘pijn’ bij vele domeinen, verenigingen en inwoners van Woudenberg. Dat dit pijn doet werd door alle fracties benoemd en met verschillende amendementen en moties werd getracht hier woorden en daden aan te geven. Vooral de bezuiniging op de Adviesraad Sociaal Domein werd door alle fracties als te groot benoemd. Met verschillende amendementen werd geprobeerd de pijn bij deze adviesraad te verzachten, zodat het voortbestaan niet onder druk zou komen te staan,. Hierdoor kan de adviesraad haar werk, waaronder het adviseren van de gemeenteraad, blijven uitvoeren. Uiteindelijk diende alle fracties, zo ook GBW, collectief een amendement in, waarin de voorgestelde bezuiniging van 10.000 euro naar beneden werd bijgesteld naar 2.500 euro.

Overzicht van de uitgaven van de Gemeente Woudenberg 2020GBW fractievoorzitter Marco van de Hoef gaf in zijn betoog aan dat GBW best moeite heeft met bezuinigingen en specifiek daar waar het speerpunten van GBW betreft zoals de bezuinigingen op Jeugd en Jongeren beleid, de Cultuurhuis coördinator, sportbeleid, het subsidiebeleid, en het jaarlijkse Nieuwjaars tentfeest. Voorafgaand aan de raadsvergadering is binnen de GBW fractie stevig gedebatteerd of GBW geen aanpassingen op deze punten zou moeten voorstellen. Uiteindelijk koos de fractie van GBW ervoor de bezuinigingsvoorstellen te accepteren, omdat deze pasten binnen de vastgestelde kaders en uitgangspunten waar ook GBW tijdens de kadernota mee akkoord is gegaan. Maar wat GBW betreft zijn deze onderwerpen dan ook meteen het prioriteitenlijstje van onderdelen waar de fractie graag weer budget willen opplussen als de begroting dat weer toestaat. Maar voor nu moet de ‘pijn’ vooral zo veel mogelijk gedeeld gedragen worden. Wel is er daarnaast en als mogelijke oplossing voor de financiële problemen via een motie aan het college gevraagd extra aandacht bij de minister en het Rijk te vragen om onder andere meer gelden voor de jeugdzorg en WMO beschikbaar te stellen en het systeem van BTW compensatie te verbeteren. Aandacht is er al voor deze punten maar een oplossing nog niet. Vandaar dat GBW samen met de PvdA/GL het initiatief heeft genomen om dit onderwerp weer duidelijk onder de aandacht te brengen.

Uiteindelijk werd er aan het einde van deze democratische avond, waarin er goed naar elkaar geluisterd werd, waarbij duidelijk werd dat alle fracties het maximale voor Woudenberg in zijn totaliteit eruit wilden halen, de beleidsbegroting en meerjarenbegroting unaniem aangenomen. 15 Stemmen voor en nul stemmen tegen bij  misschien wel de belangrijkste begroting van de afgelopen jaren toont aan dat de gehele Woudenbergse politiek zijn schouders wil zetten onder de financiële opgaves van de komende jaren. En dat stemt tot grote tevredenheid, ook bij de fractie van GBW.

Meer informatie over de begroting vind je op de website van de gemeente.

Algemene beschouwingen Woudenberg Gemeente Belangen

Algemene Beschouwingen GemeenteBelangen Woudenberg 2020-2023

Begroting 2020 – 2023 van de gemeente Woudenberg
Krachtig, duurzaam en Financiële stabiliteit”   

Aan alle Woudenbergers:

Inleiding:

Algemeen beschouwd:

