Nieuwjaarsreceptie Gemeente Woudenberg

Graag maken wij jullie attent op de nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Woudenberg.
Ook dit jaar worden weer een aantal mensen in het zonnetje gezet vanwege hun bijzondere verdiensten in 2015.

Een van onze leden, Jolanda van Baaren, mag op de receptie een zilveren speld in ontvangst nemen voor haar inzet tijdens de opvang van onze tijdelijke bewoners.

Wij nodigen alle leden en niet leden van GemeenteBelangen Woudenberg van harte uit om haar met deze bijzondere onderscheiding te feliciteren.

Receptie 01 001 Receptie 02 001

 

Uit de raad: 10 november 2015, Crisis noodopvang

Voorzitter,

Toen wij als raad een aantal maanden geleden het college opdracht gaven ruimhartig om te gaan met eventuele vragen vanuit Den Haag voor de opvang van vluchtelingen konden wij niet bevroeden wat deze vraag voor de organisatie op het gemeentehuis zou inhouden.

Vandaag is de laatste dag van de opvang van 135 tijdelijke bewoners van ons dorp. Terugkijkend naar het proces van voorbereiding en opvang kunnen wij niet anders dan onze waardering en bewondering uitspreken voor het College en hoe zijn met het verzoek van ons als raad is omgegaan.

In een korte tijd is aangetoond dat wij als gemeente tot heel veel in staat zijn.
Vanaf het moment dat wij aan het COA onze crisis noodopvang hebben aangeboden zijn partijen aan het werk gegaan om onze tijdelijke inwoners een zo’n goed mogelijke opvang te bieden.

Ik heb zelf mogen meemaken hoe de informatie naar de buurtbewoners was georganiseerd. Natuurlijk werden er door hen zorgen geuit en was er angst voor de eventuele nadelige gevolgen die de opvang met zich mee zouden kunnen brengen. Iedereen was die avond vrij deze zorgen uit te spreken. Goed te zien dat hiervoor ook aandacht was.

Vorige week dinsdag aan het eind van de middag werden wij als raden van Leusden en Woudenberg geïnformeerd over de laatste stand van zaken. De Camp was bijna helemaal, de bedden ontbraken nog, gereed voor de ontvangst van 135 mensen die op zoek zijn naar een toekomst waar zijn in vrede kunnen leven.
Op dat moment realiseerde ik mij misschien nog wel meer dat daarvoor dat het voor mensen een hele stap moet zijn om huis en haard te verlaten voor een onzekere toekomst.

Vluchteling worden is geen keuze. Je wordt niet als vluchteling geboren maar de situatie maakt dat je deze keuze moet maken.

De afgelopen week hebben wij kunnen zien waar een relatief kleine gemeenschap als de onze groot in is. Alle lagen van de bevolking maakten het mogelijk dat de opvang goed is verlopen. We mogen er met z’n allen trots op zijn dat we dit hebben kunnen en mogen doen.

Graag wil ik nog benadrukken dat, ondanks dat de opvang een enorme heeft gelegd op alle medewerkers binnen onze gemeente, zij er ook nog voor gezorgd hebben dat de bijeenkomst van de VNG in onze gemeente gewoon doorgang kon vinden en dat ook de lunch voor de mantelzorgers vandaag gewoon heeft plaatsgevonden.

Het is daarom dat wij als Gemeente Belangen Woudenberg op deze plaats onze dank willen uitbrengen aan alle mensen die het mogelijk hebben gemaakt deze 135 mensen op te vangen.
Medewerkers van de gemeenten Woudenberg en Leusden, hulpverleners, medewerkers van de Camp, alle vrijwilligers in Woudenberg en Leusden jullie inzet is onbetaalbaar geweest.

 

Agenda – Raadscommissievergadering 13 oktober 2015

Dinsdag 13 oktober om 20:00u staat er weer een Raadscommissievergadering op het programma! Met de overige fracties buigen we ons onder andere over de Beleidsbegroting van 2016 – 2019. Deze begroting legt een financieel fundament voor de komende vier jaar.

Bekijk hieronder de volledige agenda en zet de vergadering vast in je agenda om eens een kijkje te komen nemen!

