Media-framing of een misverstand..?

Krantenkop, voorpagina van de Woudenberger van dinsdag 28 maart 2017

Het was niet te missen, de voorpagina van de Woudenberger van 28 maart liet er geen onduidelijkheid over bestaan: ‘College heeft raad misleid’ . Mijn eerste gedachten waren, dat kan niet waar zijn… Hoezo misleid, dat is namelijk nogal een bewering!

Heb ik aan een andere vergadering deelgenomen was mijn volgende gedachte, maar nee, er was toch echt maar één raadsvergadering waarin besluitvorming plaatsvond inzake de Huisvesting van Statushouders in Woudenberg:

https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/23-maart/20:00

Hoezo dan misleiding, waarop is deze kwalificatie gebaseerd? Er is uitgebreid over dit voorstel gesproken, het is per slot van rekening een belangrijk onderwerp. Net als alle andere Nederlandse gemeenten heeft ook Woudenberg de plicht om statushouders te (gaan) huisvesten.

Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de meest optimale mogelijkheden om deze huisvesting vorm te geven. Er is een druk bezochte informatieavond voor alle geïnteresseerde Woudenbergers georganiseerd, die veel goede input tot gevolg had. Als raad zijn we betrokken geweest bij alle stappen die leidde tot het stuk waarover we moesten besluiten. Eigenlijk heel prima dus allemaal.

Maar ik blijf maar zitten met die misleiding….! Tot mij ook de ‘aanhalingstekens’ opvielen. Het was dus geen feit, maar iemand heeft het gezegd, tenminste dat lijkt onze verslaggever van de Woudenberger te bedoelen met deze kop. Wordt er dus geframed, of is er sprake van een misverstand, en waar komt dan die uitspraak vandaan? Ik weet zeker dat geen enkel raadslid het woord misleiding in de mond heeft genomen tijdens de raadsvergadering.

Vervolgens dacht ik aan de UdR tweets van raadscommissie collega Van der Steen van de PvdA. heeft hij dit beweerd op twitter? Even nazoeken leert dat collega Van der Steen tweet: “UdR Wethouder PdeKruif: “er komen geen extra sociale huurwoningen in 2017” en “O, het gaat om versneld 20 woningen bouwen; extra vervalt, aldus wethouder PdeKruif”.

Tweets die a)niet kloppen inhoudelijk, maar b)het woord misleid ook niet bevat. Toch geeft Joke van der Heide aan in haar stuk dat Van der Steen stelt dat het college een schijnoplossing biedt en de raad heeft misleid…. Hoe bijzonder is dat? Van der Steen heeft helemaal niet aan de behandeling van het stuk meegedaan. Zijn fractievoorzitter, Sierd Smit is net als GBW en alle andere fracties in de gemeenteraad met het voorstel akkoord gegaan.

Een voorstel dat heel helder is:

Wij stellen voor om in te stemmen met:

Versnelde uitbreiding sociale woningvoorraad ten behoeve van gezinnen door middel van 20 extra sociale huurwoningen. Hiertoe de mogelijkheden, bij voorkeur zijn geheel in Het Groene Woud onderzoeken;

– Tijdelijke extra huisvesting te creëren door aanpassing van bestaande woningen ten behoeve van huisvesting alleenreizenden, indien huur of gebruik woningen van derden niet mogelijk is zullen hiervoor woningen aangeschaft moeten worden, en hiervoor een investeringsbudget beschikbaar te stellen van € 500.000;

– Een eenmalig werkbudget in de vorm van een krediet van € 12.000, – beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van de aanpassing van een perceel dat gedurende 10 jaar gebruikt kan worden voor de huisvesting van alleenreizenden indien en alleen als de instroom dermate verhoogt dat dit nodig is en de kosten van € 12.000,- te dekken uit de Algemene Reserve.

– Een budget 2017 voor de extra kosten van maatschappelijke begeleiding (ten behoeve van integratie) en inrichting bij geclusterde huisvesting en units van € 17.000 (faciliteren doorstroming) en deze kosten van € 17.000, – ten laste te brengen van de begroting 2017.

We gaan dus als gemeente Woudenberg, door dit unaniem aangenomen raadsvoorstel, stevige inspanningen leveren om verdringing op de woningmarkt te voorkomen en tegelijkertijd aan de wettelijke taakstelling vanuit het rijk te voldoen. En terecht!

Ik kan dus niet tot een andere conclusie komen dat er nu ook in Woudenberg sprake is van framing namens de plaatselijke media. Ons college wordt niet erg positief weggezet, terwijl daar in mijn optiek absoluut geen reden voor is. Kwalijk als collega Van der Steen het gezegd heeft, maar dat kan ik niet controleren. Nog kwalijker dat het wel zo in de krant staat, en dat kan ik wel controleren, net als iedereen die de Woudenberger leest! Ik hoop niet dat we aan deze vorm van berichtgeving moeten gaan wennen, want blij word ik er niet van.

Marco van de Hoef

Fractievoorzitter GBW