Financiële stabiliteit is een belangrijke pijler van het gemeentebestuur van Woudenberg. GBW durft de stelling aan dat financiële stabiliteit dé belangrijkste pijler is van onze gemeente en van het gemeentelijk beleid. Alles valt of staat met een stabiele financiële huishouding. We vergelijken daarbij de financiële cyclus van onze gemeente met uw en onze eigen portemonnee. Er komt een bepaalde hoeveelheid geld binnen, en er gaat een bepaalde hoeveelheid geld weer uit. Sommige delen van de inkomsten en van de uitgaves zijn beïnvloedbaar en andere delen helemaal niet. Het is in die context bezien een gegeven dat in de actuele financiële stand van zaken in onze gemeente de balans ontbreekt. Al enige maanden zien we ook als GBW aankomen wat er nu in de begroting 2020 – 2023 wordt gepresenteerd. In de kadernota 2020-2023 die in juni is behandeld hebben we als raad door middel van kaders aan ons college meegegeven hoe en binnen welke bandbreedte er bezuinigd moet worden in Woudenberg. Want onder bezuinigingen komen we simpelweg niet uit. Woudenberg zit in financieel zwaar weer. Alle financiële rapportages laten rode cijfers zien. “is dat dan de schuld van de gemeente” is een vraag die wij ons als GBW goed kunnen voorstellen. Het antwoord daarop is eigenlijk “nee”, en toch zijn we, ook als GBW onderdeel van die financiële cyclus en voelen we ons wel mede verantwoordelijk.

Maar volledige verantwoordelijkheid wil je als gemeente(bestuur en politiek) alleen maar nemen over dát gedeelte waar je als gemeente(bestuur en politiek) invloed op hebt. We noemen dit het zogenaamde beïnvloedbare deel van de gemeentelijke begroting. Zowel aan de inkomsten als aan de uitgave kant van die begroting. Vergelijk het maar weer met de ‘eigen’ portemonnee, als kosten, zoals de ziektekosten verzekering omhoog gaan gaat u meer betalen, of u dat nou leuk vindt of niet. Als uw inkomsten dalen als gevolg van bijvoorbeeld gedwongen ontslag dan draagt u daar zelf geen verantwoording voor, maar de consequenties zijn wel voor u.

Hetzelfde principe geldt op dit moment voor de financiën van onze gemeente. O.a. rijksbeleid zorgt ervoor dat de gemeente Woudenberg minder inkomsten ontvangt. Schrale troost is dat dit niet alleen voor Woudenberg geldt, maar voor veel, zo niet alle gemeenten in Nederland. De regering noemt dat de “samen de trap op en samen de trap af systematiek”.

In het kort betekent dat als de uitgaven van de ministeries stijgen, groeit het gemeentefonds verhoudingsgewijs mee. Als de uitgaven van de ministeries dalen door bijvoorbeeld bezuinigingen, dan krimpt het gemeentefonds. En met die krimp van het gemeentefonds heeft onze gemeente, net als vele anderen momenteel te maken. Minder algemene inkomsten dus vanuit het rijk. Daarnaast, en dat is een mede zo belangrijke factor is de wijze waarop gemeenten, en dus ook Woudenberg haar betaalde BTW mag verrekenen aanzienlijk gewijzigd.

Deze opgelegde correctie van het zgn. BTW Compensatiefonds zorgt voor een negatieve post op de begroting van €304.000 in 2020 tot €402.000 in 2023. En daar kunnen we helaas ook als gemeentebestuur niets aan doen. Het is een niet beïnvloedbare post, maar we hebben er wel mee te dealen.

Ondanks het feit dat er steeds meer helderheid komt m.b.t. de financiering van het Sociaal Domein blijft ook dit programma in de begroting zorgen voor constante financiële zorgen.

Zorg moet echter om mensen draaien en om de behoeften die onze zorgbehoeftige inwoners hebben. Maar zorg gaat helaas ook over geld. Veel geld. Programma 1 ‘Samenleving’ van onze begroting is een financieel zware post. En ook hiervoor geldt, hoezeer GBW ook achter de uitgangspunten van de decentralisaties blijft staan, want dat gedecentraliseerde zorg in Woudenberg werkt staat voor ons als een paal boven water, dat de financiën die het rijk (niet) beschikbaar stelt een zware wissel drukken op de gemeentelijke begroting. De uitvoering van de zorg wordt fantastisch opgepakt door onze professionals van Coöperatie de Kleine Schans, maar deze zorg moet wel betaald worden, en daarvoor is de gemeente verantwoordelijk. En de financiering vanuit Den Haag is wederom niet beïnvloedbaar, we moeten het doen met wat er komt, omdat het bieden van zorg niet afhankelijk mag zijn van geld, maar we hebben er dus wel mee te maken.

