Uitkomst jongeren enquête Wonen: kleine woningen voor jongeren nodig.

De GBW fractieleden Irene Houtsma en Peter van Schaik hebben op donderdag 20 december het eindverslag overhandigd aan de burgemeester mevrouw Cnossen met de uitkomst van de jongeren enquête Wonen.

Waarom deze enquête uitgevoerd?

Na het Woonbehoefte onderzoek hadden wij als GBW-fractie behoefte aan meer detailinformatie m.b.t. de huisvesting van de jongeren in Woudenberg. We hebben het woonbehoefteonderzoek met onze leden besproken en wij herkenden de jongeren er onvoldoende in. Ook tijdens de openbare informatieavond m.b.t. de concept Woonvisie waren slechts enkele jongeren aanwezig. Om deze redenen hebben wij een enquête uitgeschreven. Deze informatie willen we gebruiken bij de bespreking van de Woonvisie.

We hebben de jongeren daar opgezocht waar ze vaak verblijven: op de sociale media.  Ook hebben we de jongerenwerker ingeschakeld om zijn doelgroep te informeren. Dit heeft geleid tot een aantal deelnemers aan de enquête van 190. Met dit aantal zijn we erg blij. Door dit hoge aantal deelnemers (voor de leeftijdscategorie van 18-29) kunnen we spreken van een representatieve uitkomst. De uitkomst van het onderzoek is : Kleine woningen voor jongeren nodig.

De uitkomsten per leeftijdscategorie wijken af. De jongste groep (18-23) heeft dringend behoefte aan sociale huurwoningen, de groep 24-29 heeft behoefte aan goedkope koopwoningen. Kleine woningen met 1 á 2 slaapkamers voldoen aan de behoefte. Het huidige aanbod in de huur en koop is net te duur. Bijna 50% van de jongeren geeft aan binnen 1 jaar een woning te willen! Zorgwekkend is dat 38% van de jongeren niet ingeschreven staan bij Woningnet.

We hebben aanbevelingen opgenomen voor het college ( o.a. Startersleningen).

We hebben de burgemeester vanmorgen gevraagd of het college ons, na bestudering van de uitkomsten, wil laten weten, wat we van het college kunnen verwachten m.b.t. de gedane aanbevelingen en of het in te passen is in de Woonvisie.

We stellen vandaag de uitkomsten van de enquête ook ter beschikking aan Vallei Wonen. Zij spelen ook een grote rol binnen dit probleem.

Het is goed voor de discussie over de Woonvisie om een goed beeld te hebben van de woonwensen van jongeren.

Bekijk de detailinformatie m.b.t. de uitkomsten van de enquête hieronder of download het verslag van de resultaten van het onderzoek hier als .pdf

Verslag GBW Jongerenenquête Wonen def

 

Een beginnend raadslid.

Ja, je moet wat als je graag zitting wilt nemen in de gemeenteraad.

Na mijn kandidaatstelling voor de gemeenteraad, ben ik het laatste half jaar voor de verkiezingen alle fractievergaderingen, commissievergaderingen en de raadsvergaderingen gaan bezoeken. Kennis opsnuiven heet dat. Ook heb ik diverse workshops en voorlichtingsavonden bezocht. Deze werden georganiseerd door de griffiers binnen de provincie Utrecht. Interessante avonden waren dat.

Tja, en dan is het afwachten hoe de verkiezingen gaan verlopen. De uitkomst was helaas dat we een zetel verloren (was ingecalculeerd), dus pech. Dan maar als schaduw fractie lid gaan acteren, dacht ik. De collegeonderhandelingen verliepen voorspoedig. Dus nummer 6 op de lijst zou in beeld komen. Bart Radstake gaf al in een vroeg stadium aan, wegens omstandigheden, af te zien van het raadslidmaatschap. Dus kwam ik toch nog in beeld. Ik was daar natuurlijk heel blij mee.

