Kieswijzer gemeente Woudenberg

 

Gemeentelijke kieswijzer

De krant het AD -editie Amersfoort- heeft voor de Gemeente Woudenberg een Kieswijzer samengesteld. Middels deze Kieswijzer kan je ontdekken met welke partijen je de meeste overeenkomsten hebt. Als GBW hebben wij ook onze bijdrage aan het AD geleverd om het mede mogelijk te maken dat deze Kieswijzer gerealiseerd kon worden.

Klik hier (of op de afbeelding hierboven) om naar de Gemeentelijke Kieswijzer te gaan. 

Eens / oneens / neutraal

Onder elke stelling kan je zien of een partij het eens, oneens of neutraal is (klik op: ‘Bekijk de standpunten van de partijen’). Wil je meer weten over een bepaalde stelling? Of een duidelijke uitleg waarom GBW het eens of oneens is met een stelling? Lees dan hieronder onze toelichting.

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben of vind je dat er onduidelijkheden zijn? Stuur ons dan een WhatsApp-je via 06-11488667

Toelichting stellingen Gemeente Kieswijzer:

(klik op een stelling om de toelichting te lezen)

01 Toegang Henschotermeer

Stelling: De gemeente moet geld vrijmaken om Woudenbergers gratis toegang te geven tot het Henschotermeer.

Standpunt GBW: ONEENS
Als GBW hebben we er vanaf het begin op aangedrongen dat het Hens toegankelijk moet blijven voor het publiek, de eigenaar kan het gebied namelijk ook afsluiten.

Wat GBW betreft zijn er genoeg mogelijkheden om de exploitatie mogelijk te maken en geen extra entreegelden te vragen: denk aan horeca, watersport, verhuur en danceparty’s. Hiervoor bestemmingsplannen en vergunningen op af te stemmen, dus minder regels, en dit in gesprek met de exploitant mogelijk maken is wat GBW betreft de beste optie.

Lees ook ons uitgebreide artikel over onze acties en hoe wij als GBW in de discussie staan: Lees hier verder.

02 Veestallen

Stelling: De gemeente moet geen toestemming geven voor de bouw van nieuwe grote veestallen.

Standpunt GBW: EENS
Grote veefabrieken zijn niet welkom. Landbouw en veehouderijen zijn en blijven voor GBW altijd welkom in Woudenberg. Ze horen zelfs thuis in onze plattelandsgemeente.

Agrarische ondernemers moeten zich kunnen doorontwikkelen en duurzame initiatieven en maatregelen kunnen nemen, maar ook een gezonde bedrijfsvoering moet mogelijk zijn.

De landelijke reconstructie wet maakt megastallen mogelijk, met alle negatieve gevolgen voor mens en dier. Dergelijke veefabrieken zijn wat GBW betreft niet welkom.

03 Armoedebestrijding

Stelling: Er moet meer geld naar armoedebestrijding.

Standpunt GBW: EENS
Armoede komt helaas veel voor in Nederland, dus ook in Woudenberg, dit moeten we waar mogelijk bestrijden. Ook blijkt er relatief veel armoede onder kinderen waarvoor vanuit het rijk de zgn klijnsmagelden naar gemeenten komt.

Het opzetten van een Kindpakket naast de al aanwezige minimaregelingen moet zorgen dat armoede wordt aangepakt. Als GBW zetten we ons hiervoor in zodat er mogelijkheden zijn om te kiezen en daarmee keuzevrijheid en meedoen in de samenleving voorop staat.”

04 Wifi in het centrum

Stelling: De gemeente moet zorgen voor gratis wifi in het centrum van Woudenberg.

Standpunt GBW: EENS
Dit is 1 van de speerpunten van ons programma. We zijn als GBW zeer voorstander voor gratis WiFi bij minimaal openbare ontmoetingsplekken. Met name Jongeren maken hier optimaal gebruik van en is niet meer weg te denken. Maar eigenlijk geldt dit voor iedereen.