Al met al zorgen onder andere bovengenoemde belangrijke onderdelen van onze begroting ervoor dat de noodzaak er is om de negatieve tendens van onze financiën te keren. Om Woudenberg weer financiële stabiliteit te geven ontkomen we niet aan het doorvoeren van bezuinigingen. Bezuinigingen zijn altijd pijnlijk, bezuinigingen raken onze inwoners, onze bedrijven, onze verenigingen, onze culturele ambities, en onze eigen ambtenaren. kortom bezuinigingen raken onze Woudenbergse samenleving, waarbij de fractie van GBW voorafgaand aan de behandeling van de begroting in de gemeenteraad wil aangeven dat wij ons in het algemeen kunnen vinden in de bezuinigingsvoorstellen van ons college, omdat zo veel als mogelijk de inwoners van Woudenberg worden ontzien. De fractie van GBW is er daarbij van overtuigd dat als we gezamenlijk door deze bezuinigingen heen bijten, samen zorgen dat we de balans weer terugkrijgen in de financiën van onze gemeente, dat we daarna weer krachtig en duurzaam vooruit kunnen. Vooruit kunnen met de uitvoering van het beleid zoals we dat hebben opgeschreven in het coalitieprogramma van GBW, CU en VVD.

Operationeel:

Wel degelijk rekening houdende met het weer in balans krijgen van de gemeentelijke financiën werken we als GBW samen met onze collega’s in het gemeentebestuur wel dagelijks aan ons mooie dorp.  Woudenberg blijft wel gewoon groeien als gemeente. De ambitie om in de komende jaren hard te werken aan het vergroten van het aantal huizen en huishoudens blijft recht overeind staan. Op korte termijn zal er worden gestart met de nieuwe wijk Hoevelaar. Tot 2030 gaan we daar als gemeente meer dan 900 woningen realiseren. Ondernemers aan de Nijverheidsweg zijn in goed overleg en samenwerking met de gemeente gaan werken aan de verplaatsing van hun bedrijf naar elders in Woudenberg. Resultaat, de Nijverheidsweg wordt integraal onderdeel van de woonwijk ’t Groene Woud. Ook denken we als politiek al na over de groei van Woudenberg na 2030.

Om de fietsveiligheid van Oost naar West Woudenberg te vergroten wordt er gewerkt aan de realisatie van een nieuwe fietsverbinding. Een fietsverbinding die de wijk ’t Groene Woud en later de nieuwe wijk Hoevelaar fietsveiliger verbindt met de rest van ons dorp. Door de groei van het aantal Woudenbergers neemt gelukkig ook het aantal leerlingen op diverse basisscholen toe. Samen met en in overleg met de scholen investeert de gemeente in nieuwe lokalen, onderwijsleerpakketten (OLP’s) en meubilair voor deze scholen.

GBW is trots op initiatieven die de leefomgeving verbeteren. De beeldkwaliteit van de openbare ruimte is daar een belangrijk onderdeel van. Het openbaar groen en onkruidbestrijding zijn punten waar GBW aandacht voor zal blijven vragen, ondanks dat de bezuinigingen ook hieraan niet voorbij zullen gaan. Initiatieven van onze inwoners zoals de Pluktuinen en groenstroken met kleurige bloemen die de biodiversiteit vergroten zullen we blijven steunen. Ook blijven we werken aan het verbeteren van speelplaatsen voor onze kinderen. Ingezet beleid uit de vorige raadsperiode, overleg met de verschillende buurten, en vooral met de kinderen zorgen ervoor dat onze jeugd goed en veilig buiten kan blijven spelen. Kortom, ondanks de noodzakelijke bezuinigingen is het voor GBW van groot belang dat we blijven werken aan ons dorp, zowel qua (toekomst) beleid als qua uitvoering. Daar werken we als GBW samen met onze coalitiepartners CU en de VVD iedere dag hard aan.