Wat wil je nog meer? Op 15 mei met vervroegd pensioen en op 31 mei geïnstalleerd worden als raadslid. De installatie was leuk om mee te maken in aanwezigheid van mijn vrouw en kinderen. En het grote voordeel voor mij is dat ik voldoende tijd heb. Maar dan begint het echt. Dan wordt het ondanks alle hulp van Marco en consorten zoeken. Wat moet je lezen, en met welke diepgang, wat moet je niet lezen?

Dan, bij de ingekomen stukken, ontdekken wat een technische vraag is of een politieke vraag. En zoals Marco ons inpepert, stel geen vragen om het vragen! Dan wennen aan al het handjes schudden voor de raad en de commissie. Leren omgaan met het veelvuldig zeggen van “dank u wel voorzitter, dank u wel college” en de microfoon goed bedienen als het nodig is.
Het meest vreemde vond ik op de agenda “een motie vreemd aan de orde van de dag”. Ik denk waar gaat dit dan weer over? Inmiddels weet ik dat het hier gaat om een niet geagendeerd actueel onderwerp waarover je een uitspraak wilt doen. Dus, al doende leert men.

Wanneer je tijdens de raadsvergadering een onderwerp hebt en het woord wil, moet je maar afwachten in welke volgorde je aan de beurt komt. Dan is het weer vervelend als je voorganger ongeveer dezelfde inbreng levert dan degene die ik heb. Het liefst zou ik dan zeggen “ik sluit me aan bij de vorige spreker”, maar ja, we moeten ook ons geluid laten horen, dus herhalen dan maar.

Ik moet erg wennen aan het feit dat we in de coalitie zitten. Natuurlijk blij mee, maar toen ik in de jaren 1980-1990 ook politiek actief was, zaten wij in de oppositie. Dan kun je lekker losgaan. Nu moeten we uiteraard samenwerken én rekening houden met onze wethouders en coalitiepartners. De moties van de oppositie komen nu regelmatig op ons af. We beoordelen ze op hun waarde en daar waar het kan, steunen we ze. Maar afwijzen gebeurt natuurlijk ook. Denk aan de bestemmingsplanwijziging die middenhuur appartementen mogelijk maken in het voormalige INBO-gebouw.

Nu is het de kunst om je als partij bezig te houden met alle belangrijke dossiers en daarover ook duidelijk de mening van GBW naar voren te brengen.

Mede om die reden en ook omdat het actuele onderwerpen zijn, ben ik bezig geweest met de notitie ‘Doorstromen & Scheefwonen’ en vandaag als ik dit schrijf, met de enquête over de huisvesting voor jongeren. Daarover volgende keer meer.

Peter van Schaik

Notitie ‘Doorstromen & Scheefwonen’: niet dwingen, maar ontzorg de huurder!

Op dinsdagavond 10 december heeft GBW de notitie ‘Doorstromen & Scheefwonen’ aangeboden aan de heer Meulen, directeur-bestuurder van Vallei Wonen. Peter van Schaik, raadslid van GBW overhandigde tijdens een informatiebijeenkomst voor raadseleden de notitie.

Aanleiding voor de notitie waren de resultaten uit het door de gemeente geïnitieerde Woonbehoefte onderzoek 2018. De GBW-fractie is met name geschrokken van het hoge percentage scheefwoners binnen onze gemeente. Binnen onze gemeente woont maarliefst 38% ( = 388 woningen) scheef. Wat ook flink hoger is dan het landelijke gemiddelde van 25%.

De fractie van GBW heeft onderzocht hoe in het land bij diverse andere woningbouwcorporaties/stichtingen wordt omgegaan met het scheefwonen. Dit onderzoek is vastgelegd in de notitie ‘Doorstromen & Scheefwonen’.

Deze notitie kan je hier lezen: Notitie ‘Doorstromen & Scheefwonen’.
Bijlage bij de notitie: Bijlage Bevorderen doorstroming.

Peter van Schaik (l) biedt de notitie ‘Doorstromen & Scheefwonen’ aan aan de directeur-bestuurder de heer Meulen van Vallei Wonen.