Agenda

 

Achteraf

791

De vakantieperiode nadert haar einde en dat betekent dat wij raadsleden ons weer bezig mogen houden met het wel en wee van de Woudenbergse samenleving.

Door het college van B&W zullen voorstellen worden gedaan waarover wij ons mogen buigen, onze bemerkingen op mogen maken en uiteindelijk het voorstel aannemen of afwijzen.

Als getogen Woudenberg, ik ben er niet geboren maar voel me wel op en top Woudenberger, probeer ik bij mijn afwegingen altijd het belang van alle Woudenbergers voorop te stellen. Soms knelt dat omdat er begrip is voor die paar Woudenbergers die het meer aangaat dan de gehele Woudenbergse bevolking. Bij de afwegingen die ik dan voor mijzelf maak stel ik mij dan de vraag is het individuele belang zodanig zwaarwegend dat deze het algemene belang overstijgt.

Of de gemaakte afweging juist is kun je pas later beoordelen. Maar op het moment dat ik de afweging maak is die voor mij op dat moment de juiste.

De afgelopen maanden werden er discussies gevoerd waarbij vaak beslissingen uit het verleden werden aangehaald om standpunten kracht bij te zetten. Als we toen dit of als we toen dat hadden gedaan dan hadden we nu niet.
We moeten ons denk ik wel realiseren dat wij als raad beslissingen nemen over de toekomst van Woudenberg en niet over het verleden. Met vuistdikke rapporten zwaaien dat er in het verleden verkeerde beslissingen zijn genomen heeft geen zin. Immers wij kunnen nu zaken niet meer veranderen van beslissingen die in het verleden, met instemming van de meerderheid van de raad, zijn genomen.

Dat we kunnen leren van het verleden staat buiten kijf en dit verleden zal bij de beslissingen die we nu nemen zeker meespelen. In de huidige economische tijd is besloten dat de gemeente niet meer als grondspeculant zal handelen terwijl dat in het verleden wel gebeurde.

Was deze beslissing uit het verleden verkeerd? Ik denk van niet. Want de grondaankopen uit het verleden hebben voor een hoog voorzieningenniveau in Woudenberg gezorgd. Als je op een zaterdag over het voetbalveld loopt, in de Camp komt of de begraafplaats bezoekt dan hoor je vaak van buitenstaanders hoe goed wij het in Woudenberg voor elkaar hebben.

Wat ik de laatste tijd wel constateer is dat er partijen zijn die bij de discussie over raadsvoorstellen hun afwegingen onderbouwen met een hoop mitsen en maren. Het lijkt erop dat zijn deze misten en maren gebruiken om in de toekomst te kunnen zeggen weet je nog wij hadden toen bedenkingen tegen het voorstel.

Politiek zal dit juist zijn maar persoonlijk heb ik er moeite mee. Je weegt namelijk af of je voor of tegen een plan bent, argumenteert met elkaar en uiteindelijk geeft de raadsmeerderheid de doorslag. Om dan maanden en soms jaren later terug te komen met de opmerking zie je wel wij hadden gelijk geeft mij geen goed gevoel. Immers op het moment van beslissen was dat voor de raadsmeerderheid de juiste beslissing.

Vaak wordt gezegd met de kennis van nu hadden wij toen andere beslissingen genomen. De kennis van nu hebben wij, de beslissingen uit het verleden zijn al genomen. Dus laten we het doen met de kennis van nu en laten we daarop onze beslissingen nemen. Want een koe in de kont kijken heeft niemand wat aan en is bovendien niet zo fris.

Bart Radstaake

 

“Winkeliers zijn toch ook ondernemers”?

 

Het is half juli 2015 als ik deze blog schrijf, het zomerreces is gestart, en ik kijk terug op het eerste half jaar politiek in Woudenberg. Een druk, maar wel een razend interessant eerste half jaar. De kadernota is als laatste stuk op de agenda voor de vakantie behandeld, en de algemene beschouwingen zijn met elkaar gewisseld. Welke koers stippelen we als politiek uit? Waar liggen de kansen en mogelijkheden voor de komende maanden, en volgend jaar? Beslissingen nemen we pas bij de begroting, maar de behandelde kadernota geeft alvast richting.