Financieel:

De financiën de komende periode weer op orde krijgen, daar ligt de grote uitdaging. Na de vaststelling van de kadernota is onder andere een tegenvaller van  ruim 1,4 mln. (€1.448.000) door tegenvallende inkomsten uit het BTW compensatiefonds ingeboekt. Daarnaast grote tegenvallers door minder doorberekening ondersteuning Coöperatie De Kleine Schans (€300.000) en een lagere algemene uitkering gemeentefonds (€600.000). Opvallend is echter dat er ook grote meevallers konden worden ingeboekt, zoals de per saldo hogere inkomsten door toename inwoneraantallen en inwoners (€1.100.000) en  de door het College ingeboekte stelpost voor vergoeding jeugdzorg (€600.000). Zo blijven we geconfronteerd worden met vaak niet beïnvloedbare inkomsten en uitgaven die een zware wissel trekken op de gemeentelijke financiën. GBW denkt in de volle breedte na over hoe de financiën weer op orde te krijgen. Gestelde kaders voor de bezuinigingsopgave in de kadernota zijn hiervan een voorbeeld. Meer inkomsten genereren door de OZB te verhogen is hiervoor een middel. We hebben als kader ook meegegeven in de kadernota dat OZB verhoging voor ons bespreekbaar is als het gewenste bezuinigingsbedrag niet volledig te vinden is in de begroting. GBW is tevreden dat het gewenste bedrag in zijn geheel wel gevonden is en dat er geen reden is om de OZB te verhogen. Bezuinigingen zijn vervelend, maar lokale lastenverhoging d.m.v. OZB verhoging is dat nog meer.

Toekomstbeeld:

Woudenberg kent voor de komende periode meer dan voldoende uitdagingen. Door de groei van ons dorp moet alles wat we als gemeente bedenken en uitvoeren gericht zijn op de toekomst. Bij iedere beslissing die we als GBW fractie nemen realiseren we ons wat de gevolgen ervan zijn. Voor de korte en de langere termijn. Het belangrijkste uitgangspunt voor GBW is en blijft dat iedereen die wil ook mee moet kunnen doen. Dié inclusieve samenleving werken we iedere dag aan. Van de jongste jeugd die lekker buiten wil spelen tot onze ouderen waarbij er (meer dan gewenst) sprake is van eenzaamheid, we werken 7 dagen in de week aan ons mooie dorp, met en voor onze inwoners.

Technische vragen bij de begroting 2019 – 2022:

De technische vragen van de GBW fractie zijn reeds gesteld via het technisch vragen formulier. Wij wensen alle beleidsambtenaren veel succes maar vooral veel plezier en wijsheid toe bij de beantwoording van onze vragen.

Tot slot:

GBW beschouwt de wijze waarop door fracties en het College constructief wordt samengewerkt, met behoud van de eigen identiteit en respect voor elkaars meningen, als bijzonder waardevol.

De fractie van GBW spreekt haar dank uit voor de uitstekend verzorgde  en zeer helder leesbare begroting 2020 – 2023 en dankt bij voorbaat ons College voor de beantwoording van de door ons gestelde technische vragen, en we zien uit naar het debat over de algemene schouwingen met de collega raadsfracties in de raadscommissie vergadering van 8 oktober 2019 en de gemeenteraad vergadering van 31 oktober 2019.

Namens de fractie van GemeenteBelangen Woudenberg,
Marco van de Hoef
Fractievoorzitter

Terugblik op mijn eerste jaar als raadslid

Het zomerreces zit er weer bijna op voor de gemeenteraad en het college. Mooi moment om eens terug te blikken op mijn eerste jaar als raadslid voor GemeenteBelangen Woudenberg.

Mijn bijdragen
Om te beginnen eens terugblikken op mijn bijdragen. Waar ben ik het eerste jaar druk mee geweest en welke initiatieven heb ik genomen? Dit naast het bijwonen en deelnemen aan zo’n 60 vergaderingen met de reguliere agendapunten in de commissie en/of raad en informatieavonden. De meest opvallende bijdragen waren:

 • Notitie Doorstromen & Scheefwonen opgesteld en aangeboden aan Vallei Wonen;
 • Enquête Jongeren Huisvesting opgesteld en uitgevoerd samen met Irene Houtsma;
 • Analyse uitgevoerd m.b.t. alle door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) aangeboden leningen
 • Komst Starterslening nieuwe stijl ( voor nieuwbouw en nu ook bestaande bouw);
 • Komst Blijverslening; inwoners van Woudenberg kunnen nu een lening aanvragen om hun woning levensloopbestendig te maken;
 • Buitenbeter app; amendement ingediend voor het gebruik van de Buitenbeter app. Hiermee wordt het eenvoudiger om klachten of meldingen te doen bij de gemeente (
  via de smartphone of tablet).
 • Afvalproject samen met leerlingen Jan Ligthartschool.