Enquête woonbehoefte jongeren

De gemeente Woudenberg stelt nu een Woonvisie op. Wij, als Gemeentebelangen Woudenberg, willen meer (actuele) informatie vanuit de doelgroep jongeren voor deze Woonvisie. Wij willen de behoefte peilen, onder alle Woudenbergse jongeren, zodat wij dit kunnen inbrengen in de besprekingen met betrekking tot deze Woonvisie. De resultaten van deze enquête gaan we plaatsen op de website van GBW en aanbieden aan het college van Burgemeester en Wethouders

Je kon tot uiterlijk 10 december 2018 reageren. De inzendingen worden nu verwerkt. Binnenkort komen de resultaten beschikbaar.

Ladies-Evening GBW

Woensdagavond 31 oktober werd de eerste GBW ladies-evening gehouden. Irene vertelde over haar ervaringen als raadslid. Wat komt in de raad aan de orde, hoe werkt het in de fractie en wat doe je verder nog als raadslid.

Daarna werd verder gediscussieerd over een aantal onderwerpen. De hoofdlijn van de begroting werd besproken. Per jaar gaat er 35 miljoen in en uit. Maar de discussie kwam het meest op gang toen het ging over Wonen in Woudenberg, voor wie moeten we gaan bouwen, en wat voor woningen. Ook het onderwerp overlast door hangjongeren kwam aan bod, om wat voor overlast gaat het en op welke manier kan je daar wat aan doen. Verschillende ideeën kwamen naar voren.

Het was een nuttige, maar ook gezellige avond. Voor herhaling vatbaar!

Algemene beschouwingen Woudenberg Gemeente Belangen

Eerste termijn begrotingsbehandeling raad 18 oktober 2018

Donderdag 19 oktober is in de raad de eerste begroting van de nieuwe coalitie van GBW, CU en VVD aangenomen. Helaas alleen door steun van deze coalitiepartijen. De volledige oppositie stemde tegen, ondanks dat werd aangegeven dat er op hoofdlijnen tevredenheid is over vele voorgestelde maatregelen en beleid.

De feiten van deze begroting: 4 jaar (2019-2022) een positief resultaat:

2019:  €65.000
2020: €159.000
2021: €192.000
2022: €221.000.

Cumulatief €637.000. Deze gegevens zijn terug te vinden in onze begroting op pagina 3. De stijgende kosten in het sociaal domein zijn financieel gedekt. Dit door een deel van onze reserves in te zetten en deels door maatregelen die ervoor zorgen dat we niet aan de kwaliteit van zorg hoeven te komen.

Onze reserves zijn verder zeer onder controle, de ozb stijgt niet meer dan het inflatiecorrectie niveau en er is tevens ruimte voor nieuw beleid: We gaan meerdere infrastructurele problemen (voor auto en fiets) oppakken en oplossen. Kortom een begroting waar we als GBW trots op zijn. Het gaat goed in Woudenberg en aan het behoud daarvan werken we iedere dag keihard.

Samenwerken met de oppositie: graag, maar wel met verbetering(en) als uitgangspunt. Om die reden hebben we een voorstel van PvdA/GL gesteund voor een onderzoek naar een stimuleringsfonds volkshuisvesting. Samenwerking ja graag, maar dat geldt dan wel twee kanten op wat mij betreft.

Een hele begroting afstemmen omdat (tegen)voorstellen niet worden aangenomen op inhoud getuigd niet van veel visie en de wil om Woudenberg mooier en sterker te maken. Woudenberg gaat veel uitdagingen krijgen in de toekomst waarvoor het nodig is om de financiën op orde te hebben en te houden. Dat is voor ons altijd het uitgangspunt. We zitten namelijk niet voor onszelf in de gemeenteraad maar voor ons dorp en haar inwoners!

Klik op deze link om de eerste termijn tekst van de fractievoorzitter van GBW van de raad van 18 oktober te lezen:

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de begroting en de keuzes die GBW daarover heeft gemaakt, neem dan gerust contact met mij op.