Kortom WiFi is wat GBW betreft een basisbehoefte waarin moet worden voorzien.

05 Kunst en cultuur

Stelling: Er moet worden bezuinigd op kunst en cultuur.

Standpunt GBW: ONEENS
Onzin, zeker niet. Kunst en cultuur draagt bij aan de ontwikkeling en ontspanning voor iedereen. Of je hierin nu actief bent of passief geniet en beleefd.

Denk alle kunst en cultuur eens weg…..dan wordt het een grauwe, grijze bedoeling.

06 OZB-verlaging

Stelling: De belasting op eigen woning (OZB) moet omlaag.

Standpunt GBW: NEUTRAAL
De inkomsten vanuit de OZB worden o.a. gebruikt om de voorzieningen, wegen, groen etc. te kunnen financieren. Deze voorzieningen zijn goed in Woudenberg en daar hebben we ons als GBW ook jaren voor ingezet en blijven dat ook doen.

Mocht er financiële ruimte komen is het verlagen uiteraard een optie, het betreft immers gemeenschapsgeld. Maar inzetten op het niet verhogen van de OZB en daarmee de OZB niet als melkkoe te gebruiken is waar GBW voor staat!

07 Winkeloppervlakte

Stelling: De gemeente moet alleen nieuwe winkels toestaan in bestaande winkelpanden in het centrum.

Standpunt GBW: EENS
GBW is van mening dat de gemeente zich zeer terughoudend op moet stellen bij aanvragen voor detailhandelsactiviteiten buiten de daarvoor bestemde winkelgebieden.

Om een aantrekkelijk winkelbestand in stand te houden, moet beleid gevoerd worden, dat erop is gericht winkels zoveel mogelijk te concentreren in de winkelstraten.

08 Kinderboerderij

Stelling: De gemeente moet geld vrijmaken voor een nieuwe kinderboerderij in Woudenberg.

Standpunt GBW: NEUTRAAL
Als er behoefte aan is en het voor Woudenberg een meerwaarde is een kinderboerderij te realiseren is het wat GBW betreft zeker de moeite waard dit te onderzoeken.

Deze signalen zijn echter vooralsnog niet bij ons bekend. En ons inziens wordt dit gezien ons omvangrijke buitengebied en speelvoorzieningen ook niet gemist.

09 Gemeentelijke samenwerking

Stelling: Woudenberg moet meer samenwerken met andere gemeenten.

Standpunt GBW: EENS
Woudenberg werkt al veel samen met omliggende gemeenten zoals regio Amersfoort wat betreft het sociaal domein, onderwijs en arbeidsmarkt en o.a. ICT met de gemeente Veenendaal. En dit naar tevredenheid. Uitgangspunt voor een dergelijke samenwerking moet zijn dat de Woudenberger en de Woudenbergse samenleving er wat aan heeft. Er beter en mooier van wordt.

Kansen hiervoor en met name de ondernemers en agrariërs is mogelijk samenwerking met regio FoodValley.

10 BOA’s

Stelling: De gemeente moet extra buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) aanstellen om overlast te bestrijden.

Standpunt GBW: ONEENS
Het handhaven van de openbare orde en veiligheid is een van de kerntaken van de gemeente. Een veilig gevoel in de eigen leefomgeving is belangrijk. Daarvoor moet criminaliteit, vandalisme en overlast bestreden worden. Veel van deze items behoren tot de kerntaak van de politie.

Het aanvullend aanstellen (zoals nu gebeurt) van de BOA mag volgens GBW gebeuren, als de meerwaarde hiervan aangetoond kan worden.

11 Voorlichting ouderschap

Stelling: Aanstaande ouders moeten voorlichting van de gemeente krijgen over het ouderschap.