Proactief
Zoals ik heb geschreven onder Mijn bijdragen schroom ik niet om zelf regelmatig initiatief te nemen in de gemeenteraad m.b.t. bepaalde onderwerpen. Zo zit ik nu eenmaal in elkaar. Lekker om proactief bezig te kunnen zijn. Waarom wachten waar het college of de ambtenaren mee komen? Door zelf het initiatief te nemen kunnen je vragen en aandachtspunten, bij voldoende steun, door de ambtelijke organisatie en het college meegenomen worden in de uiteindelijke voorstellen. Je bent dan wel direct aan de voorkant betrokken! Ik besef dat ik ruimer in mijn tijd zit dan de meeste raadsleden, maar toch daag ik jullie uit.

Mijn leermomenten

Geen inleiding
Voor mijn werkzaamheden bij de Belastingdienst, holde ik vaak van het ene overleg naar het andere overleg. Ik was daar wel gewend om bij onderwerpen die je ter sprake wilde brengen, een korte inleiding te geven op de materie. Deze lijn zette ik ook voort in de raad. Totdat me begon op te vallen dat de meeste raadsleden direct “ met de deur in huis vielen” en hun vragen stelden. Een mooi voorbeeld daarin is Ellie van Oosterom (CU). Zij is kort en bondig met haar bijdragen. Ik probeer daar nu een tussenweg in te vinden. De raadsleden weten immers waar het over gaat en ik hoef dus niets in te leiden.

Bijdragen 1e termijn
De voorbereiding voor je tekst voor de 1e termijn van een agendapunt, is een kwestie van thuis voorbereiden en de tekst dan tijdens de vergadering voorlezen. Het liefst zou ik dit zonder kant en klare tekst doen. In de 2e termijn weet je niet altijd wat er op je afkomt en dat is wel eens lastig. Dan moet je wel. Ik bewonder daarin Henk Jan Molenaar (SGP) die alles uit de “losse pols” lijkt te doen.

Mijn verwonderpunten

Technische vragen:
Ik was zelf in het begin best wel gedreven met het stellen van technische vragen ter voorbereiding op de commissievergaderingen. Het valt me de laatste tijd op, dat er eigenlijk weinig of niets gedaan wordt met de antwoorden die gegeven worden op de technische vragen. De antwoorden zijn duidelijk en leveren geen nieuwe gezichtspunten op.
Het kost veel tijd voor de ambtenaren om de vragen te beantwoorden. Die tijd kan mogelijk beter besteed worden. Bij twijfel kun je altijd nog een ingekomen stuk laten agenderen. De mogelijkheid voor het stellen van een technische vraag is prima (voorkomt ook weer lange vergaderingen), maar volgens mij moeten we wat terughoudender zijn met stellen van de vragen. Ik ga in ieder geval een poging wagen. Wanneer je iedere keer merkt dat de antwoorden geen aanleiding geven tot verdere actie, dan moeten we ook meer vertrouwen hebben in de stukken.

Moties en amendementen
Het indienen van moties en amendementen. De gemeentebode is er maar druk mee, het kost veel bomen en veel vergadertijd. Waarom geen gebruik maken van de digitale mogelijkheden die we hebben? Lever de stukken vóór de vergadering aan bij de griffie en zij zorgen ervoor dat alles klaar staat op de pc in de raadszaal. Alles tonen op de 2 grote schermen in de raadszaal, spaart bomen, verkort de vergadertijd en de bode is blij.

Zitplaats
Mijn zitplaats in de raadszaal. Ik ben niet blij met de zitplaats die ik toegewezen heb gekregen in de raadszaal. Ja, ik weet het, daar zijn in het presidium afspraken over gemaakt. Iedere raadsperiode komt er een andere indeling. Het probleem is dat je je tijdens de vergaderingen meestal richt tot het college, maar je kijkt naar de raadsleden. Voelt vreemd. Als ik tegen mijn vrouw zit te praten, kijk ik ook niet naar buiten, toch ??

Tot zover deze blog. We gaan er weer fris en fruitig tegen aan na het reces. Heb je vragen of opmerkingen? Jullie weten me zeker te vinden.