Marco van de Hoef
Fractievoorzitter GBW

Algemene beschouwingen Woudenberg Gemeente Belangen

Algemene Beschouwingen begroting 2019-2022

Algemene Beschouwingen GemeenteBelangen Woudenberg bij de
Begroting 2019 – 2022 van de gemeente Woudenberg
“Krachtig, duurzaam en ambitieus”

Download hier de pdf tbv printen

Inleiding:

Algemeen beschouwd:

Met veel enthousiasme is de fractie van GBW begonnen aan de nieuwe raadsperiode 2018– 2022. Na jarenlange plezierige samenwerking met het CDA in de coalitie, heeft het CDA besloten om na de verkiezingen van maart 2018 niet langer deel te nemen aan de coalitie en het college van B&W van Woudenberg. In bijzonder plezierige, constructieve en soms positieve maar scherpe onderhandelingen is na een periode van circa negen weken een coalitie gepresenteerd van GBW, de ChristenUnie en de VVD. Gedrieën hebben we met veel plezier gewerkt aan en zijn we verantwoordelijk voor het opleveren van ons coalitieakkoord STERK WOUDENBERG = SAMEN DOEN. Op hoofdlijnen hebben we onze ambities op papier gezet om Woudenberg in de komende vier jaar nog mooier en nog beter te maken dan ze nu al is. Dienstbaar, betrouwbaar, duurzaam, mobiliteit, wonen, sociaal domein, economie, financiën en een veilige leefomgeving zijn de kernwoorden waar GBW in de coalitie hard aan gaat werken. De uitvoering van ons akkoord is vanaf dag één door ons college opgepakt, en de eerste resultaten zijn opgenomen in deze begroting. Uiteindelijk is het vanzelfsprekend de doelstelling van GBW om samen met onze coalitiepartners zoveel als mogelijk de gestelde doelen te realiseren. Wij zijn pas tevreden als onze inwoners over vier jaar zeggen “Woudenberg is de afgelopen vier jaar nog mooier, krachtiger en beter dan zij nu al is”.

Operationeel:

Voor de komende periode van 4 jaar zijn de uitgangspunten van beleid opgenomen in ons coalitieakkoord. Beleid en projecten die de afgelopen jaren in gang is gezet zullen worden uitgevoerd of doorontwikkeld. Speciale aandacht van de GBW fractie zal er in de komende periode zijn voor de woningbouw in Woudenberg. We hebben gelukkig voldoende ruimte om te blijven bouwen. Dat is goed nieuws voor starters, doorstromers en ouderen die levensloopbestendig graag in ons dorp willen blijven wonen. We realiseren ons dat we niet voor iedereen onmiddellijk woonruimte kunnen organiseren. Slim omgaan met de ruimte en met mogelijkheden die zich voordoen, innovaties een kans geven, met duurzaamheid als uitgangspunt, moet resulteren dat iedereen die in Woudenberg wil wonen dat, soms op termijn ook kan. Zoeken naar goede oplossingen om doorstroming van sociale huurwoningen naar bijvoorbeeld middenhuur woningen kan ook bijdragen aan deze gewenste resultaten. Goede samenwerking met Vallei Wonen is hierbij noodzakelijk.

Duurzaam willen we ook blijven inzetten inzake het versterken van de openbare ruimte, in alle mogelijke facetten. Of het nu gaat om groenonderhoud, het versterken van de biodiversiteit, afvalinzameling, oplaadpunten voor elektrische auto’s of geen nieuwbouw woningen meer met aardgas, duurzaamheid is het uitgangspunt.

