Uitkomst jongeren enquête Wonen: kleine woningen voor jongeren nodig.

De GBW fractieleden Irene Houtsma en Peter van Schaik hebben op donderdag 20 december het eindverslag overhandigd aan de burgemeester mevrouw Cnossen met de uitkomst van de jongeren enquête Wonen.

Waarom deze enquête uitgevoerd?

Na het Woonbehoefte onderzoek hadden wij als GBW-fractie behoefte aan meer detailinformatie m.b.t. de huisvesting van de jongeren in Woudenberg. We hebben het woonbehoefteonderzoek met onze leden besproken en wij herkenden de jongeren er onvoldoende in. Ook tijdens de openbare informatieavond m.b.t. de concept Woonvisie waren slechts enkele jongeren aanwezig. Om deze redenen hebben wij een enquête uitgeschreven. Deze informatie willen we gebruiken bij de bespreking van de Woonvisie.

We hebben de jongeren daar opgezocht waar ze vaak verblijven: op de sociale media.  Ook hebben we de jongerenwerker ingeschakeld om zijn doelgroep te informeren. Dit heeft geleid tot een aantal deelnemers aan de enquête van 190. Met dit aantal zijn we erg blij. Door dit hoge aantal deelnemers (voor de leeftijdscategorie van 18-29) kunnen we spreken van een representatieve uitkomst. De uitkomst van het onderzoek is : Kleine woningen voor jongeren nodig.

De uitkomsten per leeftijdscategorie wijken af. De jongste groep (18-23) heeft dringend behoefte aan sociale huurwoningen, de groep 24-29 heeft behoefte aan goedkope koopwoningen. Kleine woningen met 1 á 2 slaapkamers voldoen aan de behoefte. Het huidige aanbod in de huur en koop is net te duur. Bijna 50% van de jongeren geeft aan binnen 1 jaar een woning te willen! Zorgwekkend is dat 38% van de jongeren niet ingeschreven staan bij Woningnet.

We hebben aanbevelingen opgenomen voor het college ( o.a. Startersleningen).

We hebben de burgemeester vanmorgen gevraagd of het college ons, na bestudering van de uitkomsten, wil laten weten, wat we van het college kunnen verwachten m.b.t. de gedane aanbevelingen en of het in te passen is in de Woonvisie.

We stellen vandaag de uitkomsten van de enquête ook ter beschikking aan Vallei Wonen. Zij spelen ook een grote rol binnen dit probleem.

Het is goed voor de discussie over de Woonvisie om een goed beeld te hebben van de woonwensen van jongeren.

Bekijk de detailinformatie m.b.t. de uitkomsten van de enquête hieronder of download het verslag van de resultaten van het onderzoek hier als .pdf

Verslag GBW Jongerenenquête Wonen def

 

Een beginnend raadslid.

Ja, je moet wat als je graag zitting wilt nemen in de gemeenteraad.

Na mijn kandidaatstelling voor de gemeenteraad, ben ik het laatste half jaar voor de verkiezingen alle fractievergaderingen, commissievergaderingen en de raadsvergaderingen gaan bezoeken. Kennis opsnuiven heet dat. Ook heb ik diverse workshops en voorlichtingsavonden bezocht. Deze werden georganiseerd door de griffiers binnen de provincie Utrecht. Interessante avonden waren dat.

Tja, en dan is het afwachten hoe de verkiezingen gaan verlopen. De uitkomst was helaas dat we een zetel verloren (was ingecalculeerd), dus pech. Dan maar als schaduw fractie lid gaan acteren, dacht ik. De collegeonderhandelingen verliepen voorspoedig. Dus nummer 6 op de lijst zou in beeld komen. Bart Radstake gaf al in een vroeg stadium aan, wegens omstandigheden, af te zien van het raadslidmaatschap. Dus kwam ik toch nog in beeld. Ik was daar natuurlijk heel blij mee.