Peter van Schaik

Initiatiefvoorstel GBW afschaffing ambtsgebed aangenomen

Een inclusieve samenleving! Belangrijk punt voor GBW want GBW is er voor alle inwoners van Woudenberg, gelovig, niet gelovig of andersdenkend. Voor GBW droeg het ambtsgebed dat voorafgaan aan iedere raadsvergadering wordt uitgesproken niet bij aan een inclusieve samenleving. Het ambtsgebed is voor GBW een manier van openen waarbij onze raadsleden zich niet konden identificeren.

Daarom heeft GBW het initiatiefvoorstel ingediend om het ambtsgebed te vervangen voor een algemene openingstekst waarin iedereen zich vertegenwoordigd kan voelen. Na het indienen van dit voorstel is gebleken dat dit onderwerp enorm leeft binnen de gemeente Woudenberg. Heel begrijpelijk. Na de commissievergadering van 26 juni j.l. is GBW tot de conclusie gekomen dat het vervangen van het ambtsgebed voor een algemene openingstekst niet inclusief genoeg was.

Daarom heeft GBW tijdens de raadsvergadering een amendement ingediend om een moment van stilte toe te voegen aan de openingstekst. Een moment van stilte waar eenieder zijn of haar eigen invulling kan geven zoals een eigen gebed, een filosofisch overdenkingsmoment of simpelweg een eigen moment van bezinning.

Een aanpassing van ons eigen voorstel om zo mede tegemoet te komen aan de fracties die het liefst het gebed willen behouden voorafgaande aan de raadsvergaderingen. Deze handreiking van GBW naar de christelijke partijen werd echter niet aangepakt. De SGP-fractie heeft aangegeven dat een openingstekst op geen manier het ambtsgebed kan vervangen en heeft daarom voorgesteld om de voorstelde openingstekst dan in zijn geheel te schrappen. Na een hevige discussie, wat mooi is om te zien en maar weer aangeeft hoe fijn het is om in een democratie te leven, bleek dat dit amendement voor alle partijen als meest werkbare optie werd gezien. Dat betekent dat vanaf 31 oktober 2019 iedere raadsvergadering zal starten zonder een algemene openingstekst en zónder een
(ambts)gebed.

Gelijk dus maar starten met vergaderen en het bespreken van onderwerpen die er echt toe doen. Voor alle inwoners van Woudenberg, gelovig, niet-gelovig of andersdenkende.

Statement inzake brand gemeentehuis raadsvergadering mei 2019

Onderstaand statement heeft Marco van de Hoef, fractievoorzitter GBW, op donderdag 23 mei namens de fractie van GBW, voorgedragen in de raad.
Het betreft een statement van GBW inzake de aanslag/brandstichting op en aan ons gemeentehuis in de nacht van 11 op 12 mei 2019.


Voorzitter,

Namens de fractie van GBW wil ik vanavond aangeven dat wij geschokt zijn door de opzettelijke brandstichting in de nacht van 10 op 11 mei j.l. aan ons gemeentehuis hier in Woudenberg.

Afschuw, verontwaardiging, boosheid en verdriet zijn ook gevoelens die bij onze fractie een grote rol spelen. Wat er is gebeurd maar vooral DAT het is gebeurd is ongekend en ook ondanks dat het toch echt gebeurd is blijft het ongelofelijk.

Het moge aan alle kanten duidelijk zijn dat wij zeer hopen dat diegene of diegenen die voor deze opzettelijke brandstichting op ons gemeentehuis verantwoordelijk zijn op enig moment, en wat ons betreft zo snel als mogelijk gepakt worden en hiervoor hun verdiende straf gaan krijgen, en alle gelede schade tot de laatste euro zal of zullen gaan vergoeden.

Wij zijn als politieke partijen vanaf zaterdagmorgen 11 mei op een uitstekende wijze op de hoogte gehouden van wat er is gebeurd, en ook in de dagen daarna zijn wij constant geïnformeerd. Wij stellen dat zeer op prijs en willen daarvoor onze dank uitspreken naar onze burgemeester en de hele gemeentelijke organisatie.