Enthousiast is GBW in beginsel over twee majeure plannen die nog volop in ontwikkeling zijn. Deze plannen betreffen het Centrumplan Woudenberg en een nieuwe turnhal voor Longa. Het centrumplan Woudenberg is een ambitieus plan van meerdere Woudenbergse ondernemers die de handen ineen geslagen hebben en als doel hebben een winkelplein met horeca te creëren op locatie Kostverloren. Als deze plannen gerealiseerd worden krijgt Woudenberg een volledig nieuw dorpshart. GBW hecht eraan dat deze plannen verder ontwikkeld worden in samenwerking met andere ondernemers (waaronder de Albert Heijn) en direct betrokkenen. Daarnaast heeft, door de groei van onze Woudenbergse turnvereniging Longa zowel in kwaliteit als in ledenaantal, behoefte aan een eigen turnhal. De ontwikkeling van Longa heeft de laatste jaren gerealiseerd in het regelmatig afleveren van kampioenen, zowel regionaal als landelijk. Een prestatie om bijzonder trots op te zijn. GBW begrijpt dan ook heel goed dat Longa verder wil groeien. Goede voorzieningen voor zowel binnen- als de buitensport de staan bij GBW hoog in het vaandel. Zo zijn in de afgelopen periode voetbal- en korfbalvelden vernieuwd, is er kunstlicht op de velden aangelegd en zijn bij ‘t Schilt prachtige padelbanen neergelegd. De GBW fractie ziet dan ook uit naar de verdere ontwikkelingen inzake de plannen van Longa, zodat we ook deze plannen op inhoud kunnen beoordelen.

Uiteraard geldt voor beide ontwikkelingen  dat zowel de financiën als de exploitaties moeten kloppen en haalbaar moeten zijn, waarbij wij de rol van de gemeente helder en transparant voor ogen zullen houden.

Financieel:

De begroting 2019-2022 presenteert een sluitend beeld voor de komende 4 jaren afzonderlijk en daarmee ook voor de gehele komende periode. Dat is een plezierig en positief uitgangspunt. In de begroting is ruimte gevonden voor nieuw beleid c.q. uitvoering van ambities zoals deze zijn opgenomen in ons coalitieakkoord. Zo gaan we o.a. aan de slag met de gewenste fietsverbinding tussen de woonwijken Het Groene Woud / Hoevelaar en de rest van ons dorp, wordt de verkeersinrichting van de Nico Bergsteijnweg onder handen genomen als gevolg van de toenemende verkeersdrukte. Tevens gaan we aan de slag met het verbeteren van de ontsluiting van Het Groene Woud via de Europaweg/Stationsweg-West en een deel van Laan 1940-45. Inspanningen en investeringen die direct verbetering van deze gebieden tot gevolg hebben. Voor onze fietsers wordt daarnaast ook een fietspad (een zgn. toeleidende fietsstrook) aangebracht bij de rotonde N226 en ‘t Schilt, en wordt de fietsbrug over de Grift tot stand gebracht voor o.a. de bewoners van de nieuwe woonwijk aan de Grift. Stuk voor stuk projecten die Woudenberg mooier, beter maar vooral veiliger maken.

Woudenberg is een financieel gezonde gemeente. Dat is een constatering om trots op te zijn. Een sluitende begroting over de komende vier jaar, reserves die op orde zijn, en risico’s die zodanig reëel  zijn becijferd dat dit geheel leidt tot een weerstandscapaciteit van 3,65. Dit cijfer is inclusief de zgn. onbenutte belastingcapaciteit. Zelfs wanneer we de onbenutte belastingcapaciteit hypothetisch buiten beschouwing laten blijft onze weerstandscapaciteit positief op 2,39. En dat stemt tot tevredenheid.

Uiteraard zitten er ook financiële uitdagingen in het beleid van de komende vier jaar. Het sociaal domein is hiervan de grootste component. GBW durft de stelling aan dat de decentralisaties zoals deze zijn gestart per 1 januari 2015 in de kern zijn geslaagd. Daarbij doelen we op het dichterbij brengen van zorg in de breedste zin van het woord bij onze inwoners.