Standpunt GBW: EENS
Gebleken is dat veel (vecht)-scheidingen het gevolg zijn van het ouderschap. Veel stellen zijn hierop niet of onvoldoende voorbereid. Er komt dan ook nogal wat bij kijken naast de roze wolk. Maar is natuurlijk wel fantastisch waarvan je samen moet genieten.

Goede voorlichting ook voor de bevalling is hierbij van groot belang. Je weet dan wat er gaat spelen en wat er in je leven gaat veranderen. Je bent dus voorbereid. Dit is al met deskundige besproken en zal ook gaan gebeuren in Woudenberg.

12 Alcohol- en drugsvoorlichting

Stelling: De gemeente moet meer geld besteden aan alcohol- en drugsvoorlichting op scholen en bij verenigingen.

Standpunt GBW: ONEENS

Er wordt al ingezet op alcohol- en drugsvoorlichting op scholen en verenigingen. Door bijvoorbeeld de GGD en de jongerenwerker. Dit heeft ook te maken met de aanvullende eisen voor verenigingen waar alcohol geschonken mag worden. Dit is goed is aanvullend op de landelijke campagnes.

Meer geld naast de huidige middelen is wat GBW niet noodzakelijk, maar goede voorlichting blijft belangrijk.

13 Bijscholing werklozen

Stelling: Mensen die al langere tijd geen werk hebben, moeten gratis onderwijs (bijscholing) krijgen.

Standpunt GBW: EENS

Werk is belangrijk om onderdeel uit te kunnen maken van de samenleving. Je ontmoet mensen en ontwikkel je als mens en krijgt er energie van. Als het niet lukt met solliciteren worden de mensen er in Woudenberg al bij ondersteund.

Voor de vergunninghouders hebben we het project grenzeloos die vanuit ambitie, kansen en wensen de nieuwe Woudenbergers begeleid. Als bij- of omscholing de kans vergroot moet dit wat GBW betreft mogelijk gemaakt worden.

Mensen moeten het maximale uit zichzelf halen!

14 Dorpsmarketeer

Stelling: De gemeente moet iemand aanstellen die reclame maakt voor Woudenberg en het centrum helpt verbeteren.

Standpunt GBW: EENS

In ons verkiezingsprogramma (lees hier) hebben we opgenomen dat we als GBW voorstander zijn van het aanstellen van een dorps-marketeer.

Deze marketeer zal samen met de DES (winkeliersvereniging) zoeken naar mogelijkheden en ideeën tot het verder verbeteren van de kwaliteit van ons winkelgebied. Kortom doen!

15 Natuurontwikkeling

Stelling: De ontwikkeling van natuur mag ten koste gaan van landbouwgrond.

Standpunt GBW: ONEENS

Woudenberg is een landelijk, agrarische gemeente waar landbouwgrond een bepalende rol speelt. Voor de agrariërs zal GBW zich inzetten om aan de behoeften te voldoen om een economische en ecologisch haalbare bedrijfsvoering mogelijk te maken. Hiernaast kan wat GBW betreft de ontwikkeling van natuur prima ontwikkeld worden.

Het kan en zal elkaar versterken wat ook voor de recreanten een goede ontwikkeling zal zijn.

16 Openbaar groenonderhoud

Stelling: De gemeente moet extra geld vrijmaken voor openbaar groenonderhoud, ook als dit ten koste gaat van andere voorzieningen

Standpunt GBW: EENS

Het openbaar groen is voor alle Woudenbergers belangrijk en tijdens de inloopavonden waar inwoners en organisaties met GBW in gesprek zijn geweest over de vraag “hoe kunnen we Woudenberg nog mooier en beter maken?” kwam naar voren dat dit thema leeft aan dat dit beter moet. Hier willen we als GBW werk van maken. Want waar je woont moet het goed zijn!

17 Starterswoningen

Stelling: De gemeente moet het bouwen van starterswoningen voorrang geven.

Standpunt GBW: NEUTRAAL

De druk op de woningmarkt neemt steeds meer toe in onze regio. Het aanbod vangt dit niet op en prijzen worden hoger waardoor het voor starters steeds moeilijker wordt een woning te krijgen. Hier moeten we op reageren.