Wij hebben op dit moment meer dan voldoende vragen, maar dat zijn vragen waar zonder enige twijfel vanaf het moment van deze aanslag al aan de antwoorden wordt gewerkt. Ik ga deze vragen dan nu ook niet stellen. We wachten rustig alle ontwikkelingen af.

Wel wil ik namens de hele fractie iedereen die heeft meegewerkt en meegeholpen aan het zo ontzettend snel weer openstellen van ons gemeentehuis, het continueren van de dienstverlening tijdens de twee dagen waarop het gemeentehuis gesloten was, en iedereen die nu bijdraagt aan het verdere herstel vanuit de grond van ons hart bedanken. Jullie snelle en continue inzet zowel intern als extern is onbetaalbaar en hartverwarmend.

Ook onze enorme dank aan onze brandweer en politie voor het supersnelle handelen in de nacht van 10 op 11 mei. Dankzij de inzet van onze hulpdiensten is verdere ellende voorkomen. We moeten er niet aan denken wat er gebeurd zou kunnen zijn als er niet zo adequaat gehandeld is zoals er is gehandeld.

Voorzitter, wij hopen op spoedig volledig herstel van ons gemeentehuis, en stellen het zeer op prijs dat wij in dit proces op de hoogte gehouden zullen worden.

Marco van de Hoef,
fractievoorzitter GBW


Mocht je tips of informatie hebben omtrent de brandstichting? Ga dan naar politie.nl om de informatie door te geven.

schade gemeentehuis Woudenberg na brand

De schade aan de binnenzijde van het gemeentehuis. Het kantoorgedeelte op de begane grond is het meest beschadigd. Verder heeft het gehele gebouw rookschade opgelopen.

 

Meer goedkope koopwoningen in de nieuwe woonwijk Hoevelaar door inspanningen van GBW en de ChristenUnie

Op de agenda van de raadsvergadering van april stond o.a. de grondexploitatie voor de eerste fase van de nieuwe wijk Hoevelaar, die gebouwd wordt tussen de Zegheweg en het bedrijventerrein bij het Spoor. In een grondexploitatie worden onder andere een woningbouwprogramma vastgelegd. Er komen in de eerste fase ca. 245 woningen, waaronder sociale huurwoningen, duurdere huurwoningen en koopwoningen in diverse prijsklassen. Wim Merkens heeft in de vergadering namens GBW samen met de ChristenUnie gepleit voor een hoger aantal goedkope koopwoningen. Dit vond geen steun van het CDA en de SGP, maar wel bij VVD en PvdA/Groen Links.  Wij zijn uitermate blij dat dit belangrijke voorstel is aangenomen, waardoor er meer goedkope nieuwbouwwoningen (tot €200.000) voor onze jongeren en starters beschikbaar komen in deze nieuwe wijk!

Fase 1 – Nieuwbouwwijk Hoevelaar Woudenberg

Een andere discussiepunt was de realisatie van sociale huurwoningen in Woudenberg. In Woudenberg worden 30 zorgwoningen in de Prins Hendrikstraat gebouwd door Reijnaarde en zijn 27 zorgwoningen voor dementerenden gepland aan de Zegheweg in de nieuwe wijk Hoevelaar. De vraag was of dit `echte’ sociale huurwoningen zijn, omdat ze niet in eigendom zijn van Vallei Wonen. Voor Gemeentebelangen Woudenberg was doorslaggevend dat deze zorgwoningen verhuurd worden aan mensen met een laag inkomen (dus uit de sociale doelgroep) en de huur ook past bij dit inkomen (passend verhuren). In Woudenberg worden de komende vier jaar 124 sociale huurwoningen gerealiseerd, 23 procent van het totaal te aantal bouwen woningen (563 woningen).

Met de nieuwe wijk Hoevelaar erbij hebben we in vergelijking tot andere gemeenten nog een flinke bouwproductie. Dat biedt kansen voor veel inwoners om een nieuwe woning in Woudenberg te vinden. Met de bouw van extra goedkope koopwoningen en de sociale huurwoningen komen starters op de woningmarkt ook goed aan bod. Een zeer wenselijke en goede ontwikkeling

Meerdere grondexploitaties

Er werden in dezelfde raadsvergadering meerdere grondexploitaties vastgesteld. In totaal leverden ze in 2018 een winst voor de gemeente op van 1 mln. Euro. Dit miljoen wordt voorlopig opzij gezet als reserve voor het geval er tegenvallers ontstaan bij de verdere ontwikkeling van de woningbouw- en bedrijventereinlocaties.