Inwoners van Woudenberg die daar behoefte aan hebben weten loket De Kleine Schans, oftewel de onlangs opgericht Coöperatie en de benodigde expertise van alle zorgprofessionals goed te vinden. En dat is bijzonder positief. Zorgvragen en zorgproblemen worden integraal bezien, besproken en aangepakt. Daar waar mogelijk in de eerste lijn en daar waar noodzakelijk in alle lijnen daarachter. Een zorgpunt vanuit het financiële perspectief bezien is het oplopende tekort op de begroting Sociaal domein. Zorgvragen nemen toe en bijhorende budgetten vanuit het rijk blijven aanzienlijk achter. Deze ontwikkeling vraagt om maatregelen. Hoe we het ook wenden of keren, de zorg die we willen verlenen moet wel betaalbaar zijn en blijven. Binnen de kaders van de transformatie gaan we zoeken naar de juiste en effectiefste maatregelen. Zo hebben we dit ook opgenomen in ons coalitieakkoord. Uitgangspunt is behoudt van kwaliteit van zorg in al haar facetten.

Voor het vinden van de juiste, effectiefste maatregelen hebben we tijd gereserveerd. Alle zorgprofessionals verbonden aan de Coöperatie gaan samen met onze ambtenaren en ons college op zoek naar deze noodzakelijke maatregelen. In de voorliggende begroting wordt richting gegeven met een drietal aangekondigde maatregelen. Tijdens een presentatie op 27 september 2018 worden we als politieke fracties verder geïnformeerd over te nemen maatregelen die moeten gaan leiden tot een sluitende begroting in het sociaal domein. De GBW fractie heeft er alle vertrouwen in dat deze maatregelen gevonden gaan worden en dat niet, of zo weinig als strikt noodzakelijk moet worden getornd aan de benodigde kwaliteit van zorg.

Toekomstbeeld:

Woudenberg kent voor de komende periode meer dan voldoende uitdagingen. Door de groei van ons dorp moet alles wat we als gemeente bedenken en uitvoeren gericht zijn op de toekomst. Bij iedere beslissing die we als GBW fractie nemen realiseren we ons wat de gevolgen ervan zijn. Voor de korte en de langere termijn. Het belangrijkste uitgangspunt voor GBW is en blijft dat iedereen die wil ook mee moet kunnen doen. Dié inclusieve samenleving werken we iedere dag aan. Van de jongste jeugd die lekker buiten wil spelen tot onze ouderen waarbij er (meer dan gewenst) sprake is van eenzaamheid, we werken 7 dagen in de week aan ons mooie dorp, met en voor onze inwoners.

Technische vragen bij de begroting 2019 – 2022:

De technische vragen van de GBW fractie zijn reeds gesteld via het technisch vragen formulier. Wij wensen alle beleidsambtenaren veel succes maar vooral veel plezier en wijsheid toe bij de beantwoording van onze vragen.

Tot slot: 

GBW beschouwt de wijze waarop door fracties en het College constructief wordt samengewerkt, met behoud van de eigen identiteit en respect voor elkaars meningen, als bijzonder waardevol.

De fractie van GBW spreekt haar dank uit voor de uitstekend verzorgde  en zeer helder leesbare begroting 2019 – 2022 en dankt bij voorbaat ons College voor de beantwoording van de door ons gestelde technische vragen, en we zien uit naar het debat over de algemene schouwingen met de collega raadsfracties in de raadscommissie vergadering van 2 oktober 2018.

Namens de fractie van GemeenteBelangen Woudenberg,

Marco van de Hoef
Fractievoorzitter

Download hier de pdf tbv printen

Raadsleden en portefeuilleverdeling Gemeentebelangen Woudenberg – Raadsperiode 2018-2022

In de raadsperiode 2018 – 2022 heeft de fractie van GBW 5 leden. Marco van de Hoef is net als de laatste twee periodes fractievoorzitter van GBW. De fractie kent verder een mooie verdeling tussen ervaring en nieuwe energie. Naast Marco is ook Wim Merkens een politicus met ervaring.

De vorige twee periodes zat Wim ook in de GBW fractie. Nieuw in de fractie zijn Irene Houtsma, Arno Vink en Peter van Schaik. Irene heeft naast haar inhoudelijke portefeuille ook de rol van vice fractievoorzitter. Uiteraard zijn alle leden van de GBW fractie bereikbaar voor vragen, opmerkingen , ideeën en verdere feedback vanuit de Woudenbergse bevolking.