Wat wil je nog meer? Op 15 mei met vervroegd pensioen en op 31 mei geïnstalleerd worden als raadslid. De installatie was leuk om mee te maken in aanwezigheid van mijn vrouw en kinderen. En het grote voordeel voor mij is dat ik voldoende tijd heb. Maar dan begint het echt. Dan wordt het ondanks alle hulp van Marco en consorten zoeken. Wat moet je lezen, en met welke diepgang, wat moet je niet lezen?

Dan, bij de ingekomen stukken, ontdekken wat een technische vraag is of een politieke vraag. En zoals Marco ons inpepert, stel geen vragen om het vragen! Dan wennen aan al het handjes schudden voor de raad en de commissie. Leren omgaan met het veelvuldig zeggen van “dank u wel voorzitter, dank u wel college” en de microfoon goed bedienen als het nodig is.
Het meest vreemde vond ik op de agenda “een motie vreemd aan de orde van de dag”. Ik denk waar gaat dit dan weer over? Inmiddels weet ik dat het hier gaat om een niet geagendeerd actueel onderwerp waarover je een uitspraak wilt doen. Dus, al doende leert men.

Wanneer je tijdens de raadsvergadering een onderwerp hebt en het woord wil, moet je maar afwachten in welke volgorde je aan de beurt komt. Dan is het weer vervelend als je voorganger ongeveer dezelfde inbreng levert dan degene die ik heb. Het liefst zou ik dan zeggen “ik sluit me aan bij de vorige spreker”, maar ja, we moeten ook ons geluid laten horen, dus herhalen dan maar.

Ik moet erg wennen aan het feit dat we in de coalitie zitten. Natuurlijk blij mee, maar toen ik in de jaren 1980-1990 ook politiek actief was, zaten wij in de oppositie. Dan kun je lekker losgaan. Nu moeten we uiteraard samenwerken én rekening houden met onze wethouders en coalitiepartners. De moties van de oppositie komen nu regelmatig op ons af. We beoordelen ze op hun waarde en daar waar het kan, steunen we ze. Maar afwijzen gebeurt natuurlijk ook. Denk aan de bestemmingsplanwijziging die middenhuur appartementen mogelijk maken in het voormalige INBO-gebouw.

Nu is het de kunst om je als partij bezig te houden met alle belangrijke dossiers en daarover ook duidelijk de mening van GBW naar voren te brengen.

Mede om die reden en ook omdat het actuele onderwerpen zijn, ben ik bezig geweest met de notitie ‘Doorstromen & Scheefwonen’ en vandaag als ik dit schrijf, met de enquête over de huisvesting voor jongeren. Daarover volgende keer meer.

Peter van Schaik

Notitie ‘Doorstromen & Scheefwonen’: niet dwingen, maar ontzorg de huurder!

Op dinsdagavond 10 december heeft GBW de notitie ‘Doorstromen & Scheefwonen’ aangeboden aan de heer Meulen, directeur-bestuurder van Vallei Wonen. Peter van Schaik, raadslid van GBW overhandigde tijdens een informatiebijeenkomst voor raadseleden de notitie.

Aanleiding voor de notitie waren de resultaten uit het door de gemeente geïnitieerde Woonbehoefte onderzoek 2018. De GBW-fractie is met name geschrokken van het hoge percentage scheefwoners binnen onze gemeente. Binnen onze gemeente woont maarliefst 38% ( = 388 woningen) scheef. Wat ook flink hoger is dan het landelijke gemiddelde van 25%.

De fractie van GBW heeft onderzocht hoe in het land bij diverse andere woningbouwcorporaties/stichtingen wordt omgegaan met het scheefwonen. Dit onderzoek is vastgelegd in de notitie ‘Doorstromen & Scheefwonen’.

Deze notitie kan je hier lezen: Notitie ‘Doorstromen & Scheefwonen’.
Bijlage bij de notitie: Bijlage Bevorderen doorstroming.

Peter van Schaik (l) biedt de notitie ‘Doorstromen & Scheefwonen’ aan aan de directeur-bestuurder de heer Meulen van Vallei Wonen.