Partijprogramma 2018-2022

GemeenteBelangen Woudenberg (GBW) is een onafhankelijke lokale politieke partij, die als sinds 1946 onder deze naam bestaat. GBW is niet gebonden aan een landelijke partij. Hierdoor kunnen we bij elke stellingname kijken wat het beste is voor Woudenberg, zonder daarbij landelijke partijprogramma’s in het achterhoofd te houden.

GBW zet zich altijd betrokken, open en herkenbaar in voor de gemeente Woudenberg, in de gemeenteraad en in de verschillende colleges van burgemeesters en wethouders. Binnen de partij heerst een grote betrokkenheid bij wat er leeft in Woudenberg, is veel kennis van zaken en is een democratische en praktische instelling belangrijk. Binnen GBW werken mensen samen die landelijk op verschillende partijen stemmen. Wij zijn er voor alle Woudenbergers, wat je landelijk ook stemt.

GBW vindt het belangrijk dat alle inwoners van Woudenberg zich kunnen herkennen in het beleid van de gemeente. Hiervoor moeten gemeentebestuurders met beide benen in de Woudenbergse samenleving staan en zich open en aanspreekbaar opstellen. Ook vinden we dat de Woudenbergse bevolking op tijd betrokken moet worden bij de totstandkoming van beleid. Hiervoor vraagt GBW om raad. Onder andere met behulp van social media, maar ook door middel van inloopavonden en dialoogsessies met maatschappelijke organisaties. “Woudenberg, dat zijn wij!” is de slogan voor deze periode. Samen met, voor en door de Woudenbergse inwoners maken we Woudenberg nog mooier en beter.

‘Lokaal doen wat lokaal kan’ is waar we voor staan en we zoveel mogelijk invulling aan geven. Daarnaast vinden we het belangrijk om goed samen te werken met andere politieke partijen en organisaties. We respecteren de uitgangspunten van onze partners, mits ze niet discriminerend of kwetsend voor bevolkingsgroepen of individuen uit onze samenleving.

In dit programma benoemen we de uitgangspunten en doelstellingen van ons beleid voor de komende raadsperiode. Het programma is ook kort samengevat in speerpunten. Deze samenvatting is als bijlage bij dit programma opgenomen.

Wij gaan ervoor onze doelstellingen volledig te laten terugkomen in de raad- en collegeprogramma’s.

Het verkiezingsprogramma is opgedeeld in zes programma’s:
1. Samenleving
2. Werk, inkomen en zorg
3. Veiligheid
4. Leefomgeving
5. Ontwikkeling
6. Bestuur en dienstverlening

Leden van GemeenteBelangen Woudenberg stellen kieslijst en verkiezingsprogramma vast

De kieslijst en het verkiezingsprogramma van GemeenteBelangen Woudenberg (GBW) werden vastgesteld tijdens de goedbezochte ledenvergadering van woensdag 22 november.

Woensdag 21 maart 2018 zijn er in het hele land weer gemeenteraadsverkiezingen. De afgelopen maanden heeft GBW hard gewerkt aan het samenstellen van een mooie kieslijst en een goed verkiezingsprogramma, waarbij Woudenberg centraal staat. Tijdens de goed bezochte ledenvergadering op woensdag 22 november in De Camp werd enthousiast zowel de kieslijst als het verkiezingsprogramma vastgesteld.

Bekijk hier de kieslijst (website)
Download hier de kieslijst (pdf)

Bekende mensen en nieuwe gezichten

De kieslijst van GemeenteBelangen Woudenberg is een mooie lijst van Woudenbergers, waarin veel variatie te zien is. Het is een mix van frisse nieuwe kandidaten en met ervaring van zittende raadsleden, aangevoerd door lijsttrekker Pieter de Kruif. GBW is blij met Irene Houtsma op plek 3. De afgelopen jaren bestond de fractie van deze partij namelijk alleen uit betrokken en enthousiaste mannen. De lokaal erg actieve partij is blij dat hier nu een vrouw aan toegevoegd kan worden. Ook Arno Vink, Peter van Schaik en Karin Schipper zijn nieuwe kandidaten die hoog op de kieslijst prijken.

Woudenberg, dat zijn wij’

GemeenteBelangen Woudenberg vindt het belangrijk dat de kieslijst zoveel mogelijk een afspiegeling is van de Woudenbergse bevolking. Maar liefst 30 enthousiaste Woudenbergers zijn te vinden op de lijst van GBW. Een mooi gezelschap van mannen en vrouwen uit alle leeftijdscategorieën. De partij is trots op allemaal, maar een beetje extra op de lijstduwer. Met zijn 89 jaar is Arie Wolswinkel het oudste lid, zonder enthousiasme te verliezen.