Onderstaand vind je een overzicht van de portefeuilleverdeling in deze raadsperiode. Heeft u een vraag, of wilt u zaken overleggen? Neem dan gerust contact op met één van onderstaande raadsleden van GBW. We zijn er voor alle Woudenbergers, dus ook voor jou!

Marco van de hoef (Fractievoorzitter)
Bereikbaar op 06-29510982 of via m.vandehoef@woudenberg.nl

 • Openbare orde en veiligheid
 • Algemeen bestuurlijke zaken
 • Burgerzaken en communicatie
 • Personeel en organisatie
 • Informatievoorziening en automatisering
 • Financiën
 • Begroting/kadernota
 • Algemene beschouwingen
 • Centrumplan – dorpsmarketier

Irene Houtsma (vice Fractievoorzitter)
Bereikbaar op 06-19645230 of via i.houtsma@woudenberg.nl

 • Jeugdbeleid en Jeugdzorg
 • Zorg, welzijn en Volksgezondheid
 • Participatiewet
 • WMO
 • Minimabeleid, maatschappelijk werk en schuldhulpverlening
 • Inkomensvoorzieningen
 • Sociale werkvoorziening
 • Duurzaamheid en Milieu (samen met Peter van Schaik)
 • Coöperatie De Kleine Schans
 • Economische zaken betreffende de werkgelegenheid

Wim Merkens
Bereikbaar op 06-51559203 of via w.merkens@woudenberg.nl

 • Ruimtelijke ordening / Bestemmingsplannen
 • Omgevingswet
 • Financiën/begroting + economische zaken
 • Henschotermeer
 • Agrarische zaken en buitengebied
 • Projecten Groenewoud, Hoevelaar, Amalialaan en Nijverheidsweg (+ alle grex-en)
 • Bedrijventerrein

Arno Vink
Bereikbaar op 06-51256559 of via a.vink@woudenberg.nl

 • Sport en cultuur(huis)
 • Speelvoorzieningen
 • Recreatie en toerisme
 • Verenigen(beleid) en subsidies
 • Monumentenbeleid
 • Begraafplaats
 • Stichting ABC en Griftpark

 

Peter van Schaik
Bereikbaar op 06-40631139 of via p.vanschaik@woudenberg.nl

 • Duurzaamheid en milieu (samen met Irene Houtsma)
 • Rioleringen
 • Onderwijs en educatie
 • Woon en leefomgeving (back-up door Wim)
 • Groenvoorziening en openbare werken
 • Verkeer, verkeersveiligheid, vervoer en fietspaden
 • VRU

Peter van Schaik nieuw raadslid voor GBW

Het nieuwe college van B&W is geïnstalleerd en al weer volop aan het werk. Pieter de Kruif heeft zijn (tijdelijke) raadslidmaatschap weer ingeruild voor zijn functie als wethouder namens GBW.

Om de raadsfractie weer compleet te maken, was Bart Radstaake de eerstvolgende op de kieslijst om de plaats van Pieter de Kruif in te nemen. Bart heeft echter na bijna 8 jaar als raadslid, door privéomstandigheden, besloten om geen gebruik te maken van deze mogelijkheid. Bart heeft zich in de gemeenteraad de afgelopen 8 jaar ontzettend hard ingezet voor GBW én daarmee voor alle Woudenbergers. We zijn Bart daar zeer erkentelijk voor, en uiteraard respecteren wij hierin zijn keuze.

Peter van Schaik, nieuw raadslid voor GBW.

Als volgende op de GBW kieslijst is Peter van Schaik bereid gevonden om zitting te nemen in de gemeenteraad namens GBW. Peter is in het verleden al politiek actief geweest. Het politieke werk is Peter dus niet vreemd. Vanaf september 2017 heeft Peter alle fractie-, commissie- en raadsvergaderingen bijgewoond. Door deze betrokkenheid is Peter al goed ingelezen en ingewerkt binnen de verschillende portefeuilles.