Gelukkig hebben we, ondanks de crisis, in Woudenberg relatief veel nieuwbouw gerealiseerd en gepland voor de komende jaren. Daarom wordt er ook gestart met de nieuwbouw van 1.000 woningen. Daar zullen voldoende woningen voor starters, senioren, sociale huur- en koopwoningen gerealiseerd moeten worden. Kortom: voor alle doelgroepen.

18 Zondagsopenstelling

Stelling: Winkeliers moeten de mogelijkheid krijgen om op zondag open te gaan.

Standpunt GBW: EENS

Mensen bepalen zelf wat ze op zondag wel of niet doen, daar gaat de politiek niet over! Zondagsrust is voor veel Woudenbergers een groot goed. Anderen besteden deze dag om erop uit te gaan of te sporten.

Als er behoefte is van bv. de supermarkt om op zondag open te zijn doet hij dit alleen als daar behoefte aan is. Dit moet wat GBW mogelijk zijn. Dit geeft de ondernemer mogelijkheden en inwoners de kans om lokaal hun boodschappen te doen en er even op uit te gaan.

19 Wegenonderhoud

Stelling: De gemeente moet meer geld besteden aan wegenonderhoud.

Standpunt GBW: NEUTRAAL

Het wegenonderhoud in Woudenberg is over het algemeen goed op orde. Het beleid en vastgesteld structureel budget maakt dat we de wegen in Woudenberg onderhouden, repareren en vervangen waar nodig. Mocht er aanleiding zijn, bijvoorbeeld goede wegen en fietspaden niet meer haalbaar binnen het vastgestelde budget, dan zijn we als GBW bereid mits goed onderbouwd hierin te investeren.

20 Woningbouw buitengebied

Stelling: De gemeente moet woningbouw in het buitengebied zoveel mogelijk beperken.

Standpunt GBW: EENS

Woningbouw zal de komende jaren een belangrijk thema zijn. Hoe kunnen we de doorstroming bevorderen en de druk op de woningmarkt opvangen. Waar doen we dit en welke type woningen.

Initiatieven voor woningbouw in het buitengebied zullen wat GBW betreft zeer kritisch beoordeeld moeten worden. Dergelijke projecten mogen de ontwikkeling en bedrijfsvoering van agrarische bedrijven NIET in de weg staan.

GBW Folder verkiezingen 2018

Hieronder de folder die huis-aan-huis verspreid gaat worden in Woudenberg over de standpunten van GBW bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018.

Brochure-GBW-2018-digitaal-A4-DEF-small

Downloaden kan via deze link.

Hoe staat GBW in de discussie over het Hens?

Moet de toegang gratis zijn?
Alle inwoners en de politiek in Woudenberg willen dat het Henschotermeer voor iedereen toegankelijk is en blijft. Ook GBW!
Al betalen we als inwoner natuurlijk nu al voor een bezoek aan het Hens door parkeergeld voor je auto of fiets. Maar extra entreeheffing wil GBW voorkomen.

Hoe zit het nu precies?
Goed om te weten dat na het opheffen van het recreatieschap alle politieke partijen in Woudenberg voor het zoeken naar een nieuwe exploitant waren. Het opheffen was het gevolg van de economische crisis er zijn toen in alle gemeenten en ook landelijk politieke keuzes gemaakt om te bezuinigen.
Een van de maatregelen was het opheffen van het recreatieschap. Er is een zogenaamde ontwikkelkader opgesteld met de provincie Utrecht, de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg, eigenaar van het gebied Landgoed den Treek- Henschoten en de exploitant.
Hierin is o.a. het volgend opgenomen:

 •  Het Henschotermeer moet openbaar toegankelijk blijven;
 •  Er kan een bijdrage gevraagd worden voor bezoek.