Ik kijk terug op een interessant half jaar, intensief, maar zeer inspirerend. We hebben o.a. de APV (de Algemeen Plaatselijke Verordening) eenvoudiger gemaakt. Bestemmingplannen voor de “nieuwe” Prangelaarschool en de wijk “Het Groene Woud” zijn door de raad goedgekeurd. We hebben besloten dat we na de zomer gaan beginnen met het separaat ophalen van drankenkartons (sap-verpakkingen) met als doelstelling ons afval nog beter te scheiden, en op die manier een volgende bijdrage te leveren aan een duurzaam Woudenberg.

Maar misschien wel het interessantste dossier waar we mee bezig zijn is de ontwikkelingen van de Kop van de Spoorzone, en de weerslag die die ontwikkeling heeft op het centrum van ons dorp.
De voornemens zijn duidelijk; de Hoogvliet en de Kwantum willen verplaatsen naar de Kop van de Spoorzone (het voormalige terrein van De Greef Transport). Daarmee komt er op het industrieterrein ruimte vrij om “de industrie” meer ruimte te geven, en dat is winst in mijn optiek. Tegelijkertijd heeft de Aldi aangegeven dan ook graag te willen verhuizen naar de Kop van de Spoorzone. En daar begon het gedonder. De voor- en tegenstanders waren razendsnel van elkaar te onderscheiden. De tegenstanders werden tot mijn spijt aangevoerd door de DES, onze winkeliersvereniging.

De wereld was gelijk te klein voor welk overleg of welke wijze van constructief overleg dan ook.
Rapporten werden volgeschreven met argumenten waarom de Aldi juist NIET uit ons dorp verplaatst moet worden. De Aldi is een dusdanige publiekstrekker dat het verdwijnen van de Aldi funest zou zijn voor ons dorp.

Als GBW hebben we in ons coalitieprogramma ook opgeschreven dat we vinden dat een eventueel vertrek van de Aldi niet “kannibaliserend” mag werken op ons centrum. Het rapport dat de gemeente vervolgens heeft laten opstellen toonde ons echter wel aan dat een eventueel vertrek van de Aldi wel een “kannibaliserende” werking zou hebben. Dat zou dus ook voor ons de keuze makkelijk hebben gemaakt, maar zo’n makkelijke keuze werd het helaas niet.
De Aldi op haar beurt gaf direct daarna aan dat als ze niet mochten verplaatsen naar de Kop van de Spoorzone ze Woudenberg helemaal zouden gaan verlaten. Dat was geen dreigement maar een constatering. “Een Aldi winkel met de Woudenbergse omvang past niet langer in het beleid van de Aldi” aldus de grootgrutter uit Culemborg.

En wat moesten we toen? Conclusie van geschreven rapporten: Beter voor het centrum van Woudenberg om niet te verplaatsen. De praktijk: Dan gaat de Aldi helemaal weg uit Woudenberg en hebben we allemaal niets. Geen Aldi in het centrum en ook geen Aldi op de Kop van de Spoorzone.

En dat ging ons te ver. Daar waar de winkeliersvereniging niet een vertrek van de Aldi uit Woudenberg kon voorstellen, waren wij wat realistischer. Als de Aldi dan toch aangaf dat ze zouden vertrekken, laten we dan alle zeilen bijzetten om in ieder geval de Aldi in Woudenberg te houden en op zoek gaan naar een goede vervanger in het pand van de Aldi. Dat is politiek in mijn optiek, feiten onder ogen zien en daarna handelen. Het beste kiezen van misschien wel twee slechte oplossingen.

We gaan ons volledige dorpscentrum aanpakken, ook dat staat wel vast. Er is budget vrijgemaakt om dat te gaan uitvoeren. Eerste gesprekken zijn gevoerd, plannen worden gemaakt.
Ik roep dan ook iedereen op, de DES voorop om de schouders eronder te zetten. Beste winkeliers van Woudenberg, denk alstublieft verder dan de eigen voordeur of schuifpui. We willen toch allemaal de consument in Woudenberg houden, en het liefst consumenten van buiten Woudenberg binnenhalen. Kom op ondernemers, u bent door EENDRACHT sterker. Maak die naam waar, dan maken we samen Woudenberg sterker.