In het GBW verkiezingsprogramma “Woudenberg, dat zijn wij” zijn de wensen van GemeenteBelangen Woudenberg voor de komende vier jaar en de jaren daarna uitgewerkt op papier. Onderwerpen en wensen die voor deze lokale partij belangrijk zijn, zijn de afgelopen jaren in gang gezet en soms zelfs al afgerond. Andere onderwerpen en wensen van GBW worden verder uitgewerkt of verbeterd. Ook staan er meerdere nieuwe onderwerpen en wensen in het programma. De georganiseerde inloop- en informatieavonden die GBW heeft gehouden de afgelopen maanden hebben hiervoor gezorgd. Wilt u het verkiezingsprogramma van GBW lezen? U vindt deze op de website www.gbw-online.nl. Wilt u een exemplaar op papier ontvangen, vul dan het contactformulier in op onze website of bel met Irene Houtsma op 06 – 19 64 52 30 en we zorgen dat u een exemplaar ontvangt.

GemeenteBelangen Woudenberg organiseert inloopavonden

Nieuwsbrief GemeenteBelangen mei 2017

Bestuurssamenstelling

Wil Termaaten is na 9 jaar gestopt als bestuurslid van Gemeentebelangen Woudenberg. Wil blijft wel gewoon lid. Op de ledenvergadering van 22 maart 2017 heeft de voorzitter Annette van de Ham Wil bedankt haar jarenlange inzet vanaf 2008 als bestuurslid. Wil is kritisch meedenkend, en heeft een goed oog en oor in het dorp.

Laura van Lambalgen is in de ledenvergadering gekozen als nieuw bestuurslid. Laura wil als bestuurslid van GemeenteBelangen een steentje bijdragen aan de leefbaarheid in het dorp. Welkom en succes!

Er is nog een vacature in het bestuur. Dus wie het bestuur nog wil komen versterken kan zich aanmelden bij een van de bestuursleden. Uiteraard geldt voor (nog) niet leden van GBW dat u eerst lid moet worden van onze partij. Gelukkig is iedereen van harte welkom bij GBW, u bent dus van harte welkom bij de grootste politieke partij van Woudenberg.

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Het bestuur, fractie en wethouder zijn begonnen met de voorbereidingen voor de verkiezingen. Vorig keer was er bij de gemeentelijke verkiezingen een goede opkomst van 73%, en dat heeft goed uitgepakt voor Gemeentebelangen. Toen kreeg Gemeentebelangen er onverwachts een extra zetel bij. Er is een draaiboek voor de verkiezingen opgesteld en conform dat draaiboek wordt het komende jaar gewerkt. Onder andere worden door de PR commissie doelgroepgerichte inloopavonden georganiseerd. Het doel van deze inloopavonden is aan de mensen te vragen wat zij belangrijk vinden. De avonden zullen laagdrempelig zijn, en iedereen is er welkom. Uitnodigingen voor deze inloopavonden zullen op papier en via onze website en social media worden verspreid. Deze inloopavonden zullen input opleveren voor ons verkiezingsprogramma. Het eerste concept van het verkiezingsprogramma is in september gereed. In het najaar stelt het bestuur een lijst met verkiesbare leden op. In het najaar wordt een ledenvergadering georganiseerd over het verkiezingsprogramma en wordt de kieslijst vastgesteld. Heeft u interesse in een rol in de actieve politiek in Woudenberg bij de leukste politieke partij? Meld u a.u.b. aan, u bent van harte welkom.

GemeenteBelangen en social media

Het afgelopen jaar krijgt GemeenteBelangen en de fractieleden van GemeenteBelangen flinke kritiek op social media, bijvoorbeeld bij de invoering van Diftar. GemeenteBelangen is een partij die zich op social media beweegt. Wij vinden het belangrijk om zichtbaar en benaderbaar te zijn. Andere Woudenbergse politieke partijen zijn hier bijna niet te vinden. In de fractie en in het bestuur is aan de orde gekomen hoe lang moet je blijven reageren op facebookberichten, aangezien discussies daar nog wel eens uit de hand lopen en erg negatief van toon worden. Positiviteit is te allen tijden het uitgangspunt van GBW. Positief en constructief. Als de toon al te negatief wordt zullen wij stoppen met reageren. Er komt een moment dat argumenten voldoende uitgewisseld zijn. De meerwaarde in de discussie is dan zoek waarop wij discussies niet verder zullen voeren.