Wat doet GBW nu?
Als GBW waren en zijn we hierover wel kritisch gebleven. We hebben er vanaf het begin op aangedrongen dat het Hens toegankelijk moet blijven voor het publiek en dit is wat GBW betreft mogelijk zonder het vragen van extra entree!

Wat GBW betreft zijn er genoeg mogelijkheden om de exploitatie mogelijk te maken en geen extra entreegelden te vragen.
We hebben als GBW hiervoor ook ideeën aangedragen en dit aan het college mee te geven om hierover met de exploitant de mogelijkheden te onderzoeken, denk daarbij aan:

 • Muziekfeesten in welke hoedanigheid dan ook
 • Strand en wateractiviteiten voor kinderen in de weekenden of vakanties
 • De Woudenbergse waterspelen
 • Kanoverhuur
 • Ligbedden verhuur
 • Meer Horecagelegenheden
 • Meer Mountainbike mogelijkheden met betaalde routes
 • Mooie betaalde wandelroutes met toegevoegde waarde
 • Bosgolf activiteiten als tegenhanger van het bekende boerengolf
 • Zandkastelen wedstrijden – Meer of verschillende braderieën

Dé rol van de Woudenbergse politiek:
Om bovenstaande in onze optiek zeer haalbare ideeën mogelijk te maken en hiervoor bestemmingsplannen en vergunningen op af te stemmen, dus minder regels,  en dit in gesprek met de exploitant mogelijk maken is wat GBW betreft de beste optie.

Het doel is voor GBW dus dat partijen samen zoeken naar een oplossing om de toegang tot het Hens vrij te houden en geen extra entreeheffing. Dit niet alleen in de zomer maar het gehele jaar! Want het Henschotermeer is prachtig en voor ons allemaal!

En een gezinspas voor alle Woudenbergers?
Eerder is door andere partijen geopperd om een gezinspas in het leven te roepen. Een gezinspas en hiervoor gemeentelijk budget vrijmaken, bv. 5000 huishoudens á € 50 is €250.000  want dit is dan voor elk huishouden, is voor GBW  geen optie. Hiermee is de noodzaak en motivatie voor de exploitant om inkomsten te genereren weg genomen. En het is dan echt wel “een sigaar uit eigen doos” want hiervoor zullen wij als Woudenbergers
extra belasting moeten betalen. Niet acceptabel voor GBW. Nee, dan investeren we als GBW dat geld liever in de (sport)verenigingen en organisaties die tijdens de bezuinigingsdialoog flink hebben moeten inleveren.

GBW is al veel langer met de toekomst van het Hens bezig.
Tijdens de behandeling van de kadernota, eind 2017 heeft GBW al mogelijkheden geopperd en meegegeven aan de nieuwe exploitant van het Hens. Hieronder ter informatie de tekst die we als GBW tijdens eerdere behandeling “Najaarsnota 2017” over de exploitatie van het Henschotermeer hebben ingebracht.

Voorzitter,
In de discussie rondom het niet langer gratis toegankelijk houden van het Henschotermeer missen wij als GBW alle andere mogelijkheden om de exploitatie rond te krijgen. Direct wordt er gesproken over het heffen van entreegelden. Wij snappen dat entreegelden één van de mogelijkheden is om een exploitatie rond te krijgen. Echter verdere voorstellen hebben wij nog totaal niet gezien. We willen de familie van de Lagemaat daar echter best bij helpen. Er zou gedacht kunnen worden aan bijvoorbeeld:

 • Muziekfeesten in welke hoedanigheid dan ook
 • Strand en wateractiviteiten voor kinderen in de weekenden of vakanties
 • De Woudenbergse waterspelen
 • Kanoverhuur
 • Ligbedden verhuur
 • Meer Horecagelegenheden
 • Meer Mountainbike mogelijkheden met betaalde routes
 • Mooie betaalde wandelroutes met toegevoegde waarde
 • Bosgolf activiteiten als tegenhanger van het bekende boerengolf
 • Zandkastelen wedstrijden
 • Meer of verschillende braderieën

Goed om ook te noemen dat het Henschotermeer feitelijk alleen maar gratis is als je er vanuit Woudenberg naar toe gaat lopen. Altijd al moet er betaald worden voor en door auto’s en voor fietsen op de mooie dagen. Er zou dus ook overwogen kunnen worden om deze tarieven licht te verhogen.