Ik wens u allen een mooie zomervakantie toe.

Met zonnige groet,

Marco van de Hoef (Fractievoorzitter GBW)

 

Agenda – Raadsvergadering 9 juli 2015

Vanavond vindt de laatste Raadsvergadering voor het zomerreces (vakantie voor de gemeenteraad) plaats. Op de agenda staat onder andere de vaststelling van de Kadernota 2016-2019. Dit is een document waarin de hoofdpunten van beleid en de financiële kaders voor de komende jaren worden aangegeven.

Bekijk hieronder de volledige agenda.

Agenda Raadsvergadering 9 juli 2015

Agenda Raadsvergadering 9 juli 2015

Algemene beschouwingen GBW naar aanleiding van de kadernota 2016-2019

Op dinsdag 23 juni 2015 is in de raadscommissie de kadernota 2016-2019 besproken. De kadernota is het financiële richtinggevend document voor de gemeenteraad vooruitlopend op te maken keuzes voor beleid en financiën bij de behandeling van de begroting in het najaar van 2015.

Net als alle andere fracties in de gemeenteraad heeft de GBW fractie haar mening over de kadernota en de voorgestelde beleidskeuzes opgeschreven in onderstaande Algemene Beschouwingen.

Heeft u n.a.v. deze beschouwingen vragen aan de GBW fractie, neemt u dan gerust contact met de fractie op, wij wissel graag van gedachten met u.

 

Algemene Beschouwingen Gemeentebelangen Woudenberg

Kadernota 2016 – 2019

KANSEN, MOGELIJKHEDEN, ZORGEN EN AMBITIES

Inleiding:

Algemeen beschouwd:

De afgelopen jaren is er door GBW, in coalitieverband met het CDA hard gewerkt aan het verbeteren van de financiële positie van Woudenberg. Onmiskenbaar heeft de crisis ook zijn beslag gehad op zowel de financiële als de operationele taken van en in de gemeente Woudenberg.

Door het uitvoeren van alle uitkomsten uit de bezuinigingsdialoog en het verder op orde brengen van de begroting(en) zien we voor het eerst in een aantal jaren weer positieve resultaten in zowel de voorliggende kadernota als de jaarrekening over 2014.

Daarnaast is er door ons college en de coalitie een start gemaakt met het uitvoeren van de doelstellingen uit het coalitieprogramma “Samen Woudenberg, Samen leven”. De GBW/CDA coalitie is nu ruim een jaar onderweg in deze raadsperiode. Een compact, en met duidelijke uitvoeringstaken beschreven programma leidt Woudenberg bestuurlijk door de komende drie jaren heen. Het afgelopen jaar zijn er reeds een aantal doelstellingen gerealiseerd, en met een frisse en ambitieuze inzet gaan wij het komende jaar verder met het uitvoeren van het coalitieprogramma.

Operationeel:

Voor de eerste keer nemen we kennis van de strategiekaart. De strategiekaart geeft een mooi overzicht van waar we voor gaan en waar we staan. In de inleiding wordt het woord dashboard hiervoor ook gebruikt. Een dashboard geeft echter ook weer wat de stand van zaken op dit moment is (realisaties vs doelen), zodat indien nodig bijgestuurd kan worden. Wij willen ons college meegeven bij volgende strategiekaarten de stand van zaken ook mee te nemen, dit zou het (frequent) gebruik van de strategiekaart verder kunnen stimuleren.

Met de vrijval van de reserve Kapitaalslasten brandweerkazerne worden kansen en mogelijkheden gecreëerd om nieuwe beleidswensen en (door)ontwikkelingen van projecten mogelijk gemaakt. Het op deze wijze ontschotten is ook een doelstelling uit ons coalitieprogramma en maakt de uitvoer van andere plannen mogelijk.

Vragen met betrekking tot die mogelijkheden voor nieuwe beleidswensen en (door)ontwikkelingen heeft GBW uiteraard ook. Specifieke informatie is gewenst over o.a. de uitbreiding van het budget voor het centrumplan fase 2 en m.b.t. het achterstallig onderhoud wegen. Hierover stellen wij verderop diverse vragen.