We hebben er alle vertrouwen in dat Peter het raadslidmaatschap op een uitstekende en betrokken wijze zal gaan invullen. Heeft u vragen aan Peter? Hij is per mail bereikbaar via p.vanschaik@woudenberg.nl

Ik wens Peter veel succes maar vooral heel veel plezier!

Marco van de Hoef
Fractievoorzitter GBW

Wil GBW nu wel of geen winkelopening op zondag in Woudenberg?

Dat is misschien wel de belangrijkste vraag voor veel Woudenbergers nu het nieuwe coalitieakkoord STERK WOUDENBERG = SAMEN DOEN besproken is in de raadsvergadering van 31 mei jl. Het is ook een goede vraag, waar een wat ingewikkelder antwoord bij hoort.

Voor de verkiezingen van 21 maart 2018 heeft GBW steeds aangegeven dat de winkels op zondag in Woudenberg open zouden moeten kunnen. Geen dwang dat de winkels open moeten, maar wel die mogelijkheid creëren voor winkels die wel open willen. Die mening is bij GBW niet veranderd. Wij vonden, en vinden dat dat nog steeds moet kunnen. Echter wij hebben het niet alleen voor het zeggen in Woudenberg.

Als je het goed bekijkt zijn er 3 politieke partijen in Woudenberg die voor opening zijn van de winkels op zondag: GBW, VVD en PvdA/GL en tevens zijn er ook 3 partijen tegen: SGP, CDA en CU

Na de verkiezingen mocht GBW aan de slag om een nieuw college te vormen, en daarvoor zijn meerdere partijen nodig. We moeten op 8 zetels uitkomen om een meerderheid te creëren. Om een goed programma te kunnen maken hebben we partner gezocht waarmee dat, in onze ogen goed zou kunnen lukken. Nadat het CDA had afgehaakt, zijn we aan de slag gegaan met CU en de VVD.

We wisten vooraf dat winkelopenstelling op zondag met de CU als coalitiepartner lastig zou worden. We denken daar nou eenmaal verschillend over. Maar zo was onze redenering, de zondagsopenstelling is absoluut niet het enige, en ook niet het belangrijkste punt van alle uitdagingen die we voor ons hebben liggen. Daar komt bij dat de PvdA (ook voorstander van opening op zondag) op de achtergrond bezig was met een mogelijke coalitievorming met CDA en SGP mocht onze onderhandeling met CU en VVD mislukken. Met die flirt naar SGP en CDA heeft de PvdA ook direct de zondagsopenstelling weggegeven. De SGP is nou eenmaal de scherpste tegenstander van de zondagsopenstelling van onze winkels. Die combinatie zou dus ook geen winkelopenstelling op zondag tot gevolg hebben.

Net als met vele andere (speer)punten geldt, je moet er in onderhandelingen samen uitkomen. En wel op alle punten die je in een coalitieakkoord wilt opnemen. Is de zondagsopenstelling dan helemaal van de baan? Nee zeker niet. We gaan er wel aandacht aan besteden in de komende periode, maar dan in de vorm van een goed georganiseerd onderzoek waarbij we alle inwoners en alle winkeliers gaan betrekken.

Iedereen mag zijn mening geven, graag zelfs. Dit onderzoek zal dan als input gebruikt gaan worden bij de volgende verkiezingscampagne voor de gemeenteraad. Dat duurt nog vier jaar zal gezegd worden, en dat klopt. Dat duurt inderdaad nog vier jaar, maar tegen die tijd ligt er wel een gedegen onderzoek met heldere en duidelijke conclusies waar alle politieke partijen hun argumenten uit zullen halen.

Er dus zal er in 2022 een nieuwe discussie gaan plaatsvinden, en zo hoort het ook in een democratie. En ook dan is de uitkomst niet te voorspellen. En tot die tijd, doe ik gewoon mijn boodschappen bij Woudenbergse winkels, op zaterdag of doordeweeks.

Marco van de Hoef
Fractievoorzitter Gemeentebelangen Woudenberg