Het Henschotermeer heeft constant de aandacht van GBW. We zijn er echter niet, zoals andere partijen heel hyperig over. We houden het graag bij de feiten, denken graag mee in mogelijkheden en oplossingen om het Hens openbaar toegankelijk te houden. Hierover blijven wij alle Woudenbergers informeren. Als er actualiteiten zijn zullen wij die met u delen via onze site en social media kanalen.

Wordt vervolgt dus…

Wim Merkens stelt zich voor. De nummer 4 van Lijst 1.

Hallo,

Veel Woudenbergers zullen mij kennen.  Ik ben Wim Merkens, geboren en getogen aan de Zeisterweg. Vanwege studie en werk ben ik bijna 20 jaar weg geweest uit Woudenberg, maar inmiddels ben ik alweer ruim 20 jaar terug in Woudenberg.  Ik heb jarenlang als financieel interim-manager gewerkt, maar gelukkig kan ik het nu iets rustiger aan doen als financieel adviseur met mijn eigen bedrijf. Ik ben ook eigenaar van de manege aan de Meent aan de achterkant van de boerderij aan de Zeisterweg, mijn geboortegrond.

Als boerenzoon voel ik me verbonden met het buitengebied. Aan de ene kant omdat ik vind dat we het prachtige landschap moeten behouden en waar nodig mooier moeten maken. Aan de andere kant bestaat het buitengebied bij de gratie van een ondernemende agrarische sector die in deze tijd ook de ruimte nodig heeft om fors uit te breiden of te vernieuwen door verduurzaming van de landbouw. Maar dat geeft wel eens spanning.

Zo hebben wij ons als Gemeentebelangen verzet tegen de vestiging van een biologische varkensstal aan de grens van de bebouwde kom. Wij zijn voorstander van dat soort bedrijven, maar als we als gemeenteraad moeten kiezen waar het wel of niet kan, dan zijn we in zo’n geval ook duidelijk. Dit kan niet op die plaats. En ik denk dat wij als Gemeentebelangen het grote voordeel hebben dat we niet gebonden zijn aan standpunten van landelijke partijen, zoals onze concullega’s in de gemeenteraad, die nogal eens kiezen voor de partijlijn die landelijk of provinciaal is uitgezet.

In de afgelopen jaren hebben we in de Gemeenteraad veel bereikt, maar er zijn nog de nodige uitdagingen voor de komende jaren. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de steeds drukker wordende wegen in en om het dorp.  Wij willen inzetten op een veilige fietsroute aan de noordkant van Woudenberg, want daar wordt de Geerensteinselaan zo langzamerhand voor de jeugd een gevaarlijke oversteekplaats.

Een ander speerpunt is betaalbare en kwalitatieve woningbouw. Voor eigen woningbezitters is de woningdruk vanuit de randstad mooi voor de waarde van hun huis, maar de keerzijde is er ook. En omdat we in de afgelopen jaren gelukkig weer wat financiële buffers hebben opgebouwd vind ik dat we die ook moeten inzetten voor woningbouw door bijvoorbeeld grondprijzen voor sociale woningbouw niet onnodig hoog te houden.

Woudenberg …dat zijn wij.

Met vriendelijke groet,
Wim Merkens


Wist je dat je nu ook kunt WhatsAppen met GBW? 
Heb je een vraag, tip of gewoon een bijzondere foto van ons mooie Woudenberg?
WhatsApp dan naar: 06-114 88 66 7


 

Arno Vink stelt zich voor. De nummer 5 van Lijst 1.