Aandacht, maar ook zorgen blijft GBW houden inzake alle ontwikkelingen op het gebied van de zorg in de breedste zin van het woord. De gemeente is vanaf januari 2015 verantwoordelijk voor deze zorg. En ondanks dat GBW vind dat ons college meer dan zijn best doet om de implementatie goed te laten verlopen met als inzet niemand uit de boot te laten vallen, houdt GBW zorgen over de financiën die hiermee gemoeid zijn en gaan. De landelijke overheid heeft haar bezuiniging dan misschien wel gehaald, de gemeentes, en dus ook Woudenberg kampen nu al met tekorten. Het is maar de vraag of Den Haag gaat bijpassen. Het voorstel in deze kadernota om de reserves voor het Sociale Domein te verhogen wordt door GBW dan ook van harte ondersteund.

GBW begrijpt zeer goed dat de rek eruit is m.b.t. ons ambtenaren apparaat. De kwaliteit is onmiskenbaar hoog en hetzelfde geldt voor de inzet van onze ambtenaren. Dat er, met alle taken die zijn overgeheveld naar de gemeente kwantitatief geïnvesteerd moet worden, om kwaliteit te behouden steunen wij van harte.

Financieel:

De kadernota laat een positief beeld zien voor de komende 4 jaren in opmaat naar het opstellen en vaststellen van de begroting 2016-2019. Dit beeld stemt GBW tevreden. Er komt langzaam een stijgende lijn in begroting en resultaat van de jaarrekening. Dit alles is het resultaat van de inspanningen die door eenieder zijn verricht m.b.t. de bezuinigingsdialoog en de interne bezuinigingen in het gemeentehuis. De fractie van GBW stelt vast dat we op de goede weg zijn. Woudenberg wil een gezonde financiële gemeente zijn, en gaat daarom voor financiële duurzaamheid. Deze kadernota is daarin een volgende goede stap.

Dit geldt tevens voor de ontwikkeling van de reservepositie van de gemeente en het weerstandsvermogen. De ratio beschikbare weerstandscapaciteit gedeeld door benodigde weerstandscapaciteit geeft, beter dan de ratio’ s die we voorheen hadden, aan hoe we er voorstaan. En is, zo werd door de accountant in de auditcommissie verteld, een definitie die ook in andere gemeenten wordt gebruikt. Deze ratio ziet er tevens voor de gemeente Woudenberg goed uit.

Toekomstbeeld:

De kadernota laat voor GBW voldoende mogelijkheden zien om, financieel evenwichtig te opereren, en daarnaast voldoende ambitieus te zijn in de plannen op de korte, middellange en langere termijn. Er is een duidelijke balans waar te nemen tussen wat moet en wat kan. Het denken in mogelijkheden is een duidelijk gekozen uitgangspunt. GBW kan dus op hoofdlijnen instemmen met de gekozen richtingen in deze nota. Echter er zijn ook nog een aantal verduidelijkende en verdiepende vragen te stellen.

Nieuwe ontwikkelingen:

Programma 1: Samenleving

Sport en cultuur:

Het college zet in op het verhogen van de inkomsten bij de stichting ABC.

Vraag: Welke activiteiten worden door de Stichting ABC ondernomen om de inkomsten te verhogen, en zijn er nog beperkingen te noemen die deze activiteiten zouden kunnen belemmeren?

Voor sportpark de Grift is een nulmeting gedaan.

Vraag: Hoe wordt deze nulmeting bepaald, en is hierbij gehouden capaciteit en kwaliteit van de vrijwilligers?

De Gemeenteraad heeft gevraagd om in gesprek te gaan met de Stichting ABC en de Stichting Sportpark de Grift om in gezamenlijkheid te onderzoeken waar besparingen realiseerbaar zijn. Dit wil niet zeggen dat we primair op zoek gaan naar mogelijke kwaliteitsverlaging zoals wordt gesteld. Een vreemde formulering wat ons betreft.