Terugblik bijzondere projecten en lopende projecten van het afgelopen jaar

Diftar: het project gescheiden afvalinzameling voor huishoudens is ingevoerd. Sinds januari 2017 wordt gewerkt met de nieuwe gescheiden afvalinzameling en komen weinig knelpunten naar voren.

Versneld bouwen sociale huurwoningen: De raad heeft een besluit genomen om 20 sociale huurwoningen versneld te bouwen naar aanleiding van de huisvesting van statushouders. De nieuwe woningen zijn gepland in het Groene Woud en er is krediet vastgesteld voor de aankoop van bestaande woningen voor alleengaanden. Als er niet versneld wordt gebouwd dan komen de andere woningzoekenden in de knel. De nieuwe woningen zijn niet alleen bedoeld voor de vergunninghouders. De statushouders worden verspreid gehuisvest.

Huisvesting scholen. Het plan voor de huisvesting van de scholen is in 2014 vastgesteld. Het is nu volledig uitgevoerd en in Woudenberg zijn we van 7 naar 5 scholen gegaan. De verbouwingen zijn goed afgerond. Op de locatie van de Willem van Oranjeschool komen woningen. De naam van het project is Koningsplein ( http://www.koningspleinwoudenberg.nl) Op de Jan Ligthartschool komen 6 sociale huurwoningen en woningen voor Reijnaarde. Reijnaarde zit nu nog versnipperd gehuisvest in Woudenberg, en een groot aantal van deze mensen gaan samen wonen op de Jan Ligthart locatie. De locatie van Reijnaarde op het Slotlaantje verdwijnt dan.

Nieuw project `Postcode zonne-energie’: Bij voldoende belangstelling wordt het project Postcode Zonne-energie bij Wilbrink Vastgoed gerealiseerd. Het gaat om 1.000 zonnepanelen worden op het dak van het bedrijf Wilbrink Vastgoed. Je kan 1 paneel kopen/leasen voor 265 euro per stuk. Het voordeel is een lager energieverbruik en je betaalt geen energiebelasting. Je koopt/leased ze voor 15 jaar.

Henschotermeer. Het is nog niet bekend wie de nieuwe beheerder van het Henschotermeer wordt per 1-1-2018. De eigenaar is het landgoed Den Treek-Henschoten. De nieuwe beheerder moet een sluitend exploitatiemodel ontwikkelen. Voor GBW is en blijft het belangrijk dat het Henschotermeer openbaar toegankelijk is en blijft.

Voor Gemeentebelangen is belangrijk dat het recreatiegebied openbaar toegankelijk blijft ook op zondagen en dat het veilig is. De gemeente is straks financieel niet meer betrokken bij het beheer van het recreatiegebied. De gemeente is wel partij in de vergunningverlening voor activiteiten.

Centrumplan: De uitvoering van het centrumplan is in volle gang. Het deel van de Dorpsstraat is bijna geheel afgerond. De bedoeling is om het totale project voor Haantjesdag gerealiseerd te hebben. Het Poortplein zou in eerste instantie niet aangepakt worden. In de eerste financiële rapportage over het project zitten meevallers. Nu kan ook het Poortplein direct aangepakt worden.

Loket de Kleine Schans. Het Sociaal Team wordt in het loket de Kleine Schans geïntegreerd. In de nieuwe wet mag je geen mensen hiervoor inhuren van andere organisaties. Daarom wordt De Kleine Schans nu als coöperatie ingericht waarin gemeente samen met Ukée en Stichting MEE samenwerken. Ook andere organisaties kunnen lid worden van deze coöperatie. Als de coöperatie is ingericht zijn we de hiermee de eerste in Nederland.

Met vriendelijke groet,

Annette van der Ham, bestuursvoorzitter GBW

Marco van de Hoef, fractievoorzitter GBW

Media-framing of een misverstand..?

Krantenkop, voorpagina van de Woudenberger van dinsdag 28 maart 2017

Het was niet te missen, de voorpagina van de Woudenberger van 28 maart liet er geen onduidelijkheid over bestaan: ‘College heeft raad misleid’ . Mijn eerste gedachten waren, dat kan niet waar zijn… Hoezo misleid, dat is namelijk nogal een bewering!