Dag Dorpsgenoten!

Mijn naam is Arno Vink en ik ben 41 jaar geleden geboren in ons mooie Woudenberg. Samen met mijn partner heb ik twee kinderen, Britt van 16 en Rowin van 4. De kans is groot dat je mij weleens in het dorp tegenkomt, want ik ben op veel plekken te vinden. Sinds drie jaar heb ik een eigen assurantiekantoor in Woudenberg. Hier werk ik samen met mijn collega Chantal om klanten optimaal van dienst te zijn. Ik ben er trots op dat de zakelijke en particuliere klanten voor het grootste gedeelte uit dorpsgenoten bestaan.

Ook bij de verschillende sportverenigingen zou je me tegengekomen kunnen zijn. Ik ben ruim 15 jaar voorzitter geweest van Stichting Zaalvoetbal De Camp en in het verenigingsleven altijd sportief geweest bij de diverse Woudenbergse clubs. Als klein kereltje bij de korfbal begonnen en later zelfs nog het vlaggenschip van onze voetbalvereniging weten te halen. Ook tennis ik graag en kun je me in de sportschool vinden. Op zaterdag ben ik nog steeds betrokken bij Voetbalvereniging Woudenberg als teammanager van het eerste.

Ik wil me inzetten voor Gemeentebelangen Woudenberg, omdat de politiek me altijd heeft geboeid. Ik kies voor GBW, omdat de speerpunten voor mij het dichtst bij de wensen van Woudenbergers staan. Niet gebonden aan de standpunten van landelijke partijen, waardoor wij ons echt kunnen richten op wat er in ons dorp speelt. Voor en door Woudenbergers, daarom wil ik me beschikbaar stellen als raadslid.

Dat de GemeenteBelangenWoudenberg zich optimaal inzet voor al onze sportaccommodaties en de toekomst hiervan is dus voor mij een geweldig speerpunt. Hier moeten we ons voor blijven inzetten. Ik ga ervoor. Ik vind het belangrijk dat een politieke partij weet wat er speelt in de gemeente. Alleen op die manier kun je een standpunt vormen over de biologische varkensstal, het tentfeest met Oud en Nieuw en andere onderwerpen. Als het even mogelijk is, dan moeten we er alles aan doen om met de volgende jaarwisseling weer een mooi feest te organiseren, waar jong en oud elkaar bij elkaar kunnen komen. Ook activiteiten zoals Haantjesdag moeten we koesteren.

Woudenberg is een fijne plek om te wonen. Daarom vind ik het ook niet gek dat steeds meer mensen van buitenaf hier een huis zoeken. Waar je woont moet het goed zijn en goed blijven. Laten we zorgen dat Woudenberg zijn eigen identiteit houdt door beleid voor en door Woudenbergers vorm te geven.

GBW wil betaalbare (sociale) woningbouw stimuleren om er voor te kunnen zorgen dat ouderen in hun eigen dorp kunnen blijven, maar ook om ervoor te zorgen dat onze kinderen Woudenberger kunnen blijven. Voor het zover is dat kinderen uit huis gaan, moeten ze veel meer mogelijkheden krijgen om te spelen. Wij zetten ons in voor goede speelvoorzieningen. Ook moeten we inzetten op voorzieningen voor de oudere jeugd, zodat deze niet op straat hoeft te hangen.  Laten we hen faciliteiten aanbieden waar ze wat mee kunnen! Om dit te bereiken blijft communicatie met deze doelgroep essentieel. Met een dochter van 16 krijg ik het nodige mee van wat er speelt onder de jeugd en kunnen we de conversatie opzoeken!

Ik sta voor een Woudenberg dat door Woudenbergers vorm krijgt en waarin we lokaal doen wat we lokaal kunnen. Woudenberg voor en door Woudenberg! GBW, want Woudenberg …dat zijn wij.