Vraag: Kunt u een nadere uitgebreidere toelichting geven aangaande de twee gesprekken met De Stichting ABC en met de Stichting sportpark de Grift? De ingeboekte bezuinigingen voor beide stichtingen zijn vorig jaar middels een amendement uit de kadernota gehaald, maar zijn nu weer opgenomen.

Sociaal domein:

Het is goed om te zien dat er pro-actief geacteerd wordt op basis van het negatieve resultaat van de schattingen. Kan de voortgang (met name het inzicht in de tussentijdse resultaten en dus verwachtingen of we daadwerkelijk een sluitende begroting realiseren obv de actiepunten van de projectopdracht) van het project planning & control sociaal domein opgenomen worden in de twee-maandelijkse rapportage omtrent de transities sociaal domein?

Voor wat betreft de aandachtspunten, we willen het college meegeven bij het organiseren van voldoende (tijdelijke) personele capaciteit, ook goed te kijken of er capaciteit kan worden ingehuurd ism andere gemeenten om kosten te besparen. Iedere gemeente zal immers dezelfde uitdagingen hebben.

1 januari 2016 is het overgangsjaar inzake de 3 decentralisaties voorbij, en moet er meer duidelijk worden over de financiering, de operationele zaken m.b.t. die inwoners van Woudenberg die hiervan afhankelijk zijn en niet onbelangrijk de te behalen efficiëntieslagen.

Vraag: Welke plannen worden hiervoor al gemaakt?

Vraag: In hoeverre is al bekend of, en op welke wijze het rijk vanuit haar verantwoordelijkheid budgetten gaat vrijmaken om negatieve resultaten in 2015 bij gemeentes in zijn algemeenheid, en bij Woudenberg in het bijzonder te compenseren?

Vraag: Is hierin een rol weggelegd voor de Regio Amersfoort en de VNG? Welke rol is dat dan?

Uitvoeringskosten voor het decentralisaties worden in haar geheel toegerekend aan de jeugdzorg.

Vraag: In hoeverre kunnen deze kosten van invloed zijn op de uitvoering van de decentralisatie Jeugdzorg.

Onderwijshuisvesting:

Op basis van de kadernota blijkt dat de gemeente ook verantwoordelijk is voor de aanschaf van meubilair. We moeten zien te vermijden dat goed meubilair door scholen van de hand wordt gedaan en dat er voor andere scholen moet worden ingekocht.

Vraag: In hoeverre kan meubilair rouleren over de diverse scholen als er bij deze scholen sprake is van af- en toename van leerlingen?

Programma 2: Leefomgeving

Wegen en Nota IBOR:

Op basis van het wegbeheerplan en de landelijke normen van het Crow is er sprake van achterstallig onderhoud.

Vraag: Is het voorgestelde extra budget voor onderhoud wegen voldoende om alle achterstallige onderhoud te doen, en om in de toekomst het onderhoud op niveau te houden zonder extra budget?

GBW wil graag nadere uitleg en toelichting m.b.t. de berekening over 2016.

Vraag: Waarom wordt het budget eerst verlaagd met €60.000 en wordt er vervolgens meer uit de reserves gehaald t.o.v. de jaren daarna?

Civiele kunstwerken:

Als mogelijke oorzaak voor de schade aan de brug wordt geschreven dat de voertuigen met een gewicht van meer dan 20 ton het verbod overtreden.

Vraag: In hoeverre kan deze veronderstelling worden bevestigd en wat gaat het college hier voor maatregelen tegen treffen.

Programma 3: Veiligheid

Ondanks een beter en efficiënter opererende VRU, en een teruggave van €24.081 n.a.v. het resultaat in 2014 wordt toch voorgesteld de jaarlijkse bijdrage te verhogen met €19.500 in 2016 tot € 43.500 in 2019. Oorzaak is de reeds verwerkte bezuinigingsopgave in de cijfers van de VRU, maar niet in de begroting van Woudenberg. Echter efficiënter werken + een teruggave in 2014 staan haaks op een verhoging van de jaarlijkse bijdrage, in eerder scenario’s werd aangegeven dat de jaarlijkse bijdrages op den duur naar beneden moeten kunnen worden bijgesteld.