Heb ik aan een andere vergadering deelgenomen was mijn volgende gedachte, maar nee, er was toch echt maar één raadsvergadering waarin besluitvorming plaatsvond inzake de Huisvesting van Statushouders in Woudenberg:

https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/23-maart/20:00

Hoezo dan misleiding, waarop is deze kwalificatie gebaseerd? Er is uitgebreid over dit voorstel gesproken, het is per slot van rekening een belangrijk onderwerp. Net als alle andere Nederlandse gemeenten heeft ook Woudenberg de plicht om statushouders te (gaan) huisvesten.

Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de meest optimale mogelijkheden om deze huisvesting vorm te geven. Er is een druk bezochte informatieavond voor alle geïnteresseerde Woudenbergers georganiseerd, die veel goede input tot gevolg had. Als raad zijn we betrokken geweest bij alle stappen die leidde tot het stuk waarover we moesten besluiten. Eigenlijk heel prima dus allemaal.

Maar ik blijf maar zitten met die misleiding….! Tot mij ook de ‘aanhalingstekens’ opvielen. Het was dus geen feit, maar iemand heeft het gezegd, tenminste dat lijkt onze verslaggever van de Woudenberger te bedoelen met deze kop. Wordt er dus geframed, of is er sprake van een misverstand, en waar komt dan die uitspraak vandaan? Ik weet zeker dat geen enkel raadslid het woord misleiding in de mond heeft genomen tijdens de raadsvergadering.

Vervolgens dacht ik aan de UdR tweets van raadscommissie collega Van der Steen van de PvdA. heeft hij dit beweerd op twitter? Even nazoeken leert dat collega Van der Steen tweet: “UdR Wethouder PdeKruif: “er komen geen extra sociale huurwoningen in 2017” en “O, het gaat om versneld 20 woningen bouwen; extra vervalt, aldus wethouder PdeKruif”.

Tweets die a)niet kloppen inhoudelijk, maar b)het woord misleid ook niet bevat. Toch geeft Joke van der Heide aan in haar stuk dat Van der Steen stelt dat het college een schijnoplossing biedt en de raad heeft misleid…. Hoe bijzonder is dat? Van der Steen heeft helemaal niet aan de behandeling van het stuk meegedaan. Zijn fractievoorzitter, Sierd Smit is net als GBW en alle andere fracties in de gemeenteraad met het voorstel akkoord gegaan.

Een voorstel dat heel helder is:

Wij stellen voor om in te stemmen met:

Versnelde uitbreiding sociale woningvoorraad ten behoeve van gezinnen door middel van 20 extra sociale huurwoningen. Hiertoe de mogelijkheden, bij voorkeur zijn geheel in Het Groene Woud onderzoeken;

– Tijdelijke extra huisvesting te creëren door aanpassing van bestaande woningen ten behoeve van huisvesting alleenreizenden, indien huur of gebruik woningen van derden niet mogelijk is zullen hiervoor woningen aangeschaft moeten worden, en hiervoor een investeringsbudget beschikbaar te stellen van € 500.000;

– Een eenmalig werkbudget in de vorm van een krediet van € 12.000, – beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van de aanpassing van een perceel dat gedurende 10 jaar gebruikt kan worden voor de huisvesting van alleenreizenden indien en alleen als de instroom dermate verhoogt dat dit nodig is en de kosten van € 12.000,- te dekken uit de Algemene Reserve.

– Een budget 2017 voor de extra kosten van maatschappelijke begeleiding (ten behoeve van integratie) en inrichting bij geclusterde huisvesting en units van € 17.000 (faciliteren doorstroming) en deze kosten van € 17.000, – ten laste te brengen van de begroting 2017.

We gaan dus als gemeente Woudenberg, door dit unaniem aangenomen raadsvoorstel, stevige inspanningen leveren om verdringing op de woningmarkt te voorkomen en tegelijkertijd aan de wettelijke taakstelling vanuit het rijk te voldoen. En terecht!

Ik kan dus niet tot een andere conclusie komen dat er nu ook in Woudenberg sprake is van framing namens de plaatselijke media. Ons college wordt niet erg positief weggezet, terwijl daar in mijn optiek absoluut geen reden voor is. Kwalijk als collega Van der Steen het gezegd heeft, maar dat kan ik niet controleren. Nog kwalijker dat het wel zo in de krant staat, en dat kan ik wel controleren, net als iedereen die de Woudenberger leest! Ik hoop niet dat we aan deze vorm van berichtgeving moeten gaan wennen, want blij word ik er niet van.

Marco van de Hoef

Fractievoorzitter GBW

GBW doet mee?

GBW wenst iedereen een fantastisch 2017!