Met vriendelijke groet,
Arno Vink


Wist je dat je nu ook kunt WhatsAppen met GBW? 
Heb je een vraag, tip of gewoon een bijzondere foto van ons mooie Woudenberg?
WhatsApp dan naar: 06-114 88 66 7


 

Bart Radstaake stelt zich voor. De nummer 6 van Lijst 1.

In 1973 ben ik, Bart Radstaake, samen met mijn ouders en broers in Woudenberg komen wonen. Geen  geboren, maar zeker wel getogen Woudenberger.

In het dagelijks leven ben ik als projectleider werkzaam bij een landelijk opererend ingenieursbureau. Als ingenieursbureau helpen wij onze klanten in de Chemie, Food, en Pharma om het beste uit hun producten en mensen te halen.

Het beste uit elkaar halen is waar ik ook als kandidaat raadslid voor GemeenteBelangen Woudenberg voor sta. Samen krijg je immers nog altijd veel meer voor elkaar dan alleen.

Naast mijn werk als projectleider en als raadslid voor GBW ben ik ook al vanaf mijn komst in Woudenberg lid van en vrijwilliger bij Voetbalvereniging Woudenberg. Vele jaren ben ik actief geweest in de jeugdcommissie, als leider en scheidsrechter. Momenteel ben ik regelmatig op zaterdag te vinden in de bestuurskamer om de tegenstanders te verwelkomen. En tijdens de gesprekken met deze bezoekende teams hoor ik steeds weer hoe goed wij het in Woudenberg voor elkaar hebben. Mooi dat wij als GemeenteBelangen Woudenberg hier een belangrijke bijdrage aan hebben kunnen leveren.

Naast de inzet voor de voetbalvereniging ben ik actief betrokken geweest bij de Dol Dwaze Kinder Kunst Dagen. Een mooi project waarbij de jeugd van Woudenberg op een eenvoudige wijze bij Kunst betrokken kan worden. En mooi ook dat hiervoor een ideale plek in Woudenberg is, het Cultuurhuis. Als GBW zijn wij er voorstander van om ons Cultuurhuis zoveel mogelijk als openbare ontmoetingsplaats voor alle Woudenbergers open te stellen, zowel voor ouderen als jongeren. En niet alleen op doordeweekse dagen, maar -als er behoefte aan is- ook zaterdag en zondag.

Als vader van twee kinderen zal ik mij ook sterk (blijven) maken voor voldoende mogelijkheden voor jongeren en ouderen om in hun eigen dorp te (blijven) wonen. Met het tweejaarlijks woningbehoefte-onderzoek krijgen we goed inzicht welke woningen gebouwd moeten worden om aan de vraag van alle Woudenbergers te blijven voldoen.

Mocht ik ook voor de komende periode als raadslid in de gemeenteraad gekozen worden dan wil ik graag de ambities van de Expeditie Duurzaamheid verder voor het voetlicht en waar mogelijk  ten uitvoering brengen.

De eerste stappen zijn in het dorp als zichtbaar met de komst van laadpalen voor elektrische auto’s en de invoering van Diftar voor het gescheiden ophalen van huisvuil. De volgende stappen die wij als GBW graag gerealiseerd zie oplaadvoorzieningen voor elektrische fietsen en een meer ecologische invulling van het openbaar groen met meer dan normale aandacht voor biodiversiteit.

Als GBW hebben wij de afgelopen jaren veel weten te bereiken. Dit hebben wij kunnen doen met dank aan jullie stemmen tijdens de verkiezingen. Ook deze keer hoop ik ook weer op jullie steun zodat we met z’n allen kunnen blijven zeggen. “Woudenberg …dat zijn wij

Met vriendelijke groet,
Bart Radstaake


Wist je dat je nu ook kunt WhatsAppen met GBW? 
Heb je een vraag, tip of gewoon een bijzondere foto van ons mooie Woudenberg?
WhatsApp dan naar: 06-114 88 66 7