Vraag: GBW ontvangt graag een duidelijkere analyse voor deze hogere structurele bijdrage aan de VRU voor de komende jaren.

Programma 4: Ruimte, wonen en ondernemen

Investeringsbudget uitvoering Centrumplan:

Er ligt momenteel een nieuw plan voor de invulling van het centrumplan fase 2 met een onderliggende begroting van € 1.250.000

Vraag: In de vorige situatie is altijd uitgegaan van een raming van € 800.000, vanwaar deze verhoging van het budget?

De gemeenteraad wordt gevraagd dit bedrag te accorderen. Om hierover een goede afweging te maken zouden wij graag inzicht in de plannen willen hebben.

Vraag: Kunnen wij deze voor de definitieve goedkeuring van de Kadernota ontvangen?

De post “bijdrage derden” als onderdeel van de financiering van het Centrumplan fase 2 wordt door een drietal mogelijkheden gedekt.

Vraag: Wat zijn de consequenties wanneer geen van deze drie opties realiseerbaar zijn?

Aanvullend voorbereidingskrediet Woudenberg Oost:

De kosten blijven stijgen ondanks extra beschikbaar gesteld krediet. Er wordt voor 2015-2017 krediet gevraagd tot een bedrag van EUR. 412.000.

Vraag: Kan het college een specificatie geven van dit bedrag ?

Programma 5: Dienstverlening

Er wordt aangegeven dat investeren in personeel noodzakelijk is om de kwalitatieve dienstverlening op peil te houden en belangrijker nog te verbeteren. GBW steunt deze investering omdat wij ook zien dat de druk op de organisatie steeds groter wordt.

Vraag: Kan het college aangeven op dit moment dat het met opschalen de ambities heeft om de inhuur derden te verminderen met als doel niet in totaal meer uit te geven aan personeel/inhuur derden? Hoe gaat er gezocht worden naar een financiële balans?

Er wordt n.a.v. de resultaten groot onderhoud gemeentefonds €14 per inwoner meer ingeboekt. Desalniettemin schetst het college in haar uitleg zelf al een bepaalde mate van onduidelijkheid m.b.t. de daadwerkelijke realisatie van deze post.

Vraag: Hoe zeker is deze verhoging?

Algemene dekkingsmiddelen

Financiële positie (reserves en weerstandsvermogen):

Er wordt voorgesteld om de reserve kapitaalslasten van de brandweerkazerne vrij te laten vallen. Tevens wordt aangegeven dat voor 2015 en 2016 de kapitaalslasten nog gedekt worden uit deze reserve.

Vraag: Zijn de jaarlijkse lasten vanaf 2017, die dus ten laste gaan vallen van de begroting, reeds meegenomen in de meerjarenbegroting?

De omvang van het risico bij “Hoevelaar (Woudenberg Oost)” in het staatje op pagina 23 wordt ingeschat op € 2.465.000.

Vraag: Kunt u dit bedrag nader duiden? Waarop is dit bedrag gebaseerd?

Meerjaren Prognose Grondexploitaties

De risico’s voor Amalialaan en Westerwoud zijn met een gelijk percentage ingeschat, dat terwijl Amalialaan nu enigszins begint te lopen, er worden kavels verkocht, en op Westerwoud niet.

Vraag: Waarom wordt dan toch gekozen voor een gelijk risicoprofiel?

Vraag: Kunt u aangeven waarom het risicoprofiel van pagina 23 afwijkt t.o.v. pagina 28/29?

Vraag: Kunt u een nadere toelichting geven over de post Vennootschapsbelasting? Hoe reëel is het dat we daar een bedrag voor moeten betalen, en waar liggen de risico’s, met name omdat de heffing hiervan steeds dichterbij komt.

Stand van zaken bezuinigingen

5.3 Doorbraakdossier:

De gemeente is voornemens voor een advies kosten in rekening te brengen.

Vraag:Wanneer is er sprake van een adviesgesprek?

Vraag: Is een overleg van een kwartier even duur als een overleg van een uur.

Vraag:Waar zijn de kosten op gebaseerd?

Vraag: Is het vragen van deze gesprekskosten bij andere gemeentes in de regio ook gebruikelijk?