GBW ondersteunt van harte de nieuwe Kadernota Integrale veiligheid

De gemeenteraad heeft de Kadernota Integrale Veiligheid vastgesteld. In de nota is aangegeven hoe het met de veiligheid in Woudenberg gesteld is. Woudenberg is de afgelopen jaren veiliger geworden als je kijkt naar misdrijven, woninginbraken, autodiefstal etc. Dat wil uiteraard niet zeggen dat het college klaar is op dit terrein. In de nota zijn speerpunten opgenomen waar de komende jaren meer aandacht aan wordt besteed. Dit zijn:

 • Investeren in veilige en leefbare buurten
 • Wereld van zorg en veiligheid verbinden
 • Samen sterk tegen ondermijnende criminaliteit.

Bij het speerpunt veilige en leefbare buurten bepalen bewoners zelf waar in hun buurt de aandacht naar toe moet, naar het aanpakken van foutparkeren, te hard rijden, ergernissen over de hondenpoep of overlast van hangjongeren. Per buurt kan dat dus gaan verschillen.

Het verbinden van zorg en veiligheid is steeds belangrijker geworden nu mensen die zorg nodig hebben langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen. Dit kan overlast gevende of onveilige situaties opleveren voor de buurt of de persoon zelf. Hoe hier mee om te gaan komt in dit speerpunt aan de orde.

Het derde speerpunt ondermijning gaat over drugscriminelen of mensenhandelaren die gebruik maken van legale middelen om hun business te runnen zoals huur van vastgoed, vervoer, inzet van financiële dienstverleners voor het witwassen. Dit is een onderwerp waarop landelijk, regionaal en ook lokaal wordt samengewerkt.

De nieuwe speerpunten komen precies overeen met ons coalitieprogramma. Dat is de reden dat we als GBW met overtuiging de nieuwe nota integrale veiligheid van harte gesteund hebben.

Windmolens bij het Henschotermeer?

Oké, deze kop is gewaagd, maar werd wel door ons raadslid Peter van Schaik als voorbeeld gegeven om de noodzaak te duiden van goed overleg tussen de regio’s bij de Regionale Energie Strategie (RES). Bij de RES krijgen gemeenten vanuit het Rijk de opdracht om als regio, samen met alle betrokken partijen, tot een plan te komen waarbij de CO2-uitstoot wordt gereduceerd met tenminste 49% in 2030. Dit plan, dat de komende maanden wordt opgesteld, wordt de Regionale Energiestrategie (RES) genoemd. Woudenberg zit in de regio Amersfoort, samen met acht andere gemeenten.

Maar Maarn (gemeente Utrechtse Heuvelrug) zit in een andere regio en zou dus -theoretisch- kunnen besluiten om vanuit hun regiodoelstellingen, binnen hun gemeentegrenzen aan de rand van het Henschotermeer (wat deels ook Maarns grondgebied is) windmolens te plaatsen. Gelukkig is er een overlegstructuur tussen de regio’s en zal het niet zomaar mogelijk zijn -onverwacht- windmolens aan te treffen bij het Henschotermeer. “En dat is maar goed ook”, aldus Peter van Schaik.

Feit blijft wel dat de energie transitie een grote uitdaging gaat worden… een uitdaging waar GBW van vindt dat dit niet door alleen de gemeente Woudenberg opgelost kan worden; dit is duidelijk een regionale verantwoordelijkheid. GBW vindt ook dat er niet alleen moet gekeken worden naar huidige bestaande technieken om tot CO2-reductie te komen, maar dat er ook naar nieuwe innovatieve technieken gekeken moet worden. De momenten van terugkoppeling van de RES-plannen naar de gemeenteraad worden hierbij erg belangrijk. GBW is blij dat de RES elke 2 jaar geactualiseerd wordt, zo kunnen ook nieuwe, bewezen technieken, ingezet worden. GBW vraagt om extra aandacht voor de regionale grensgebieden en wat daar plaatsvindt en zal dit kritisch blijven volgen, ondanks dat hierin voorzien is in de overlegstructuur.