Belastingen/tarieven

Afvalstoffenheffing:

Bij de tariefstijging is geen rekening gehouden met diftar?

Vraag: Kunt u de gevolgen, tarieftechnisch gezien, van de invoering van Diftar schetsen?

Rioolheffing:

In de kadernota zou een toelichting worden gegeven op een eventuele aanslag voor eigenaren van percelen op campings, zie hiervoor tevens de actielijst van de raadscommissie. De toelichting ontbreekt in deze kadernota.

Vraag: Wilt u ons deze toelichting nog toesturen voor raadsbehandeling van de kadernota?

Slotwoord:

GBW beschouwt de wijze waarop door fracties en het College constructief wordt samengewerkt, met behoud van de eigen identiteit en respect voor elkaars meningen, als bijzonder waardevol.

De fractie van GBW spreekt haar dank uit voor de verzorgde presentatie van de Kadernota 2016-2019 en dankt bij voorbaat het College voor de beantwoording van de door ons gestelde vragen.

Namens de fractie van Gemeentebelangen Woudenberg,

Marco van de Hoef

Fractievoorzitter

Samen Woudenberg (Blog van Annette van der Ham, Voorzitter bestuur GBW)

“Samen Woudenberg” is een slogan die Gemeentebelangen Woudenberg in haar verkiezingsprogramma heeft opgenomen. Ook enkele andere partijen hadden iets van die strekking in hun partijprogramma. Een slogan die je op meerdere manieren kan uitleggen.

Een daarvan is dat Woudenbergers veel samen doen. Dat is me de laatste weken weer enorm opgevallen. De avond vierdaagse, het vieren van de promotie van het eerste team van de voetbal, het kampioenschap bij de korfbal, haantjesdag en een beachkorfbal event op het Henschotermeer. Dat zijn dan een aantal activiteiten waar ik zelf bij aanwezig was. En zo zijn er nog veel meer evenementen of activiteiten geweest in dit mooie dorp. Allemaal georganiseerd voor en door Woudenbergers. Super leuk, maar het maakt dat deze tijd van het jaar er een is van veel drukte.

Nu wil ik even stil staan bij de gemeenteraadsleden, die vele uren, vele avonden in de Woudenbergse politiek steken. Ik heb ontzettend veel respect en bewondering voor deze groep mensen. Vanuit dit blog wil ik dan ook “onze” fractieleden van GBW ontzettend bedanken voor hun inzet, betrokkenheid en tijd die zij in de politiek van Woudenberg steken en hebben gestoken. Erik, Ronald, Wim, Pim, Bart en Marco ontzettend bedankt! Jullie zijn een super team. Ik wens jullie alvast een heel fijn ontspannen zomerreces toe, met veel tijd voor bezinning en vooral ook voor jullie naasten!

Maar eerst nog even die Algemene Beschouwingen hè

Annette van der Ham

Voorzitter GBW

 images

Agenda – Commissievergadering 12 mei 2015

Dinsdag de 12e vindt de Raadscommissievergadering van mei plaats.

Bekijk de volledige agenda om te zien welke punten we bespreken. Interessante zaken gezien? Zorg dat je morgen om 20:00u op de publieke tribune zit voor de vragen en opmerkingen van alle fracties. Uiteraard kun je ons ook input meegeven door je reacties achter te laten bij dit artikel.

Schermafbeelding 2015-05-11 om 21.57.20

 

Koninklijke Onderscheidingen

Vanmorgen zijn ook in Woudenberg weer de jaarlijkse koninklijke onderscheidingen uitgedeeld.
Elk jaar worden bijzondere Woudenbergers onderscheiden. Dit jaar mogen wij mevrouw Henny van Lingen Veenvliet en de heer Dick Lokhorst feliciteren.
Beide Woudenbergers hebben zich vele jaren ingezet voor onze Woudenbergse gemeenschap.
In de toespraken die hen ten beurt vielen werd duidelijk dat deze bijzondere mensen de onderscheiding hen meer dan terecht toekomt.
Namens GemeenteBelangen Woudenberg feliciteren wij beide gedecoreerden met hun onderscheiding.

 

ko

Lees meer